Vie­lä kak­si ki­saa Fer­ra­rin ra­tis­sa

Suo­ma­lai­nen myön­si kui­ten­kin Fer­ra­rin läh­te­vän mes­ta­ruus­tais­te­luun ta­ka­mat­kal­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Ki­mi Räik­kö­sen ja Fer­ra­rin tai­val päät­tyy pian. Jäl­jel­lä on vie­lä kak­si ki­saa, Bra­si­lia ja Abu Dha­bi.

Ki­mi Räik­kö­nen ajaa vie­lä kak­si Grand Prix -ki­saa Fer­ra­ril­la. Vii­kon­lo­puk­si hän pa­laa Bra­si­li­aan In­ter­la­go­sin ra­dal­le, mis­sä saa­vut­ti uran­sa kruu­nan­neen maa­il­man­mes­ta­ruu­den 11 vuot­ta sit­ten.

Fer­ra­rin leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa tors­tai­na Räik­kö­sel­tä ti­vat­tiin useam­paan ot­tee­seen, kuin­ka pal­jon tä­mä paik­ka hä­nel­le mer­kit­see ja ajat­te­lee­ko hän ra­dal­le saa­pues­saan mes­ta­ruut­taan.

”En ajat­te­le si­tä, en eh­dot­to­mas­ti. To­ki tä­mä on paik­ka, mis­sä se mes­ta­ruu­te­ni var­mis­tui, mut­ta ei se niin me­ne, et­tä ajat­te­li­sin si­tä. Se tu­li tääl­lä, mut­ta ei au­ta mil­lään ta­val­la tä­män vuo­den ki­sas­sa”, Räik­kö­nen kuit­ta­si.

En­tä ai­heut­ta­vat­ko vä­hiin käy­vät ki­sat Fer­ra­rin kul­jet­ta­ja­na eri­lai­sen tun­ne­la­tauk­sen tä­hän vii­kon­lop­puun?

”Val­mis­tau­tu­mi­nen tä­hän ki­saan ei tun­nu yh­tään eri­lai­sel­ta kuin ai­em­pi­na­kaan vii­kon­lop­pui­na. Ei täs­sä ole mi­tään ta­val­li­suu­des­ta poik­kea­vaa. Teem­me kai­ken taas sa­mal­la lail­la, py­rim­me par­haa­seen tu­lok­seen ja sun­nun­tai­na näh­dään, mi­ten on­nis­tuim­me”, suo­ma­lais­kon­ka­ri int­ti.

Val­mis­ta­jien sar­jas­sa Fer­ra­ri kamp­pai­lee edel­leen mes­ta­ruu- des­ta Merce­dek­sen kans­sa. Sak­sa­lais­tii­mi joh­taa 55 pis­teen erol­la. Vie­däk­seen MM-rat­kai­sun kau­den fi­naa­liin Abu Dha­biin Fer­ra­rin on ka­ven­net­ta­va tuo ero vä­hin­tään 42 pis­tee­seen.

Räik­kö­nen voit­ti 2007 ja 2008 kak­si val­mis­ta­jien mes­ta­ruut­ta Fer­ra­rin kans­sa. Kuin­ka tär­keä tä­mä tit­te­li sit­ten on?

”Kai­kil­le tii­meil­le val­mis­ta­jien MM-sar­ja on hy­vin tär­keä ta­voi­te. Kuin­ka tär­keä se on Fer­ra­ril­le, si­tä pi­täi­si ky­syä heil­tä it­sel­tään. Olem­me yhä tais­tos­sa mu­ka­na ja teem­me kaik­kem­me voit­taak­sem­me, vaik­ka em­me ole­kaan kaik­kein vah­vim­mis­sa ase­mis­sa.”

Se­bas­tian Vet­te­lin tais­to kul­jet­ta­jien sar­jas­sa päät­tyi edel­li­ses­sä ki­sas­sa Mek­si­kos­sa. Räik­kö­sel­tä ky­syt­tiin, voit­ti­ko Lewis Ha­mil­ton hä­nen mie­les­tään mes­ta­ruu- den vai kä­vi­kö pi­kem­min niin, et­tä Vet­tel hä­vi­si tit­te­lin.

”Lop­pu­pe­leis­sä rat­kai­see ai­na se, ke­nel­lä on kau­den lo­pus­sa eni­ten pis­tei­tä. Ha­mil­ton voit­ti, an­sait­si mes­ta­ruu­den ja on­nit­te­lut sii­tä.”

Vet­tel puo­lus­taa Bra­si­lias­sa vii­me vuo­den voit­to­aan. Hän van­noi, et­tä tais­te­lu jat­kuu, vaik­ka hä­vi­si­kin kul­jet­ta­jien tit­te­lin.

”Kos­kaan ei ole var­maa, saa­ko vie­lä uu­den ti­lai­suu­den, mut­ta ai­na­kin val­mis­tau­dum­me täy­sil­lä käyt­tä­mään sen hy­väk­si, jos pää­sem­me taas kär­ki­tais­toon en­si kau­del­la.”

PAULO WHITAKER/ REU­TERS

Ki­mi Räik­kö­nen tuu­let­ti tuo­ree­na maa­il­man­mes­ta­ri­na Bra­si­lian In­ter­la­go­sin ra­dal­la vuon­na 2007.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.