CLAIRE FOY HALUAISI SULKEA SOSIAALISEN MEDIAN

Näyt­te­li­jän mu­kaan kaik­kia nai­sia on jos­kus aliar­vioi­tu.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Brit­ti­näyt­te­li­jä Claire Foy, 34, ym­mär­tää Se mi­kä ei ta­pa -elo­ku­van hah­mo­aan Lis­beth Sa­lan­de­ria.

”Hän on eris­täy­ty­nyt ja ha­lu­aa elää kuin var­jo, eros­sa muis­ta. Kos­ka sil­loin kun hän on ol­lut huo­mion koh­tee­na, ovat seu­rauk­set ol­leet kau­heat. Hän ko­kee maa­il­man vaa­ral­li­se­na paik­ka­na”, Foy poh­tii roo­li­aan, jo­ka pe­rus­tuu Stieg Lars­so­nin luo­man Mil­len­nium-kir­ja­sar­jan hah­moon.

Si­sään­päin kään­ty­nyt­tä Liziä ku­vail­laan usein han­ka­lak­si tyy­pik­si, jo­hon on vai­kea tu­tus­tua.

”Ul­ko­puo­li­set ovat luo­neet hä­nes­tä vää­rän­lai­sen mie­li­ku­van. Hän on käy­nyt lä­pi rank­ko­ja asioi­ta lap­se­na, ja jou­tui ai­kuis­tu­maan lii­an nuo­re­na. Nuo ko­ke­muk­set vai­kut­ta­vat hä­neen, mut­ta ei­vät mää­rit­te­le hän­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Hän ei enää jak­sa yrit­tää muut­taa ima­go­aan, kos­ka tie­tää, et­tä muut ei­vät kuun­te­le hän­tä. Mut­ta hän tie­tää omat vah­vuu­ten­sa.”

Hän pi­ti Mil­len­nium-kir­ja­sar­jaa op­paa­naan skan­di­naa­vi­kult­ti­hah­mon maa­il­maan.

”En ole hy­vä vi­sioi­maan kä­si­kir­joi­tus­ta tai sen sä­vy­jä ko­ko­nai­suu­te­na. Se on oh­jaa­jan työ­tä. Kes­ki­tyin Lizin hen­ki­seen puo­leen. Vaik­ka mi­nul­le ei ole kos­kaan käy­nyt mi­tään vas­taa­vaa kuin hä­nel­le, pys­tyn sa­mais­tu­maan tiet­tyi­hin tun­tei­siin. Mi- nul­le­kin on sa­not­tu mon­ta ker­taa ka­dul­la, et­tä pi­ris­ty nyt vä­hän.”

Hän us­koo, et­tä suu­rin­ta osaa nai­sis­ta on aliar­voi­tu – var­sin­kin hei­dän uran­sa alus­sa.

”Mei­tä kaik­kia on ar­vos­tel­tu ul­ko­nä­köm­me ta­kia jos­sain vai­hees­sa elä­mää ja ker­rot­tu, mi­tä voim­me ja em­me voi teh­dä. Nai­sia ale­taan ar­vos­taa vas­ta, kun he ovat van­hem­pia.”

En­nak­ko­kä­si­tyk­set ei­vät miel­ly­tä hän­tä.

”On hul­lua, et­tä tun­te­mat­to­mat ka­te­go­ri­soi­vat mei­dät esi­mer­kik­si syn­nyin­maan mu­kaan. Et­tä olen jon­kun­lai­nen sen ta­kia, et­tä olen syn­ty­nyt Englan­nis­sa. En ole yh­den kult­tuu­rin tai sen ta­po­jen sum­ma. Voin ope­tel­la eroon ta­vois­ta.”

Ja niin hän te­ki­kin Lis­beth Sa­lan­der hah­moa var­ten. Elo­ku­vaa ku­vat­tiin Tuk­hol­mas­sa.

”Opet­te­lin pu­hu­maan englan­tia ruot­sa­lai­sel­la ko­ros­tuk­sel­la nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa. Yl­lä­tyin, kuin­ka lem­peäl­tä, iloi­sel­ta ja ys­tä­väl­li­sel­tä se kuu­los­taa. Vä­lil­lä tun­tui, et­tä se ei so­vi ol­len­kaan Lizin suu­hun. Vä­lil­lä oli haas­te saa­da hä­net kuu­los­ta­maan ko­val­ta.”

Hän kä­vi lä­pi myös elä­män­sä kun­to­kuu­rin.

”Tree­naa­jan kans­sa tree­naa­mi­nen ei ole kiin­nos­ta­nut mi­nua ai­em­min. Olen ot­ta­nut mie­luum­min ren­nos­ti kuin pus­ke­nut it­seä­ni ää­ri­ra­joil­le. Hä­nen kans­saan ve­din kui­ten­kin enem­män tois­to­ja kuin edes mi­hin ku­vit­te­lin pys­ty­vä­ni. Häm­mäs­tyin, kuin­ka no­peas­ti krop­pa­ni muut­tui.”

Jos hä­nel­lä oli­si hy­vät hak­ke­roin­ti­tai­dot, hän sul­ki­si Face­boo­kin, Twit­te­rin, Ins­ta­gra­min ja muut so­si­aa­li­set me­diat.

”Ih­mi­set vi­hai­si­vat mi­nua sen jäl­keen, mut­ta ei­vät sai­si mi­nua he­ti kiin­ni. He voi­si­vat il­mais­ta är­ty­mys­tään van­han­ai­kai­sel­la ta­val­la ja heit­tää to­maat­te­ja pääl­le­ni ka­dul­la”, hän vit­sai­lee.

”Hän tie­tää omat vah­vuu­ten­sa.” Claire Foy Lis­beth Sa­lan­de­ris­ta.

MARK BLINCH / REU­TERS

Claire Foy opet­te­li pu­hu­maan englan­tia ruot­sa­lai­sel­la ko­ros­tuk­sel­la nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.