Ak­tia Pank­ki al­kaa tuo­da kä­teis­tä ko­tiin

HS Metro - - UUTISET -

Ak­tia Pank­ki al­kaa en­si vuo­den alus­ta toi­mit­taa kä­teis­tä ra­haa ih­mis­ten ko­tio­vil­le.

Ak­tia tie­dot­ti tors­tai­na aloit­ta­van­sa Kä­teis­tä ko­tio­vel­le -ko­kei­lun pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Lo­vii­san, Pie­tar­saa­ren ja In­koon alueil­la. Ko­kei­lu kes­tää tam­mi­kuun alus­ta maa­lis­kuun lop­puun saak­ka.

Vuo­den­vaih­teen jäl­keen Ak­tian asia­kas voi ti­la­ta pan­kis­ta kä­teis­tä ko­tiin­sa enin­tään 3 000 eu­roa.

Jos asia­kas ha­lu­aa kä­teis­tä ra­haa ko­tiin, hä­nen on käy­tä­vä pan­kin kont­to­ris­sa te­ke­mäs­sä so­pi­mus. So­pi­muk­seen kir­ja­taan nos­to­päi­vä ja sum­ma.

”Asia­kas te­kee mei­dän kans­sam­me so­pi­muk­sen. So­pi­mus­ta teh­des­sään hän mää­rit­te­lee, et­tä te­kee­kö hän ker­ta­luon­tei­sen ti­lauk­sen vai tar­vit­see­ko hän ra­haa ker­ran kuu­kau­des­sa tai ker­ran vii­kos­sa, oman tar­peen mu- kaan. Me hoi­dam­me toi­mi­tuk­sen au­to­maat­ti­ses­ti sen mu­kaan, mi­tä asia­kas on toi­vo­nut”, sa­noo hen­ki­lö­asia­kas­lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­va joh­ta­ja Mer­ja Ser­ge­lius Ak­tias­ta.

Ra­han ko­tiin­kul­je­tus mak­saa 15 eu­roa per lä­he­tys. Jos ra­haa toi­mi­te­taan pos­ti­kont­to­riin, mak­su on 10 eu­roa lä­he­tyk­sel­tä.

Lä­he­tyk­set toi­mi­te­taan Pos­tin va­kuu­tet­tui­na ar­vo­lä­he­tyk­si­nä. Pos­tin yri­tys­pal­ve­lui­den vas­taa­van joh­ta­jan Mai­ju Fer­ne­liuk­sen mu­kaan kä­tei­sen toi­mi­tuk­set ko­tiin ovat asiak­kaal­le tur­val­li­sia.

Ak­tia mark­ki­noi pal­ve­lua niil­le, joi­den on vai­kea kul­kea pan­kin kont­to­riin tai nos­to­pis­teel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.