Met­sän kut­su

HS Metro - - NEWS - SATU TOUKKARI

Juu­re­ni ulot­tu­vat Ky­men­laak­soon. Pit­kään luu­lin, et­tä to­del­li­nen sie­lun­mai­se­ma­ni muo­dos­tuu kal­liois­ta ja met­sä­lam­mis­ta.

Työ­elä­mä kul­jet­ti mi­nut ai­koi­naan Hä­meen kaut­ta Hel­sin­kiin, mut­ta kym­me­nes­sä­kään vuo­des­sa mi­nus­ta ei tul­lut hel­sin­ki­läis­tä. Ter­va­saa­ri, Töö­lön­lah­ti ja Kes­kus­puis­to ei­vät riit­tä­neet tyy­dyt­tä­mään met­sä­kai­puu­ta­ni.

”Muu­ta Es­poo­seen”, es­poo­lai­nen työ­to­ve­ri­ni to­te­si, kun va­li­tin vä­sy­mis­tä­ni kau­pun­ki­lai­se­lä­mään. Lo­pul­ta elä­män kol­hut pot­ki­vat mi­nut muu­tok­seen, ot­ta­maan as­ke­lei­ta kai­paa­ma­ni met­sän suun­taan.

Ne­tin vuok­ra-asun­toil­moi­tuk­sis­ta Es­poo-haul­la ruu­dul­le il­mes­tyi hie­man su­mea tal­vi­mai­se­ma Ii­vis­nie­mes­tä. Olo­huo­neen ik­ku­nan lä­pi ote­tus­sa ku­vas­sa nä­kyi lin­tu­lau­ta, puis­to ja met­sän­lai­ta. Tu­keu­duin taas es­poo­lais­työ­to­ve­rii­ni, sil­lä mi­nul­le ni­mi ei sa­no­nut mi­tään, ei­kä Es­poo muu­ten­kaan. Työ­to­ve­ri­ni va­kuut­ti alu­een ole­van rau­hal­lis­ta ja kan­nus­ti asun­to­näy­töl­le.

”Sie­lun­mai­se­mas­sa­ni tuok­suu nyt me­ri.”

En­nen Ii­vis­nie­men asun­to­näyt­töä tu­tus­tuin alu­ee­seen. Net­ti­ku­vas­sa nä­ky­neen puis­ton ta­ka­na huo­jui to­del­la­kin met­sä ja met­sän lä­pi kul­ki kä­ve­ly­tie me­rel­li­sel­le ran­ta­rai­til­le.

Nyt olen asu­nut Ii­vis­nie­mes­sä 11 vuot­ta. Ko­tiu­duin paik­kaan luon­non­lä­hei­syy­den vuok­si alus­ta pi­täen. To­sin osa alu­een met­sis­tä on jo kaa­det­tu län­si­met­ron tiel­tä. Yhä koen, et­tä tääl­lä on kaik­ki, mi­tä tar­vit­sen hy­vään elä­mään. Jo­pa elä­män­kump­pa­ni löy­tyi en­sim­mäi­sen Ii­vis­nie­mi-vuo­te­ni ai­ka­na bus­si­py­sä­kil­tä. Mies osoit­tau­tui sa­man­lai­sek­si met­sä­läi­sek­si kuin mi­nä­kin.

Muut­to Ii­vis­nie­meen joh­dat­ti mi­nut ko­lua­maan Es­poon ja Uu­den­maan met­siä enem­män kuin olin kos­kaan us­ko­nut­kaan. Vuo­si sit­ten os­tin en­sia­sun­non sa­mas­ta ta­los­ta, mi­hin alun pe­rin muu­tin.

Voi­ko sie­lun­mai­se­ma muut­tua? Il­mei­ses­ti voi. Ii­vis­nie­meen muu­ton myö­tä sie­lun­mai­se­mas­sa­ni tuok­suu nyt me­ri.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.