Ko­mis­sio ki­ris­täi­si EU:n il­mas­to­ta­voit­tei­ta

HS Metro - - UUTISET -

Eu­roo­pan ko­mis­sio ki­ris­täi­si tun­tu­vas­ti EU:n pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­ta. Ko­mis­sion mie­les­tä Eu­roo­pan pi­täi­si pyr­kiä hii­li­neut­raa­lik­si vuo­teen 2050 men­nes­sä. Tä­mä tar­koit­taa, et­tä EU pääs­täi­si hii­li­diok­si­dia vain sen ver­ran, mi­tä sa­maan ai­kaan imey­tyy nie­lui­hin ku­ten met­siin. Nyt EU:n pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­tee­na on vä­hen­tää pääs­tö- jä 80–95 pro­sent­tia vuo­den 1990 ta­sol­ta vuo­teen 2050 men­nes­sä.

Eh­do­tus on lin­jas­sa hal­li­tus­ten­vä­li­sen il­mas­to­pa­nee­lin IPCC:n tä­nä syk­sy­nä jul­kais­tun ra­por­tin kans­sa. IPCC:n mu­kaan yli 1,5 as­teen läm­pe­ne­mi­seen liit­tyy huo­mat­ta­via ris­ke­jä.

”IPCC:n ra­port­ti oli he­rä­tys, ja nyt vas­taam­me sii­hen”, EU:n il­mas­to­ko­mis­saa­ri Mi­guel Arias Cañe­te sa­noo.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.