Ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä tak­kui­lee yhä pa­has­ti

Ham­mas­lää­kä­rin tie­to­jär­jes­tel­mä on ol­lut se­kai­sin jo lä­hes vuo­den.

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin kau­pun­gin ham­mas­hoi­don ajan­va­raus on ol­lut jo kym­me­nen kuu­kaut­ta ka­ta­stro­faa­li­sen se­kai­sin.

Kii­reel­li­set ta­pauk­set pys­ty­tään hoi­ta­maan. Ajoit­tain on­ne­kas saa kii­reet­tö­män ajan­kin su­ju­vas­ti. Toi­sel­la het­kel­lä pu­he­li­mel­la ei pää­se lä­pi ol­len­kaan, soit­ta­maan jou­tuu lu­kui­sia ker­to­ja tai kii­reet­tö­miä ai­ko­ja ei ole jaet­ta­vak­si lain­kaan.

Ku­vaa­vaa on, et­tä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä jou­du­taan kyt­ke­mään pois pääl­tä lä­hes jo­ka il­ta­päi­vä, et­tei se kaa­tui­si pu­he­lui­den pal­jou­teen. Täl­lä vii­kol­la se oli esi­mer­kik­si tiis­tai­na ko­ko päi­vän kiin­ni.

Kes­kei­sin syy on­gel­miin on kel­vot­to­man hi­das po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä Li­feca­re. Sen ra­ken­ta­jan eli Tie­don pi­ti kor­ja­ta jär­jes­tel­män vir­hei­tä ja hi­das­te­lua jo ke­säl­lä, mut­ta mar­ras­kuus­sa täs­sä ei ole vie­lä­kään on­nis­tut­tu.

”Tä­mä on huo­noa pal­ve­lua ja hait­taa myös Hel­sin­gin ima­goa. To­del­la va­li­tet­ta­va ti­lan­ne”, sa­noo vs. joh­ta­ja­ham­mas­lää­kä­ri Si­nik­ka Var­sio.

Hel­sin­gin suun ter­vey­den­huol­to ot­ti hel­mi­kuus­sa käyt­töön tie­to­jär­jes­tel­mä Li­feca­ren, kos­ka pi­ti luo­da yh­teys val­ta­kun­nal­li­seen Kan­ta-pal­ve­luun. Aiem­min käy­tös­sä ol­lut Ef­fica ei tä­hän enää sel­lai­se­naan tai­pu­nut. Lain aset­ta­mat ai­ka­ra­jat oli­si­vat tul­leet vas­taan, jos oli­si jää­ty odot­te­le­maan Apot­ti-tie­to­jär­jes­tel­män käyt­töö­not­toa Hel­sin­gis­sä lop­pu­vuo­des­ta 2020.

Li­feca­re on käy­tös­sä mo­nis­sa kun­nis­sa ja Hel­sin­gis­sä­kin sii­nä ha­vait­tiin tes­teis­sä etu­kä­teen vain pik­ku­vi­ko­ja. Jär­jes­tel­mä al­koi kui­ten­kin ys­kiä pa­has­ti he­ti, kun se otet­tiin käyt­töön.

Nyt lop­pu­vuo­des­ta pa­hin­ta on hi­taus. Yh­den pu­he­lun kes­to ve­nyy, kos­ka esi­mer­kik­si va­rauk­sen te­ke­mi­ses­sä tar­vit­ta­van lo­mak­keen au­kea­mi­nen kes­tää pel­käs­tään noin mi­nuu­tin.

”Tam­mi–lo­ka­kuus­sa olem­me pys­ty­neet vas­taa­maan noin kym­me­nen pro­sent­tia pie­nem­pään mää­rään pu­he­lui­ta kuin edel­li­se­nä vuon­na vas­taa­vaan ai­kaan”, sa­noo Var­sio.

Myös las­ku­tus on ol­lut se­kai­sin osan vuot­ta, mut­ta sen pi­täi­si vä­hi­tel­len al­kaa toi­mia nor­maa­lis­ti.

Tek­ni­siä pul­mia on py­rit­ty rat­ko­maan alus­ta as­ti. Tie­to ra­ken­si jär­jes­tel­mäs­tä aiem­min uu­den ver­sion, mut­ta sii­nä ha­vait­tiin tes­teis­sä niin va­ka­via vir­hei­tä, et­tä si­tä ei pys­tyt­ty ot­ta­maan lain­kaan käyt­töön. Nyt on tu­los­sa tes­tat­ta­vak­si uusi ver­sio.

Hel­sin­gin apu­lais­por­mes­ta­ri San­na Ve­si­kan­sa (vihr) on lä­hiai­koi­na me­nos­sa neu­vot­te­le­maan suo­raan Tie­don toi­mi­tus­joh­ta­jan kans­sa asias­ta, kos­ka hä­nes­tä­kin ti­lan­ne on jat­ku­nut lii­an kau­an.

”Tä­mä hait­taa myös Hel­sin­gin ima­goa.” Si­nik­ka Var­sio, vs. joh­ta­ja­ham­mas­lää­kä­ri

EMILIA KANGASLUOMA / HS

Syy­hy­gie­nis­ti hoi­taa asiak­kaan ham­pai­ta Kruu­nu­haas­sa vuon­na 2016.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.