K

HS Metro - - UUTISET -

odin mak­sul­li­set tur­va­pal­ve­lut kiin­nos­ta­vat yhä useam­paa. Ih­mi­set ar­vos­ta­vat huo­let­to­muut­ta asu­mi­ses­sa, ker­too Ve­ri­su­ren vies­tin­tä­pääl­lik­kö Tit­ta Jaak­ko­la. Yri­tys on alan suu­rin toi­mi­ja.

”Pal­ve­lui­ta ku­lu­te­taan ai­em­paa enem­män, ei­kä hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä miel­le­tä enää vain va­rak­kai­den oi­keu­dek­si. Pu­hu­taan te­le­vi­sion ka­na­va­pa­ke­tin hin­nas­ta.”

6. mar­ras­kuu­ta te­ke­män ver­tai­lun mu­kaan tur­va­pal­ve­lui­den kuu­kausi­mak­suis­ta ker­tyy vuo­des­sa vä­hin­tään va­jaan 400 eu­ron las­ku. Kal­lein pal­ve­lun­tar­joa­ja las­kut­taa yli 700 euroa vuo­des­sa. Pääl­le tulee 100–600 eu­ron aloi­tus­mak­su ja ha­lu­tut li­sä­pal­ve­lut.

Hä­ly­tys­jär­jes­tel­mät ei­vät tuo tur­vaa enää vain mur­to­var­kai­den va­ral­le. Nii­hin voi liit­tää myös esi­mer­kik­si pa­lo­hä­ly­tys­jär­jes­tel­män ja vuo­toil­mai­si­men.

tur­va­pal­ve­luis­ta mak­saa, jos on jo ko­ti­va­kuu­tus? Ko­ti­va­kuu­tuk­sis­ta kor­va­taan muun muas­sa vuo­to-, pa­lo-, mur­to- ja il­ki­val­ta­va­hin­ko­ja eli sa­mo­ja asioi­ta, joi­ta var­ten hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä ja il­mai­si­mia han­ki­taan.

” Tur­va­pal­ve­lut ei­vät mis­sään ni­mes­sä kor­vaa ko­ti­va­kuu­tus­ta”, sa­noo Fi­nans­sia­lan joh­ta­va asian­tun­ti­ja Pet­ri Me­ro.

Hän muis­tut­taa, et­tei tur­vaa­lan yri­tys mak­sa esi­mer­kik­si oven tai ik­ku­nan saa­ti pa­lo- tai ve­si­va­hin­gon kor­jaa­mi­ses­ta ai­heu­tu­via ku­lu­ja.

”Vaik­ka tur­va­pal­ve­lu­yri­tyk­sen toi­min­nal­la pa­lon sam­mut­ta­mi­nen, ve­si­vuo­don tuk­ki­mi­nen tai mur­tau­tu­jien pois­tu­mi­nen no­peu­tui­si, va­kuu­tuk­ses­ta kor­va­taan näi­den seu­rauk­se­na tul­lut­ta va­hin­koa.”

Fi­nen va­kuu­tus­asian­tun­ti­ja Han­na Sa­lo on sa­maa miel­tä. Hän­kään ei suo­sit­te­le kor­vaa­maan ko­ti­va­kuu­tus­ta tur­va­pal­ve­luil­la.

”Ko­ti­va­kuu­tus on pe­rus­tur­va, jon­ka li­säk­si voi har­ki­ta li­sä­pal­ve­lu­ja.” li­sä­ar­voa tur­va­pal­ve­lut sit­ten tuo­vat? Sa­lon mu­kaan ne par­haim­mil­laan es­tä­vät joi­den­kin va­hin­ko­jen syn­ty­mi­sen tai ai­na­kin pie- nen­tä­vät nii­tä. Esi­mer­kik­si vuo­to­hä­ly­tin voi ha­vai­ta put­ki­vuo­don en­nen kuin laa­jo­ja kos­teus­vau­rioi­ta pää­see syn­ty­mään.

”Va­kuu­tus­yh­tiöt saat­ta­vat myös an­taa alen­nus­ta va­kuu­tus­mak­sus­ta tai oma­vas­tuus­ta, jos ko­to­na on tur­va- tai hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä.”

mi­ten tur­va­pal­ve­lu­jen käyt­tö vai­kut­taa va­kuu­tus­mak­sui­hin. Kol­me vii­des­tä suu­res­ta yh­tiös­tä tar­jo­aa alen­nus­ta ko­ti­va­kuu­tuk­sen hin­taan, jos käy­tös­sä on tur­va­pal­ve­lu. Oma­vas­tuun tur­va­pal­ve­lu pois­taa ko­ko­naan kai­kis­sa.

Fi­nans­sia­lan Pet­ri Me­ron mie­les­tä ko­ti kan­nat­taa suo­ja­ta en­sin esi­mer­kik­si tur­va­lu­kol­la ja vas­ta sit­ten har­ki­ta mak­sul­li­sia tur­va­pal­ve­lui­ta.

”Jo­ka ko­dis­sa tur­va­pal­ve­lui­ta ei tar­vi­ta, mut­ta ne pie­nen­tä­vät mur­to­ris­kiä ja tuo­vat tur­vaa. Ne so­pi­vat ih­mi­sel­le, jo­ka ha­lu­aa mie­len­rau­haa, jol­la on ar­vo­kas­ta ta­va­raa tai jo­ka on pal­jon pois­sa ko­toa.”

ko­din tur­va­pal­ve­lui­ta tar­joa­vil­la yri­tyk­sil­lä pe­rus­pa­ket­tiin si­säl­tyy lii­ke­tun­nis­tin. Se on käy­tän­nös­sä inf­ra­pu­nail­mai­sin, jo­ka rea­goi läm­pö­ti­laan: jos läm­pö­ti­la nousee val­vo­tul­la alu­eel­la no­peas­ti, il­mai­sin lä­het­tää hä­ly­tyk­sen hä­ly­tys­kes­kuk­seen ja si­ree­ni al­kaa huu­taa.

Lait­tei­den lem­mik­kie­läi­na­se­tuk­set es­tä­vät esi­mer­kik­si kis­so­ja ja koi­ria ai­heut­ta­mas­ta tur­hia hä­ly­tyk­siä.

Osas­sa lii­ke­tun­nis­ti­mia on li­säk­si ka­me­ra, jo­ka ot­taa sar­jan va­lo­ku­via, kun lii­ket­tä ha­vai­taan. Täl­löin hä­ly­tys­kes­kus sel­vit­tää ku­vien pe­rus­teel­la, mi­tä koh­tees­sa ta­pah­tuu.

Ik­ku­noi­hin voi hank­kia myös tun­nis­ti­mia, jot­ka rea­goi­vat liik­kee­seen, tä­ri­nään tai la­sin rik­kou­tu­mi­ses­ta tu­le­vaan ää­neen.

mah­dol­lis­ta, et­tä tek­ni­siin lait­tei­siin tulee vi­kaa ei­vät­kä yh­tey­det toi­mi. Mis­tä ku­lut­ta­ja tie­tää, et­tä hä­ly­tys­jär­jes­tel­mät ovat luo­tet­ta­via?

Fi­nans­sia­la luet­te­loi Va­hin­gon­tor­jun­ta.fi-si­vus­tol­la tur­va­lait­tei­ta ja nii­tä tar­joa­via yri­tyk­siä, jot­ka täyt­tä­vät eu­roop­pa­lai­set ja kan­sal­li­set vaa­ti­muk­set.

”Jos siel­tä [Fi­nans­sia­lan] lis­toil­ta löy­tyy pal­ve­lun toi­mit­ta­ja ja lai­te, ol­laan vah­voil­la”, sa­noo Secu­ri­tak­sen ko­din­tur­val­li­suus­pal­ve­lu­yk­si­kön ve­tä­jä Pekka Topp.

Ve­ri­su­ren Jaak­ko­lan mu­kaan hä­ly­tys­kes­kus saa il­moi­tuk­sen, jos jär­jes­tel­mään tulee häi­riö.

”Esi­mer­kik­si hä­ly­tys­kes­kuk­sen val­von­taan lii­tet­ty pa­lo­va­roi­tin lä­het­tää tes­ti­sig­naa­lin kes­kusyk­si­köl­le noin jo­ka kym­me­nes mi­nuut­ti. Jos vies­tiä ei tu­le, se­kä asia­kas et­tä huol­to saa sii­tä il­moi­tuk­sen.”

Pa­ris­to­jen vaih­dos­ta tulee muis­tu­tus, ja säh­kö­kat­kok­siin­kin on va­rau­dut­tu. Jos jär­jes­tel­män kes­kusyk­sik­kö me­nee vir­rat­to­mak­si, se siir­tyy ak­ku­var­men­nuk­sel­le.

Sec­tor Alar­min toi­mi­tus­joh­ta­jan Fred­dy Mar­ke­li­nin mu­kaan asia­kas voi it­se tes­ta­ta jär­jes­tel­män toi­mi­vuut­ta hel­pos­ti.

”Ak­ti­voi­mal­la jär­jes­tel­män ja avaa­mal­la oven tai ik­ku­nan, jos­sa on mag­neet­ti-il­mai­sin. Kun mag­nee­tin yh­teys kat­ke­aa, kuu­luu ää­ni­merk­ki ja sen jäl­keen hä­ly­tys lau­ke­aa.”

Tes­tis­tä kan­nat­taa il­moit­taa etu­kä­teen tur­va­pal­ve­lu­yri­tyk­sel­le.

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Ko­ti kan­nat­taa suo­ja­ta en­sin esi­mer­kik­si tur­va­lu­kol­la ja vas­ta sit­ten har­ki­ta mak­sul­li­sia tur­va­pal­ve­lui­ta, neu­voo asian­tun­ti­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.