Venäjä siir­tää lisää oh­juk­sia Uk­rai­nan ra­jal­le

Oh­juk­set ovat toi­min­ta­val­mii­ta vuo­den lop­puun men­nes­sä.

HS Metro - - UUTISET -

Venäjä il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na siir­tä­vän­sä lä­hel­le Uk­rai­nan ra­jaa uu­den S-400-il­ma­tor­jun­taoh­jus­jär­jes­tel­män sa­mal­la kun mai­den vä­lit ovat jäl­leen ki­ris­ty­neet ää­rim­mil­leen. Uu­tis­toi­mis­to Reu­ter­sin mu­kaan Aso­van­me­rel­le on tuo­tu myös mii­na­lai­va Zak­ha­rin.

Venäjä on jat­ku­vas­ti li­sän­nyt aseis­tus­ta Kri­min nie­mi­maal­la sen jäl­keen, kun se val­ta­si alu­een Uk­rai­nal­ta vuon­na 2014.

Ve­nä­läis­ten uu­tis­toi­mis­to­jen mu­kaan uusia S-400-oh­juk­sia ol­laan tuo­mas­sa Kri­mil­le pian ja ne ovat toi­min­ta­val­mii­ta vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Venäjä on tuo­nut Kri­mil­le jo en­tuu­des­taan kol­me S-400-jär­jes­tel­mää. Sen oh­juk­sien kan­to­mat­ka on noin 400 ki­lo­met­riä, mi­kä an­taa ve­nä­läi­sil­le ky­vyn hal­li­ta laa­jo­ja aluei­ta Mus­tal­la­me­rel­lä.

Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin kom­men­toi kes­ki­viik­ko­na Uk­rai­nan ja Ve­nä­jän me­ri­ka­hak­kaa Kertšin­sal­mes­sa Mus­tal­la­me­rel­lä, Kri­min nie­mi­maan tun­tu­mas­sa.

”Ve­nä­jän ra­ja­var­ti­jat täyt­ti­vät so­ti­laal­li­sen vel­vol­li­suu­ten­sa ja hoi­ti­vat lain sää­tä­mät teh­tä­vän­sä Ve­nä­jän ra­jo­jen suo­je­le­mi­sek­si”, Pu­tin sa­noi si­joit­ta­ja­ta­pah­tu­mas­sa Mos­ko­vas­sa.

Pu­ti­nin mu­kaan Uk­rai­nan aluk­set ei­vät pii­tan­neet Ve­nä­jän ra­ja­var­tioi­den va­roi­tuk­sis­ta, ja ky­sees­sä oli hä­nen mu­kaan­sa ”pro­vo­kaa­tio”, jon­ka tar­koi­tus oli tar­jo­ta te­ko­syy so­ta­ti­lan mää­rää­mi­sel­le Uk­rai­nas­sa.

Uk­rai­nan pre­si­den­tin Pet­ro Po­rošen­kon mu­kaan Uk­rai­naa uh­kaa ”täy­si­mit­tai­nen maa­so­ta” Ve­nä­jän kans­sa. Po­rošen­ko ker­toi ar­vion­sa Uk­rai­na-te­le­vi­sio­ka­na­van lä­he­tyk­ses­sä tiis­tai-il­ta­na.

Pre­si­dent­ti pe­rus­te­li nä­ke­myk­sel­lään Uk­rai­naan maa­nan­tai­na kuu­kau­dek­si ju­lis­tet­tua so­ta­ti­laa. Ju­lis­tus an­net­tiin sen jäl­keen, kun Ve­nä­jän ra­ja­var­tios­to oli sun­nun­tai­na am­pu­nut Uk­rai­nan aluk­sia Kertšin­sal­mes­sa ja pi­dät­tä­nyt Uk­rai­nan me­ri­voi­mil­le kuu­lu­vien kol­men aluk­sen mie­his­töt.

”Uk­rai­naa uh­kaa täy­si­mit­tai­nen maa­so­ta Ve­nä­jän kans­sa”, Po­rošen­ko sa­noi te­le­vi­sio­ka­na­van haas­tat­te­lus­sa.

”Ve­nä­jän pans­sa­rei­den mää­rä ra­jal­lem­me si­joi­te­tuis­sa tu­ki­koh­dis­sa on kas­va­nut kol­min­ker­tai­sek­si ja ra­jal­le si­joi­tet­tu­jen jouk­ko­jen mää­rää on li­sät­ty dra­maat­ti­ses­ti.”

Yh­teen­sä 24 Uk­rai­nan me­ri­voi­mien kah­den tyk­ki­ve­neen ja hi­naa­jan mie­his­tön jä­sen­tä pi­dä­tet­tiin Kertšin­sal­mes­sa sun­nun­tai­na, kun nä­mä oli­vat pur­jeh­ti­mas­sa Odes­sas­ta sal­men kaut­ta koh­ti Ma­riu­po­lin sa­ta­maa. Venäjä pi­tää sal­mea oma­na alue­ve­te­nään. Ve­nä­jän ra­ja­var­tios­to ava­si tu­len ja ai­na­kin kol­me uk­rai­na­lais­ta me­ri­mies­tä haa­voit­tui.

”Ve­nä­jän ra­ja­var­ti­jat täyt­ti­vät so­ti­laal­li­sen vel­vol­li­suu­ten­sa.” Vla­di­mir Pu­tin

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Venäjä esit­te­li S-400 Triumph -jär­jes­tel­män oh­juk­sia Mos­ko­vas­sa voi­ton­päi­vän pa­raa­tis­sa 2015.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.