Si­vul­li­set vaa­ras­sa hur­jas­sa ta­kaa-ajos­sa

Po­lii­sia au­tol­la paen­nut va­ras kaa­ha­si hol­tit­to­mas­ti Jät­kä­saa­res­ta Töö­löön vii­me vii­kon­lop­pu­na. Pa­ko­mat­kal­la kol­hit­tiin pa­hoin kuut­ta au­toa ja ja­lan­kul­ki­jat oli­vat vaa­ras­sa jää­dä al­le.

HS Metro - - FRONT PAGE - JO­HAN­NA JUUPALUOMA HS

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus van­git­si kes­ki­viik­ko­na mie­hen, jon­ka epäil­lään lau­an­tai­na va­ras­ta­neen usean tu­han­nen eu­ron ar­vos­ta elekt­ro­niik­kaa Verk­ko­kaup­pa.co­min elekt­ro­niik­ka­myy­mä­läs­tä Jät­kä­saa­res­ta ja vaa­ran­ta­neen tör­keäs­ti lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta hol­tit­to­mal­la ajo­ta­val­laan. Myy­mä­läs­tä al­ka­neen pa­ko­mat­kan ai­ka­na mies tör­mä­si au­tol­laan usei­siin mui­hin au­toi­hin ja oli ajaa ja­lan­kul­ki­joi­den pääl­le.

Po­lii­sin mu­kaan mies oli pois­tu­nut toi­sen mie­hen kans­sa va­ras­te­tut ta­va­rat mu­ka­naan Verk­ko­kaup­pa.com myy­mä­läs­tä lau­an­tai-il­ta­na. Myy­mä­län työn­te­ki­jä oli näh­nyt, kun mie­het pois­tui­vat pai­kal­ta hen­ki­lö­au­tol­la noin kel­lo 20 ai­kaan.

Ly­hyt, mut­ta po­lii­sin mu­kaan vaa­ral­li­nen pa­ko­mat­ka joh­ti Jät­kä­saa­res­ta Töö­löön. Liik­keel­lä oli usei­ta po­lii­si­par­tioi­ta. Pa­ko­mat­kas­ta te­ki vaa­ral­li­sen myös se, et­tä au­tol­la ajet­tiin yk­si­suun­tai­sia ka­tu­ja vää­rään suun­taan ja poi­ket­tiin jal­ka­käy­tä­väl­le. Ja­lan- kul­ki­jat hyp­pi­vät pois au­ton al­ta.

Ta­kaa-ajo päät­tyi lo­pul­ta Töö­lön­to­rin ym­pä­ris­töön San­del­sin­ka­dul­le, jos­sa au­tol­la tör­mät­tiin kah­teen hen­ki­lö­au­toon ja va­lui lo­pul­ta po­lii­si­au­ton keu­laan.

”Ta­kaa-ajon ai­ka­na vau­rioi­tui yh­teen­sä kuusi ajo­neu­voa pa­koau­to mu­kaan lu­kien. On vain sat­tu­maa, et­tei pa­ko­mat­kan ai­ka­na ta­pah­tu­nut va­ka­via hen­ki­lö­va­hin­ko­ja”, to­te­aa tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Mika Hel­mi­nen po­lii­sin tie­dot­tees­sa.

Po­lii­sin mu­kaan val­von­ta­ka­me­ra­ku­vis­ta myös sel­vi­ää, et­tä var­kaat kaa­toi­vat kass­ajo­nos­sa ol­leen lap­sen, kun he läh­ti­vät pa­koon.

POLIISI

Pa­koau­ton mat­ka päät­tyi San­del­sin­ka­dul­le, jos­sa au­to tör­mä­si kah­teen hen­ki­lö­au­toon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.