Huip­pu­ta­son elo­ku­va­teat­te­ri avau­tuu

Suo­men en­sim­mäi­nen Imax-teat­te­ri avau­tuu tä­nään.

HS Metro - - FRONT PAGE - TIMO PAUKKU HS

Suo­men en­sim­mäi­nen Imax-teat­te­ri avaa Itik­ses­sä. Sen val­ko­kan­gas on 13 met­riä kor­kea ja 25 le­veä.

Suo­men suu­rin val­ko­kan­gas on le­vi­tet­ty­nä isom­pi kuin ten­nis­kent­tä: 13 met­riä kor­kea ja 25 met­riä le­veä.

Val­koi­nen pin­ta on ki­ris­tys­tä vail­le val­mis en­si-il­taan. Suo­men en­sim­mäi­nen Imax-teat­te­ri avaa oven­sa per­jan­tai­na Itä­kes­kuk­sen os­tos­kes­kuk­ses­sa Itik­ses­sä.

Si­tä on ra­ken­net­tu ko­ko ke­sä ja syk­sy van­han Ant­ti­lan pai­kal­le. Finn­ki­non ko­ko­nai­suu­teen tu­lee Imax-teat­te­rin li­säk­si kah­dek­san muu­ta­kin sa­lia.

Kat­so­jal­le on su­per­teat­te­ris­sa lu­vas­sa hur­ja ko­ke­mus. Elo­ku­va on niin iso, et­tä sen on sa­not­tu nie­lai­se­van kat­so­jan. Kan­gas kat­taa ko­ko nä­kö­ken­tän. Reu­noil­ta se vie­lä kaa­reu­tuu kat­so­jaa koh­ti. Te­ki­jät lu­paa­vat 60 pro­sent­tia kirk­kaam­paa ku­vaa kuin ta­val­li­ses­sa elo­ku­va­sa­lis­sa. Sä­vy­jen tark­kuus­kin on kol­man­nek­sen pa­rem­pi.

Kan­kaas­sa on ho­pea­pin­noi­te, ja fil­mi hei­jas­te­taan sii­hen tar­kan la­se­rin avul­la. Kaik­ki kun­nia ko­ti­teat­te­reil­le, mut­ta myös nii­den ää­nen­tois­to jää hyt­ty­sek­si. Täs­sä teat­te­ris­sa kai­ut­ti­mia on kaik­kial­la, ka­tos­sa­kin. Ämy­reis­tä tu­lee tun­nel­maan so­pi­via te­hos­tei­ta. Myös sel­lai­sia, jois­sa kuu­lee, kun nup­pi­neu­la ti­pah­taa lat­tial­le.

”Ää­ni on 12-ka­na­vai­nen. Voim­me kuul­la kuis­kauk­sen olan ta­kaa. Bas­so lait­taa lah­keet le­pat­ta­maan”, ke­huu Finn­ki­non ke­hi­tys­joh­ta­ja Jan­ne Uusi-Köl­li.

Kor­keat ää­net kuu­los­ta­vat hä­nen mu­kaan­sa kor­keil­ta ja ma­ta- lat luon­nol­li­sen ma­ta­lil­ta. Tie­det­tä ja tek­niik­kaa on tie­ten­kin tuo lait­teis­to kaik­ki­neen. Tie­teel­lä on muu­ten­kin vah­va pai­no­tus Imaxin his­to­rias­sa. Näi­tä su­per­teat­te­rei­ta ko­ho­si 1970–1990-lu­vuil­la var­sin­kin tie­de­kes­kus­ten kyl­keen.

Nyt tar­jon­ta on mo­ni­puo­lis­tu­nut. Ta­val­lis­ta viih­det­tä ja draa­maa fil­ma­taan myös Imax-ka­me­roil­la. Mark­ki­nat näet ve­tä­vät. Eri­kois­teat­te­rei­ta ko­ho­aa maa­il­mal­la kuin Ikeoi­ta. Pel­käs­tään Kii­naan nii­tä on ra­ken­net­tu jo yli 300. Jo yli 95 pro­sent­tia nii­den elo­ku­vis­ta on mui­ta kuin Imax-yh­tiön omia fil­me­jä.

Kas­vu al­koi vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä. Vie­lä vuon­na 2006 Imaxe­ja oli vain 260. Ke­sä­kuun 2018 lo­pus­sa maa­il­mas­sa oli kaik­ki­aan 1 410 Imax-teat­te­ria 79 maas­sa.

Hel­sin­gis­sä en­sim­mäi­sek­si näh­dään fan­ta­siae­lo­ku­va Ih­meo­tuk­set: Grin­delwal­din ri­kok­set.

”Mi­kään ei es­tä, et­tei­kö teat­te­ri näyt­täi­si myös luon­to­do­ku­ment­te­ja”, sa­noo Finn­ki­non myyn­ti­joh­ta­ja Kal­le Pel­to­la ra­ken­nus­työ­maal­la.

Aluk­si oh­jel­mis­tos­sa on Hol­lywood-hit­te­jä, ku­ten Mar­ve­lin Aven­gers, mut­ta myös Na­san kans­sa ava­ruu­des­sa ku­vat­tu A Beau­ti­ful Pla­net.

”Bas­so lait­taa lah­keet le­pat­ta­maan.” Jan­ne Uusi-Köl­li, Finn­ki­no

LEIF GRIP

Finn­ki­non uutta elo­ku­va­teat­te­ria vii­meis­tel­tiin tors­tai­na Itik­ses­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.