Pa­ri­suh­de­vä­ki­val­taa ko­kee 130 000 vuo­sit­tain

Avun­tar­vit­si­joi­den mää­rän us­ko­taan ole­van vie­lä tä­tä­kin suu­rem­pi.

HS Metro - - UUTISET - ANNA TAKALA HS

Ai­na­kin 130 000 suo­ma­lais­ta ko­kee vuo­sit­tain pa­ri­suh­tees­saan vä­ki­val­taa. Sen li­säk­si ovat vie­lä ne, jot­ka ko­ke­vat vä­ki­val­taa jon­kun muun lä­hei­sen, ku­ten van­hem­man tai si­sa­ruk­sen, ta­hol­ta.

”Mää­rä on ai­ka hä­lyt­tä­vä. Us­kon, et­tä avun­tar­vit­si­joi­den mää­rä on vie­lä tä­tä­kin suu­rem­pi. Kaik­ki heis­tä ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se apua. Tut­ki­mus­ten poh­jal­ta kui­ten­kin tie­de­tään, et­tä kaik­ki apua tar­vit­se­vat ei­vät hae tai saa apua”, sa­noo Ter­vey­den ja hy- vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) eri­kois­tut­ki­ja Jo­han­na Hie­ta­mä­ki.

THL on koon­nut en­sim­mäis­tä ker­taa yh­teen eri läh­teis­tä tie­to­ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta. Tie­to­ja on ke­rät­ty muun muas­sa THL:n yl­lä­pi­tä­mien tur­va­ko­tien ja Nol­la­lin­jan aut­ta­van pu­he­li­men asia­kas­mää­ris­tä, ri­ko­suh­ri­tut­ki­muk­ses­ta se­kä ri­kos- ja pak­ko­kei­no­ti­las­tois­ta.

Ri­ko­suh­ri­tut­ki­muk­sen mu­kaan pa­ri­suh­de­vä­ki­val­taa on vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na ko­ke­nut 15–74-vuo­tiais­ta nai­sis­ta noin vii­si ja mie­his­tä noin kol­me pro­sent­tia. Yli 15-vuo­tiais­ta nai­sis­ta lä­hes jo­ka kol­mas on jou­tu­nut pa­ri­suh­de­vä­ki­val­lan uh­rik­si elä­män­sä ai­ka­na, sel­vi­ää nai­siin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa kos­ke­vas- ta tut­ki­muk­ses­ta.

”Tä­mä ker­too sii­tä, et­tä mo­ni nai­nen on jos­sain vai­hees­sa vä­ki­val­tai­ses­sa suh­tees­sa.”

Mie­his­tä 2,5 pro­sent­tia on jou­tu­nut vä­ki­val­lan ja uh­kai­lun koh­teek­si en­ti­sen tai ny­kyi­sen puo­li­son tai seu­rus­te­lu­kump­pa­nin­sa ta­hol­ta vii­me vuo­den ai­ka­na.

THL:n ra­por­tis­ta sel­vi­ää myös se, mi­ten neu­vo­lois­sa ja kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa käy­te­tään eri­lai­sia toi­min­ta­mal­le­ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan tun­nis­ta­mi­sek­si. Ra­por­tin mu­kaan toi­min­ta­mal­le­ja on enem­män pa­ri­suh­de­vä­ki­val­lan kuin lap­siin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan tun­nis­ta­mi­seen.

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa tun­nis­te­taan Suo­mes­sa Hie­ta­mäen mie­les­tä koh­ta­lai­sen hy­vin, mut­ta pa­ran­net­ta­vaa­kin oli­si.

”Sa­noi­sin, et­tä var­mas­ti kai­kil­la am­mat­ti­lais­ryh­mil­lä jää lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa tun­nis­ta­mat­ta. Pal­jol­ti on ky­se sii­tä, on­ko am­mat­ti­lai­sil­la roh­keut­ta ja tai­toa ky­syä vä­ki­val­las­ta. Sii­hen pi­täi­si ol­la ma­ta­la kyn­nys. Ky­sy­mi­nen ei va­hin­goi­ta tai vau­rioi­ta ke­tään vaan an­taa lu­van ja toi­vot­ta­vas­ti myös roh­keut­ta pu­hua omis­ta ko­ke­muk­sis­ta.”

”Kaik­ki apua tar­vit­se­vat ei­vät hae tai saa apua.” Jo­han­na Hie­ta­mä­ki, eri­kois­tut­ki­ja

MIKA RANTA / HS

Tur­va­ko­tien asia­kas­mää­rä on kas­va­nut vii­me vuo­si­na. Ku­va on Pu­na­vuo­res­sa si­jait­se­vas­ta SPR:n tur­va­ta­los­ta nuo­ril­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.