Odo­tet­ta­vis­sa ole­va eli­ni­kä las­ki USA:ssa

Eli­ni­kä oli 78,6 vuot­ta vii­me vuon­na, mi­kä on 0,1 vuot­ta vä­hem­män kuin vuot­ta ai­em­min.

HS Metro - - UUTISET -

Eli­na­ja­no­do­te las­ki Yh­dys­val­lois­sa jäl­leen, maan vi­ran­omai­set ker­toi­vat tors­tai­na. Vuon­na 2017 syn­ty­neen yh­dys­val­ta­lai­sen odo­tet­ta­vis­sa ole­va eli­ni­kä oli 78,6 vuot­ta eli 0,1 vuot­ta vä­hem­män kuin vuon­na 2016.

Ero on pie­ni, mut­ta en­nen vuot­ta 2015 eli­na­ja­no­do­te kas­voi 23 vuo­den ajan. Edel­li­sen las­kun syy­nä 1990-lu­vun alus­sa oli aids-epi­de­mia, nyt syy­te­tään opioi­die­pi­de­mi­aa. Riip­pu­vuus vah­vois­ta ki­pu­lääk­keis­tä, he­roii­nis­ta ja si­tä vah­vem­mas­ta fen­ta­nyy­lis­tä on syn­nyt­tä­nyt maa­han ter­veys­krii­sin.

Vuon­na 2017 it­se­mur­hien mää­rä Yh­dys­val­lois­sa kas­voi 3,7 pro­sent­tia. It­se­mur­ha oli kym­me­nen­nek­si ylei­sin kuo­lin­syy.

Myös ylian­nos­tus­kuo­le­mien mää­rä jat­koi voi­ma­kas­ta kas­vua. Vuon­na 2017 yli 72 000 ih­mis­tä kuo­li Yh­dys­val­lois­sa ylian­nos­tuk­seen. Ylian­nos­tus­kuo­le­mien jyr­kin kas­vu näyt­tää tait­tu­neen, mut­ta nii­den mää­rä li­sään­tyi sil­ti 9,6 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta.

”Eli­na­ja­no­do­te an­taa ku­van kan­sa­kun­nan ter­vey­des­tä. Nä­mä va­ka­vat ti­las­tot he­rät­tä­vät sii­hen, et­tä me­ne­täm­me lii­an mo­nia ame­rik­ka­lai­sia, lii­an ai­kai­sin ja lii­an usein, eh­käis­tä­vis­sä ole­viin sai­rauk­siin”, sa­noi Yh­dys­val­tain sai­rauk­sien hal­lin­ta- ja eh­käi­sy­vi­ras­ton joh­ta­ja Ro­bert Red­field uu­tis­toi­mis­to AFP:lle.

Vii­me vuon­na Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Do­nald Trump ju­lis­ti maa­han kan­sal­li­sen ter­veys­krii­sin opioi­die­pi­de­mian vuok­si.

Vas­ta­syn­ty­nei­den ame­rik­ka­lais­poi­kien eli­na­ja­no­do­te oli vii­me vuon­na 76,1 vuot­ta ja tyt­tö­jen 81,1 vuot­ta. 65-vuo­tiail­la taas on edes­sään kes­ki­mää­rin vie­lä 19,5 vuot­ta elin­ai­kaa.

Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­nen eli­na­ja­no­do­te on 81,4 vuot­ta.

Yh­dys­val­tain opioi­die­pi­de­mia sai al­kun­sa vah­vois­ta re­sep­ti­lääk­keis­tä. Kes­ki­viik­ko­na yk­si lää­keyh­tiö In­sys The­ra­peu­tic­sin en­ti­sis­tä joh­ta­jis­ta myön­si oi­keu­del­le syyl­lis­ty­neen­sä lää­kä­rei­den lah­jon­taan.

Uu­tis­toi­mis­to Reu­ter­sin mu­kaan yh­tiöl­lä oli kou­lu­tusoh­jel­mak­si naa­mioi­tu jär­jes­tel­mä, jon­ka kaut­ta lää­kä­reil­le mak­set­tiin sii­tä, et­tä he mää­rä­si­vät po­ti­lail­le yh­tiön Sub­sys-lää­ke­suih­ket­ta.

Lää­ke on ke­hi­tet­ty syö­pä­po­ti­lai­den ki­vun hoi­ta­mi­seen ja si­säl­tää fen­ta­nyy­liä.

Jär­jes­tel­mä on tuo­nut syyt­teet kuu­del­le yh­tiön joh­ta­jal­le, jois­ta va­ra­myyn­ti­joh­ta­ja Alec Bur­la­koff nyt tun­nus­ti syyl­li­syy­ten­sä ja suos­tui to­dis­ta­maan mui­ta vas­taan.

Bur­la­kof­fia odot­taa Reu­ter­sin mu­kaan jo­pa 20 vuo­den van­keus­tuo­mio. Yh­teis­työ syyt­tä­jien kans­sa voi ly­hen­tää tuo­mio­ta.

”Eli­na­ja­no­do­te an­taa ku­van kan­sa­kun­nan ter­vey­des­tä.” Ro­bert Red­field

ERIK MCGREGOR / PACIFIC PRESS

Newy­or­ki­lai­set ak­ti­vis­tit jär­jes­ti­vät vii­me maa­nan­tai­na mie­le­no­soi­tuk­sen, jos­sa he vaa­ti­vat kau­pun­gin joh­dol­ta toi­men­pi­tei­tä huu­me­kuo­le­mien kas­vun eh­käi­se­mi­sek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.