Huaweil­le jäl­leen ra­joi­tuk­sia

HS Metro - - UUTISET -

Uu­den-See­lan­nin tie­dus­te­lu­pal­ve­lu on kiel­tä­nyt saa­ri­val­tion te­le­kom­mu­ni­kaa­tio­y­ri­tyk­siä käyt­tä­mäs­tä kii­na­lai­sen it-jä­tin Huawein tuot­tei­ta 5G-tek­no­lo­gian ke­hit­tä­mi­ses­sä. Mää­räys­tä on pe­rus­tel­tu kan­sal­li­sel­la tur­val­li­suu­del­la, uu­tis­toi­mis­to Reu­ters ker­toi kes­ki­viik­ko­na.

Uusi-Seelanti oli­si näin seu­raa­mas­sa Austra­li­aa, jo­ka te­ki vas­taa­van­lai­sen pää­tök­sen ai­em­min tä­nä vuon­na. Myös muis­sa län­si­mais­sa on suh­tau­dut­tu en­tis­tä va­ro­vai­sem­min kii­na­lai­sen tek­no­lo­gian käyt­töön ja yh­teis­työ­hön Huawein kans­sa.

Huawein Uu­den-See­lan­nin maa­joh­ta­ja Andrew Bowa­ter ker­toi tors­tai­na lä­het­tä­mäs­sään tie­dot­tees­sa, et­tei yh­tiö ole saa- nut vi­ral­lis­ta yh­tey­de­not­toa Uu­den-See­lan­nin hal­li­tuk­sel­ta.

Hä­nen mu­kaan­sa Huawei ha­lu­aa ta­va­ta pi­kai­ses­ti asi­aan liit­ty­viä mi­nis­te­rei­tä ja vir­ka­mie­hiä saa­dak­seen sel­vyy­den hal­li­tuk­sen nä­kö­kan­taan asias­sa.

Bowa­te­rin mu­kaan Uusi-Seelanti ei ole esit­tä­nyt to­dis­tei­ta vää­rin­käy­tös­tä ja et­tä Huawein hyl­kää­mi­nen vaa­ran­taa yh­tiön lii­ke­toi­min­taa maas­sa.

"Huawei pi­täi­si ter­ve­tul­lee­na si­tä mah­dol­li­suut­ta, et­tä ak­tii­vi­ses­ti tuo­daan esil­le huol­ta he­rät­tä­vät asiat ja yh­des­sä et­si­tään rat­kai­sua täs­tä eteen­päin”, Bowa­ter sa­noi Reu­ter­sin mu­kaan.

Ku­vas­sa Huawein pe­rus­ta­ja Ren Zheng­fei vuon­na 2014.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.