Tak­tis­ta tais­te­lua lau­ta­pe­lin tun­nel­mal­la

HS Metro - - WKD -

SPACE HULK TAC­TICS Lai­tea­lus­ta: PC. Plays­ta­tion 4. Xbox One. Tes­tat­tu: Plays­ta­tion 4

War­ham­mer 40K:n tun­ne­tuin lau­ta­pe­li on eit­tä­mät­tä Space Hulk. Sii­tä on vuo­sien var­rel­la teh­ty usei­ta vi­deo­pe­li­ver­sioi­ta. Niis­tä eh­kä pa­ras ja us­kol­li­sin al­ku­pe­räi­sen pe­lin tun­nel­mal­le oli en­sim­mäi­nen, jo vuon­na 1993 il­mes­ty­nyt Space Hulk.

Lau­ta­pe­lin ah­dis­ta­va tun­nel­ma ja epä­toi­voi­set tais­te­lut on saa­tu hie­nos­ti mu­kaan myös uu- teen Space Hulk Tac­tic­siin, jo­ka on ai­he­pii­rin pa­ras pe­li kos­kaan. Vas­tak­kain ovat yli-in­hi­mil­li­set Space Ma­ri­net, ih­mis­kun­nan par­haat so­tu­rit, ja hir­viö­mäi­set ge­nes­tea­ler-alie­nit.

Yh­teen­o­ton näyt­tä­mö­nä toi­mii ava­ruusa­lus­ten hyl­ky, jo­ka ku­hi­see gee­ni­ros­vo­ja.

Täh­ti­so­tu­rei­ta on vain kou­ral­li­nen, mut­ta heil­lä on mas­sii­vi­nen tu­li­voi­ma ja pans­sa­ri­pu­vut. Gee­ni­ros­voil­la on taas puo­lel­laan lo­pu­ton mää­räl­li­nen yli­voi­ma ja etu lä­hi­tais­te­lus­sa. En­sim­mäis­tä ker­taa myös gee­ni­ros­voil­le on oma kam­pan­jan­sa. Nä­ky­mä on ole­tuk­se­na hah­mo­jen sil­mien lä­pi, mut­ta yl­hääl­tä ku­vat­tu tak­ti­nen ka­me­ra on ai­noa käyt­tö­kel­poi­nen vaih­toeh­to pe­laa­mi­seen. Vuo­ro­poh­jai­ses­sa pe­lis­sä on ai­na hy­vin sel­keät ta­voit- teet, ku­ten esi­mer­kik­si pom­min aset­ta­mi­nen tiet­tyyn paik­kaan. Täh­ti­so­tu­reil­la on vain nel­jä toi­min­to­pis­tet­tä. joi­ta tar­vi­taan se­kä liik­ku­mi­seen, kään­ty­mi­seen, am­pu­mi­seen et­tä ovien avaa­mi­seen. Gee­ni­ros­voil­la on kuusi toi­min­to­pis­tet­tä.

Os­a­puo­let ovat sel­keäs­ti eri­lai­sia, mi­kä oli se jut­tu jo al­ku­pe­räi­ses­sä lau­ta­pe­lis­sä. Täh­ti­so­tu­reil­la pe­la­tes­sa on pak­ko ede­tä va­roen ja yrit­tää pi­tää kaik­ki avoi­met alu­eet am­pu­ma­sek­to­rei­den al­la.

Space Hulk Tac­tics on pa­ras vi­deo­pe­li­ver­sio, mi­tä al­ku­pe­räi­ses­tä lau­ta­pe­lis­tä on kos­kaan teh­ty.

Space Hulk Tac­tics on erit­täin on­nis­tu­nut ko­ko­nai­suus.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.