Ala­ker­ras­sa saa nai­da

Pa­rin­vaih­ta­jien vai­vaan­tu­nut olo ei hel­li­tä.

HS Metro - - WKD -

Ei­kä remp­seä swin­ging-pa­rin­vaih­to ole mei­dän jut­tum­me, se tu­lee sel­väk­si. Tä­män hulp­peas­ti jär­jes­te­tyn pa­rin­vaih­to­lei­rin osal­lis­tu­jis­ta jo­ka toi­nen on mu­ka­na vas­ta­ha­koi­ses­ti. Kurs­si­lai­set hiip­pai­le­vat aa­mu­ta­keis­saan pit­kin öky­kar­ta­noa ja yrit­tä­vät pääs­tä oi­ke­aan moo­diin. Se edel­lyt­tää ren­tou­tu­mis­ta po­ru­kan ar­mei­ja­tyy­li­sen ve­tä­jän (Miit­ta Sor­va­li) ku­ria nou­dat­taen.

Hän on van­hem­pi nai­nen, jo­ka pu­huu pil­lus­ta remp­seäs­ti.

Al­ku­pe­räi­nen yh­teen paik­kaan ja ra­jal­li­seen ai­kaan si­dot­tu ka­ma­ri­näy­tel­mä on elo­ku­va­työn kan­nal­ta help­po to­teut­taa. Ja juu­ri sik­si se on iso haas­te hen­ki­lö­oh­jauk­sel­le.

Täs­sä hen­ki­lö­oh­jaus­ta ei ole, vaan osaa­mi­nen jää leik­kiin ryh­ty­nei­den näyt­te­li­jöi­den omil­le har­teil­le. Sii­nä ti­lan­tees­sa he ei­vät voi muu­ta kuin tois­taa muu­al­ta opit­tu­jen roo­lien­sa ma­nee­rei­ta. Pää­vas­tuu­ta ei ole ke­nel­lä­kään, si­tä kut­su­taan ryh­mä­työk­si.

Elo­ku­van en­sim­mäi­sen koh­tauk­sen jäl­keen seu­raa lo­pul­li­nen va­ka­voi­tu­mi­nen, jon­ka myö­tä ka­ri­ka­tyy­rien ta­kaa pi­täi­si löy­tyä ih­mi­siä ja in­hi­mil­li­syyt­tä.

Ei löy­ty­nyt. Ei pääs­ty mi­hin­kään, vaan jää­tiin jon­ne­kin ko­me­dian ja tra­ge­dian vä­li­maas­toon, mis­sä vai­vau­tu­nut olo on it­se­tar­koi­tus. Ja ai­noa elä­mys.

Pää­osaa esit­tää Aku Hir­vi­nie­mi, jo­ka te­kee par­haan­sa. Hä­nel­lä on sel­väs­ti ha­lua näyt­tää muu­ta­kin osaa­mis­taan kuin sket­si­hah­mo­ja.

Eh­kä jo en­si ker­ral­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.