”Laa­ja­sa­lon uusi kir­jas­to lii­an pie­ni. Vaih­ta­kaa leh­tien lu­ku­paik­ka ta­kao­saan.”

Lä­he­tä nu­me­roon 17181

HS Metro - - FRONT PAGE -

Met­ros­sa (pe 23.11.) ot­sik­ko:'Ke­hä­tie voi vie­dä pon­gaus­pai­kan'. Sii­pä esi­merk­ki sii­tä,mi­tä ta­pah­tuu ym­pä­ris­tös­säm­me noin vai­vih­kaa­kin vaan. Usein­mi­ten ta­vis­kan­sa­lai­set kuu­le­vat pää­tök­sis­tä (huo­nois­ta/su­rul­li­sis­ta), kun asial­le ei enää voi mi­tään. Ja nii­tä pää­tök­siä te­ke­vät ne po­li­tii­kot, jot­ka olem­me sin­ne hy­vä­us­koi­si­na(höl­möi­nä­kö?) ää­nes­tä­neet puo­les­tam­me päät­tä­mään. Siis Metro ker­toi, et­tä nyt on myön­net­ty 'Mo­re­nial­le'ja 'MH­ki­vel­le'ym­pä­ris­tö­lu­van kal­lion lou­hin­taan ja murs­kaa­mi­seen Sam­mon­mäen/Lem­min­käi­sen kal­liol­le, joil­le ih­mi­set tu­le­vat len­to­ko­nei­ta bon­gaa­maan ja lap­si­per­heet ret­kil­lä. Tä­mä on just si­tä luon­non­va­ro­jen tol­ku­ton­ta tuh­laus­ta ja ym­pä­ris­tön pi­laa­mis­ta/ru­men­ta­mis­ta,kun käyt­tö­kel­poi­set ra­ken­nuk­set ro­mu­te­taan ja uutta ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lia han­ki­taan pois­ta­mal­la kau­niit kal­liot pois mai­se­mas­ta. Ja nii­tä luon­non­muo­vaa­mia kal­lioi­ta ei voi­da saa­da enää kos­kaan ta­kai­sin! Voi py­hä jy­säys!!! Et­tä SEMMOSET PÄÄTTÄJÄT MEI­DÄN PUOLIAMME PITÄMÄSSÄ

Tri­va­go tv:ssä! Ku­ka on niin tyh­mä et­tä us­koo ne ju­tut, joi­ta se ak­ka sa­noo ho­tel­lin huo­neis­ta? Kuin­ka sa­ma huo­ne voi siir­tyä vaik­ka toi­seen ho­tel­liin? Jo­pa sa­man ho­tel­lin si­säl­lä ei huo­net­ta voi siir­tää, sil­lä kuu­den kym­pin huo­ne ei ole sa­ma huo­ne kuin se sa­dan kah­den kym­pin. Et­tä voi ol­la är­syt­tä­vää hui­jaus­ta! AJS

Kyl­lä ri­soo jo val­miik­si tu­le­van tal­ven jäl­keen ki­nok­sien al­ta pal­jas­tu­vat koi­ran jä­tök­set. En voi edes naut­tia tu­le­vas­ta tal­ves­ta kun pi­poa ki­ris­tää nyt jo val­kean iha­nuu­den kes­kel­tä pil­kot­ta­vat rus­keat pö­kä­leet. Hä­vet­kää! KAKANVIHAAJA

Kan­sa­lai­set (met­furst)! Esi­tän, et­tä suo­ri­te­taan kan­sa­lais­ke­räys, jot­ta ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti sai­si han­kit­tua sel­lai­set ril­lit jot­ka py­syi­si­vät no­kan pääl­lä oi­keal­la koh­dal­la. Jo­ka ker­ta saa pe­lä­tä kos­ka ne pu­toa­vat kes­ken pu­heen. Heik­ko­sy­dä­mi­siä hir­vit­tää. TO­DEL­LA HUOLESTUNUT An­ne Kuk­ko­ho­vi,mi­kä on roo­li­si:Ko­ko Suo­mi lei­poo? NIMETÖN

Pi­ris­tää päi­vää kum­mas­ti: Ko­mea ih­met­te­li! Mik­si nai­si­ja pi­täi­si yleen­sä tui­jot­taa? Vas­ta­sit hä­nel­le, et­tä kun ovat niin hy­vän­nä­köi­si­jä ja nuo­ren mie­hen tui­jo­tus pi­ris­tää, siis van­hem­mat mie­het tui­jot­ta­koon vaik­ka ' ava­ruu­teen!' Van­huus ei tu­le vain eräil­le, muis­tut­ta­koon! Epäi­len, et­tä ny­ky­mies aras­te­lee lä­hes­tyä nais­ta edes tui­jot­ta­mal­la, saa­ti muil­la 'nor­mi­kons­tein' mit­kä saat­tai­si­vat pa­rin yh­teen! Voi­pi näet rap­sah­taa haas­te häi­rin­näs­tä! Sink­ku­ta­lou­det li­sääm­tyy! MAMMA TUO MIES MUA TUI­JOT­TAA

Kyl­lä nyt mei­tä taas pe­lo­tel­laan Sel­kä­ran­kai­set lop­puu koh­ta Ka­lat lop­puu myös Jos läm­pö­ti­la nousee 1,5 as­tet­ta met­sät pa­laa Ns il­mas­to­asian­tun­ti­jat oi­kein kil­pai­lee ku­ka maa­laa enem­män pi­ru­ja sei­näl­le Maa­pal­lol­la on 504 toi­mi­vaa tu­li­vuor­ta esim Ja­pa­nis­sa niis­tä noin 100 kpl Voi­si­ko jo­ku siis ei asian­tun­ti­ja vaan sel­lai­nen jp­ka tie­tää pal­jon­ko yh­des­tä pur­kauk­ses­ta esim tu­li­vuo­ri Fue­go pääs­ti il­ma­ke­hään kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja Veik­kaan et­tä mo­nin­ker­tai­sen mää­rän ih­mi­sen ai­heut­ta­miin pääs­töi­hin. KESSU

Näin jou­lun al­la suo­ma­lai­set lah­joit­ta­vat mie­lel­lään lah­ja­pa­ket­te­ja eri jär­jes­tö­jen kaut­ta toi­mi­tet­ta­vas­ti esim. Ro­ma­nian las­ten­ko­tien lap­sil­le. Mut­ta ei­vät voi aa­vis­taa­kaan, et­tä tä­tä­kin toi­min­taa voi­daan käyt­tää härs­kis­ti hy­väk­si. Useam­pi vuo­si ta­ka­pe­rin oli tv:ssä do­ku­ment­ti-oh­jel­ma, jos­sa ker­rot­tiin yh­des­tä täl­lai­ses­ta vää­rin­käy­tök­ses­tä. Elik­kä nä­mä avus­ta­jat ja­koi­vat jou­lu­pa­ke­tit jo­kai­sel­le las­ten­ko­din lap­sel­le, mut­ta kun avus­ta­jat oli­vat läh­te­neet, niin nä­mä työn­te­ki­jät kä­vi­vät­kin ke­rää­mäs­sä lah­jat pois lap­sil­ta ja myi­vät ne sit­ten ka­dul­la. LY­HYT OLI LASTEN ILO

Kak­si iä­käs­tä la­ki mies­tä 4.sen ra­ti­kas­sa nä­ki­vät maa­il­man me­non ai­ka synk­kä­nä.Mut­ta sit­ten toi­nen sa­noi,'hie­man olen kyl­lä luot­ta­vai­nen­kin tu­le­vai­suu­teen,kun vein vie­lä van­han yli­op­pi­las­lak­ki­ni kor­jat­ta­vak­si,jos­ta oli lip­pa ir­ron­nut'. NAARATTI

Su­ku­lais­mies oli ol­lut toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va­na. Val­mis­tui sit­ten lää­kä­rik­si. NIMETÖN

Toi­vei­kas. Sa­mat on­gel­mat. Olen ast.al­ler­gik­ko ja mak­sa­nut ve­ro­ja 49 v, mut­ta asun­toa ei Sta­dil­ta. Ti­lan­tee­ni kaa­mea. NIMETÖN

Pos­tia Si­nul­le pos­tin leh­ti­ses­sä si­vu 12 Kilt­ti jou­lu­puk­ki tuo Han­na Su­ma­ril­le kam­pa tai hius­har­ja, et­tei tar­vit­se ku­vas­sa näyt­tää tar­ha­pöl­löl­tä! AAMULLA TUKKA SIISTIKSI Ni­mi­merk­ki suo­ma­lai­nen on län­nen ai­vo­pes­tyt­rol­li. MARTTI

Kii­tos Mer­vi Lak­ka­la ko­lum­nis­ta­si ha­jus­teis­ta. Bus­sis­sa voi vaih­taa paik­kaa, vaik­ka ei ai­na au­ta. Tuok­sut pa­him­mil­laan täyt­tä­vät no­pe­aan ko­ko bus­sin. Jos ylei­sö­pal­ve­luk­ses­sa ole­va, pos­ti tms. hen­ki­lö, on voi­mak­kaan tuok­sun läh­de. asi­aan pi­täi­si puut­tua työ­nan­ta­jan ta­hol­ta. Si­nä saa­ro­nin­lil­ja, suo­ma­lai­nen­kin, jos ker­ran­kin jou­tui­sit ko­ke­maan al­ler­gia-ast­ma­koh­tauk­sen, sit­ten­kö ym­mär­ryk­se­si avar­tui­si. Us­ko pois, voit ol­la vie­hät­tä­vä il­man vä­ke­viä tuok­su­ja­kin. NIMETÖN

Ky­syn vain- ni­mi­merk­ki sää­li pyö­räi­li­jöi­tä. Mi­nä myös. Pyö­ris­sä ei ole myös­kään jar­ru­ja ei­kä kel­loa. Hur­jaa vauh­tia kii­tä­vän oh­juk­sen kus­kin kun­to pi­meäs­sä on kui­ten­kin tur­vat­ta­va: ja­lan­kul­ki­jat siir­ty­kööt au­to­tien reu­naan. TÄTI

Sur­ke­aa ja an­teek­sian­ta­ma­ton­ta, var­maan Hert­to­nie­men­ran­nas­ta ja sa­ta­ma alu­eel­ta har­ras­ta­neet si­tä vuo­si­tol­kul­la, ove­la po­ruk­ka ja heil­le va­ras­ta­mi­nen ta­bu.Ovat to­si sur­kei­ta ih­mi­siä ja vail­la omaa­tun­toa. Työs­tä­hän se käy. KAUHISTUNUT

Hy­vä jou­lu mie­li ke­räys (mut­ta ke­nel­le) sa­ma kun elä­mä lap­sel­le ke­räys. En­nen lai­ton vies­ti­nä lah­jo­tuk­sia mut­ta ei ne pal­jo läm­mi­tä. Jos lait­taa 20e niin kun ope­raat­to­ri ja muut ku­lut vä­hen­ne­tään sii­tä voi jää­dä it­se tar­ko­tuk­seen n.7.5-5e per.vies­ti. Ai­nut mis­sä ra­ha me­nee pe­ril­le edes suu­rin osa on jou­lu­pa­ta ke­räys. Hy­vä se her­ro­jen jou­lu miel­tä on nos­taa. NIIN ET­TÄ RIKKAAT JOULUT

Mer­vi lak­ka­la. Olet ai­van lii­an kilt­ti ha­jui­hin hu­rah­ta­neil­le kans­sa­mat­kus­ta­jil­le. Sa­no ko­val­la ää­nel­lä 'hyi mi­ten jo­ku hai­see' pi­laa­han hai­si­ja myös työ­paik­kan­sa il­man puh­tau­den. Mi­kä löyh­kä! Myrk­ky­pom­mi. Her­ras­väen pie­ru. TSUHNU

On­ko se niin vai­ke­aa näyt­tää nii­tä vilk­ku­ja lii­ken­neym­py­räs­sä ja sit­ten vie­lä pi­meäl­lä on sel­lai­sia au­to­ja jos­sa ei pa­la ta­ka­va­lot ai­ka vai­kea näh­dä jos on vä­hän­kin su­mua tai py­ryt­tää lun­ta. Vas­ta kun jar­ru­va­lot syt­tyy. KRISU

Nimetön Tot­ta­kai työt­tö­mät ih­mi­siä, On ky­sy­mys työ­tä vie­rok­su­vis­ta ja nii­tä­hän riit­tää. Ja muis­ta pa­han­te­ki­jöis­tä. JESTAS

Ko­ko Suo­men kan­sa rui­kut­taa epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta, eriar­voi­suu­des­ta ym. ai­na vaan mu­niin­sa pu­hal­lel­len. Ot­ta­kaa mal­lia rans­ka­lai­sis­ta! PESSINISTI

Mis­sä nyt men­nään kun Helsinki - Van­taan len­toa­se­mal­la al­kaa mil­jar­di­luo­kan laa­jen­nus­re­mont­ti. Len­to­mat­kai­lu­han pi­tää vä­hen­tää il­mas­to­muu­tok­sen ta­kia. Voi voi tä­tä se­koi­lua. PETSKI

Miet­ti­kää nyt vä­hän!!!!! mi­kä vim­ma mie­hil­lä on esim. tv:ssa, soh­val­la is­tuen kään­tää jal­ka 'link- kuun' pol­ven pääl­le. Hyi! Miet­tik­kää mi­kä tör­ky on tart­tu­nut ka­dul­la kä­vel­les­sän­ne ken­gän poh­jiin!! Sii­tä vaan 'tör­ky' ken­gän­poh­jat kään­ne­tään vie­res­sä is­tu­jaa koh­den. [ jos­sa­kin kult­tuu­ris­sa eritt. louk­kaa­vaa näyt­tää k-poh­ja.] LUULISI JA­LAN PYSYVÄN LATTIASSA EDES ' JNK' AI­KAA

Taas on jou­lu­lah­jo­jen suun­nit­te­luai­ka. Va­lis­tai­sin esim. kum­me­ja. Kun os­tat­te kau­la­ko­run, os­ta­kaa myös ket­ju. Mi­ten ku­vit­te­let­te, et­tä ko­ru py­syy kau­las­sa il­man ket­jua? Ko­run saa tar­jouk­sis­ta al­le 10 e, mut­ta ket­jus­ta saa mak­saa jo­pa 50e tai enem­män­kin. Jou­lu­na tu­li kum­mi­lap­sel­le it­ku sil­mään kun puk­ki toi pel­kän ko­run. Jos ei ole ra­haa ket­juun, unoh­ta­kaa ko­ko ko­run os­to! JÄRJEN KÄYTTÖ ON VIE­LÄ LUVALLISTA

Kun ny­ky­sin kuun­te­lee uu­ti­sia lasten pa­hoin­voin­nis­ta, niin ei voi kun ih­me­tel­lä jot­ta ei­kö jo van­hem­mat men­nä it­tee­sä. Ym­mä­rän kyl­lä nä­mä ny­ky­set lait­teet esm. (kän­ny ja pe­lit). Käy­kö ny­ky nuo­ret edes ka­ve­rin luo­na tai läh­tee­kö ko­ko per­he ky­lään tut­ta­vien luo. Muis­tan 80 lu­vun alus­sa ka­ve­rit ta­pas toi­sia ja liik­ku esim. uin­ti, luis­te­lu, pyö­räi­ly. Ja vaik­ka ei kai­kil­la ol­lu va­ra os­taa vä­li­nei­tä niin ka­ve­rit an­to tai lai­nas. Ny­ky­sin kir­jo­tel­laan ka­ve­ril­le vaik­ka se is­tus vie­res­sä. Sit­ten ku­ri jos sil­lon olis pu­hu­nu kun ny­ky nuo­ret vaik­ka ju­nas­sa niin van­ha me­ri­mies olis pu­nas­tu­nu. Ei­kö van­hem­mat saa edes lait­taa jo­tain ra­jo­ja lap­sil­le jot­ta ei he­ti ole syy­te ru­mas­ta sa­no­mi­ses­ta. It­te me an­net­tiin lii­kaa pe­riks omil­le ja ne omil­le lap­sil­le. NIMETÖN

Huo­men­ta ja mu­ka­va­ta päi­vää miun rak­kaal­le. NIMETÖN

Ni­mim. Re­pe 26.11. Tie­dok­si et­tä ai­kui­sen pyö­räi­li­jän au­to­pe­lol­le on enem­män kun hy­vä syy kun pyö­räi­li­jä oli lä­hel­lä jää­dä tai jo­pa murs­kan­tua bus­sin al­le. Saa­ko pyö­räl­lä sit­ten ajaa ke­nen­kään pääl­le. Vas­taus ei ku­ten ei ke­tään saa koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti­kaan. Vä­lil­lä tu­lee kä­vel­les­sä jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räi­le­viä vas­taan vaan olen kor­kein­taan ke­hot­ta­nut aja­maan hil­jem­paa mut­ta on näh­ty myös ti­lan­tei­ta jos­sa koi­raa ul­koi­lut­ta­va an­taa koi­ran­sa ta­lu­tus­hih­nan tuk­kia ko­ko jal­ka­käy­tä­vä pyö­räi­li­jän osues­sa koh­dal­le. Ta­hal­li­nen bloc­kaus on ty­pe­rää ei­kä hyö­dy­tä ke­tään. On­nek­si hel­sin­gin lä­hiöis­sä sen­tään on hy­vät ke­vyen­lii­ken­teen väy­lät. Ei ole pa­hem­min kä­vel­len tai pyö­räl­lä ol­lut on­gel­mia mui­den kans­sa. Eh­kä pyö­räi­ly sit­ten pi­täi­si ko­ko­naan kiel­tää vi­kas­lii­ken­tei­sil­tä ja yli 30km/h no­peus­ra­joi­tusaa­lu­eel­la pai­kois­sa jois­sa ei ole pyö­rä­tie­tä. NIMETÖN

Bo­tu­lis­mi tap­paa, mut­ta us­ko­ma­ton­ta, et­tä jot­kut ha­lu­aa sa­maa myrk­kyä ihon­sa al­le bo­tox-ruis­kei­na! NIMETÖN

SuPer Pu­heen­joh­ta­ja Paa­vo­laa ja Pro­fe­so­ri Ki­ve­lää jo­ka viik­ko uusin­ta­na te­le­vi­sioon! Sa­la­tut elä­mät tauol­le! ASIAA, KII­TOS

A-stu­din ti 27.11 ei­kö toi­mit­ta­ja hal­lit­se alaan­sa? Mie­len­kiin­toi­sia ai­hei­ta, mut­ta. NIMETÖN

Konflik­tia­lueil­ta tul­lei­den mie­len­ter­vey­son­gel­mat - suur­ta tyh­myyt­tä po­lii­ti­koil­ta ol­la ta­jua­mat­ta si­tä etu­kä­teen! Nii­den hoi­toon tai­ta­vat suo­ma­lais­ten so­te­ra­hat men­nä­kin! NIMETÖN

Kii­tos si­nul­le jo­ka löy­sit avai­me­ni maa­nan­tai yöl­lä ja toi­mi­tit ne tul­lin­puo­min shel­liin..olen hy­vin kii­tol­li­nen. PUINEN RISTI

Si­nä ys­tä­väl­li­nen hen­ki­lö jo­ka otit tal­teen 27.11 il­lal­la Kul­ta­hip­pu­jen kon­ser­tis­sa Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa mus­tan te­ko­tur­kis­kau­lu­rin, ole ys­tä­väl­li­nen ja pa­lau­ta se sin­ne, se on mi­nun. REHELLISYYS MAAN PERII KIRKOSSAKIN

Mil­loin pääs­tään eroon An­ni Sin­ne­mäes­tä ja vi­her­va­sem­mis­ton ar­ve­lut­ta­vis­ta kau­pun­gin muok­kauk­sis­ta. Ai­van vää­rä lin­ja heil. Vaa­lit pian. Per­su­jen ar­vot suo­je­le­vat enem­män tär­kei­tä asioi­ta. NIMETÖN

Mi­tä se Zyz­kowits tuol­la tv-ssä rie­huu? It­se on vuo­si­kym­me­niä elä­nyt val­tion tu­ki­ra­hoil­la, te­ke­mät­tä mi­tään kun­nol­lis­ta työ­tä. Muil­le ei an­tai­si edes 650 kuu­kau­des­sa. AJATTELIJA

Kum­ma maa tuo Vi­ro? Ai­na kun Ve­nä­jäl­lä ta­pah­tuu jo­tain ul­ko­po­liit­ti­ses­ti ikä­vää niin he­ti ol­laan vaa­ti­mas­sa pa­kot­tei­ta ym.ym. mut­ta jos ta­pah­tuu myön­teis­tä niin sit ol­laan hi­pi hil­jaa. Mis­sä dol­la­ria kun si­tä tar­vi­taan? KIRPPU AMEERIIKKA

Laa­ja­sa­lon Min­na. Yö­ky­läi­li­jät ta­voit­te­le­vat omaa hyö­tyä ja sii­pe­le­vät hy­väk­si käyt­täen tut­tu­ja/ ys­tä­viä. Elek­ro­ni­lait­tei­ta saa tä­nä päi­vä­nä jo 200 eu­rol­la it­sel­leen ko­tiin­kin os­tet­tua, jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suus os­taa omat­kin lait­teet jos ha­lu­aa. On se mu­ka­vaa men­nä häi­rit­se­mään mui­den ko­ti­rau­haa vä­ki­sin. KULOSAARELAINEN IHMETTELIJÄT

Mik­si cd-le­vy­jen ko­te­lot ha­jo­aa jo en­sia­vauk­ses­ta? 1990-lu­vun cd-ko­te­lot on yhä eh­jiä! ROKU ROLLIN KUUNTELIJA

Pir­jo Heik­ki­lä tun­tuu ole­van to­si yk­sin­ker­tai­nen tyyp­pi. Pal­jas­ti it­sen­sä Vil­lien jäl­jel­lä oh­jel­mas­sa. NIMETÖN

Mamma sul­le tur­van tuo: sa­noit tex­ta­ris­sa­si, et­tä hu­vit­ti kan­na­not­to­ni! Hy­vä niin! Sel­lai­sek­si se oli tar­koi­tet­tu ja en­nen­kaik­kea pie­nek­si kan­taa­ot­ta­vak­si ' pii­kik­si'. Ei it­keä saa ei me­lu­ta saa, jou­lu-uk­ko voi tul­la ik­ku­nan taa! ' MAMMA TUO MIES MUA TUI­JOT­TAA'

Laa­ja­sa­lon uusi kir­jas­to lii­an pie­ni. Vaih­ta­kaa leh­tien lu­ku­paik­ka kii­rees­ti ta­kao­saan, lii­an le­vo­ton paik­ka oven edes­sä. EH­KÄ PIAN ENTINEN KÄVIJÄ

Täy­sin äly­tön sys­tee­mi tuo kan­sa­lais­aloi­te. Mel­kein­pä mi­hin ta­han­sa esi­tyk­seen löy­tyy tar­vit­taes­sa 50.000 kan­nat­ta­jaa: abor­tin täys­kiel­to, ho­mo­liit­to­jen kiel­to, La­pin ju­lis­ta­mi­nen it­se­näi­sek­si, jon­kun ve­ron pois­ta­mi­nen jne. Noin vain esi­mer­kik­si. MI­TÄ JÄRKEÄ?

Fars­siin ni­mel­tä Län­si­met­ro tu­li yk­si vä­li­näy­tös li­sää.HS/Mie­li­pi­de Ly­hyes­ti 27/11.Eh­do­tet­tiin uusien ase­mien ra­ken­ta­mis­ta täy­si­mit­tai­sik­si jo nyt 'kun se kui­ten­kin on jos­kus teh­tä­vä.'Kir­joit­ta­ja ei ole ta­jun­nut et­tä 300-sar­jan ju­nat on jo teh­taal­la suun­ni­tel­tu nel­jän vau­nun yk­si­kök­si ja si­tä ei voi enää muut­taa. MATKAMIES MAAN

Sa­tees­sa vär­jöt­te­le­vät ruo­ka­jo­nos­sa ole­vat suo­ma­lai­set köy­hät ovat hy­vää ma­te­ri­aa­lia kan­sain­vä­li­sel­le leh­dis­töl­le. Har­mi vain et­tei siel­lä jo­nos­sa näy kan­sam­me ko­ko kir­joa. Kaik­ki vä­hem­mis­töt puut­tu­vat. Jo­ka ta­pauk­ses­sa suo­men sa­ta­vuo­tis­ta tai­val­ta kun­nioi­te­taan. Ja his­to­ria tois­taa it­se­ään. En­sin kur­juut­ta sit­ten ka­pi­naa... EI­KÖ VAL­TAA PITÄVÄT KOS­KAAN OPI?

Vois­ko sen hir­viö­mai­nok­sen saa­da pois tv:stä jo. Pa­rem­paa mai­non­taa ja huu­mo­ria, jos si­tä vält­tä­mät­tä ha­lu­taan. HUOMIO HUOMIO

Mi­kä­li elä­ke­läi­set ha­lua­vat elä­ke­leik­ku­rin pois­tet­ta­vak­si tu­li­si hei­dän teh­dä seu­raa­va so­pi­mus: eh­dok­kaan tu­lee al­le­kir­joi­tuk­sel­laan vah­vis­taa et­tä ryh­mä­pää­tök­ses­tä huo­li­mat­ta hän tu­lee ää­nes­tä­mään elä­ke­leik­ku­rin hyl­kää­mis­tä. Ja kas, hom­ma on hoi­det­tu yh­tei­sel­lä pää­tök­sel­lä. EDUSKUNNAN ARVOVALTA ON PALAUTETTU

Tekla osui 27.11 nau­lan kan­taan. Mo­net bus­si­kus­kit py­säyt­tä­vät au­ton niin kau­as py­sä­kin reu­nas­ta, et­tä me van­huk­set jou­dum­me kep­pei­nem­me ja kaup­pa­kas­sei­nem­me las­keu­tu­maan en­sin ka­dul­le. Em­me ole ken­gu­rui­ta! ' REUMAATIKKO'

Huo­maa sel­väs­ti rau­ta­kans­le­ri Mer­ke­lin pu­heis­ta et­tä on ItäSak­san kas­vat­ti. Koh­ta saam­me jät­tää hy­väs­tit Maam­me-lau­lul­le ja Suo­men li­pul­le. NIMETÖN

Ruo­ho­lah­den Os­tos­kes­kuk­sen eteen H:gis­sä pys­ty­tet­ty erit­täin tuu­heaok­sai­nen jou­lu­kuusi, mi­kä te­kee näin sii­tä jo it­ses­tään kau­niin, pelk­kä­nä kuuse­na! Hil­li­tyt va­lot elä­vöit­tä­vät, pe­rus­kau­nis­ta! MISSÄPÄIN SUOMEA KAS­VA­NUT Kai­kil­le ad­dik­tioil­le omat hel­po­tus­huo­neet la­ji­tyy­pin mu­kaan. EI PEL­KÄS­TÄÄN HUUMEIDEN KÄYTTÄJILLE

Ola­rin tok­man­ni myy teks­tii­le­jä, min­kä ve­to­ket­ju ei toi­mi. Kak­si myy­jää ke­hot­taa et­si­mään vas­taa­vaa tuo­tet­ta, kol­mas: ei ta­kuu­ta ekä vaih­to-oi­keut­ta. MIS­SÄ SA­NOT­TU?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.