Lä­hes 6 000 ih­mis­tä ha­lu­aa ava­ta kar­ta­non ylei­söl­le

Träs­kän­dan ko­mean kar­ta­non koh­ta­lo su­ret­taa kun­ta­lai­sia.

HS Metro - - UUTISET -

Pit­kään tyh­jil­lään ol­leen Träs­kan­dan kar­ta­non koh­ta­loa kä­si­tel­tä­neen en­si vuon­na Es­poon val­tuus­tos­sa.

Ar­vo­ra­ken­nus­ta toi­vo­taan avoi­meen käyt­töön kun­ta­lais­aloit­tees­sa, jo­hon on ke­rät­ty ni­miä pa­rin vuo­den ajan. Ni­mien ke­ruun alet­tua pe­rus­tet­tiin myös Träs­kän­dan Kar­ta­non ys­tä­vät -yh­dis­tys.

Yh­dis­tys ja aloit­teen al­le­kir­joit­ta­neet toi­vo­vat, et­tä Träs­kän­dan kar­ta­non ra­pis­tu­mi­nen lak­kaa ja et­tä ko­meas­ta ta­los­ta tu­li­si es­poo­lais­ten olo­huo­ne mo­nen­lai­seen toi­min­taan.

Lau­ra Laak­ko­nen ja Ja­ri Ku­ja­la al­koi­vat ke­rä­tä ni­miä kar­ta­non kun­nos­ta­mi­sek­si ja käyt­töön ot­ta­mi­sek­si syk­syl­lä 2016.

Asuk­kaal­la on kun­ta­lain mu­kaan oi­keus teh­dä kun­nal­le aloit­tei­ta. Jos saa val­tuus­ton toi­mi­val­taan kuu­lu­vas­sa asias­sa aloit­teen taak­se kak­si pro­sent­tia kun­nan asuk­kais­ta, aloi­te on kä­si­tel­tä­vä val­tuus­tos­sa kuu­den kuu­kau­den ku­lues­sa.

He jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen Träs­kän­dan kar­ta­non kun­ta­lais­käy­tös­tä Es­poon kau­pun­gin­val- tuus­ton neu­vot­te­lu­kun­nal­le maa­nan­tai­na, jol­loin sil­lä oli 5 788 kan­nat­ta­jaa.

”Kos­kaan ai­em­min Es­poos­sa ei ole saa­tu ni­miä näin pal­jon, et­tä se edes hä­tyyt­te­li­si si­tä kah­ta pro­sent­tia”, ker­too Lau­ra Laak­ko­nen.

Ni­mien ke­ruun alul­le pa­ni­jat jän­nit­tä­vät nyt, tu­lee­ko hei­dän kun­ta­lais­aloit­tees­taan en­sim­mäi­nen Es­poos­sa val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn eden­nyt.

Kan­nat­ta­jis­ta 141 on ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia. Kau­pun­gil­la on Laak­ko­sen mu­kaan ol­lut tiuk­ka lin­ja, et­tä kaik­kien pi­tää ol­la es­poo­lai­sia. Kau­pun­ki­lais­ten mää­rän jat­ku­va kas­vu on myös ai­heut­ta­nut häm­men­nys­tä aloit­tees­sa tar­vit­ta­vien ni­mien mää­räs­tä. Es­poon hal­lin­to- ja la­ki­asiat -yk­si­kös­tä ker­ro­taan, et­tä vii­mei­sim­män ti­las­ton mu­kaan asu­kas­lu­ku on 282 752, jos­ta kun­ta­lais­aloit­tee­seen vaa­dit­ta­vat kak­si pro­sent­tia on 5 655 es­poo­lais­ta.

”Kos­kaan ai­em­min Es­poos­sa ei ole saa­tu ni­miä näin pal­jon.” Lau­ra Laak­ko­nen

TUIJA SALMI

Träs­kän­dan kar­ta­noon on toi­vot­tu esi­mer­kik­si kah­vi­laa. Ku­va on elo­kuul­ta 2018.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.