Iron Sky en­si-il­taan tam­mi­kuus­sa

HS Metro - - VIIHDE -

Tie­tei­se­lo­ku­va Iron Skyn jat­ko-osa on saa­tu vih­doin val­miik­si. Asias­ta ker­toi elo­ku­van oh­jaa­ja Ti­mo Vuo­ren­so­la Ins­ta­gram-pä­vi­tyk­ses­sään vii­me vii­kol­la. Iron Sky: The Co­ming Race saa en­si-il­tan­sa 16. tam­mi­kuu­ta.

En­sim­mäi­nen Iron Sky teh­tiin jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­la. Jat­ko-osa on vii­väs­ty­nyt useam­man ker­ran. Elo­ku­vaa ku­vat­tiin jo vuon­na 2015 ja alun pe­rin sen pi­ti tul­la en­si-il­taan jo al­ku­vuo­des­ta 2017. Jat­ko-osaa on ra­hoi­tet­tu muun muas­sa myy­mäl­lä elo­ku­van tuo­tan­to­yh­tiön osak­kei­ta.

The Co­ming Race saa Sak­san en­si-il­tan­sa 20. maa­lis­kuu­ta, ja ke­vään mit­taan elokuva jul­kais­taan myös Poh­jois­mais­sa, Bri­tan­nias­sa, Rans­kas­sa ja Be­ne­lux- mais­sa ja hei­nä­kuus­sa Ja­pa­nis­sa.

En­sim­mäi­nen Iron Sky ker­toi kuun pi­meäl­lä puo­lel­la pii­les­kel­leis­tä nat­seis­ta, jot­ka ta­voit­te­li­vat maa­il­man val­loi­tus­ta. Iron Sky: The Co­ming Race jat­kaa en­sim­mäi­sen osan ta­ri­naa. Ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat ydin­so­dan jäl­kei­seen ai­kaan vuon­na 2038.

Pää­osia esit­tä­vät Ju­lia Dietze ja Udo Kier, ja Suo­mes­ta mu­ka­na ovat Kari Ke­to­nen ja Duud­so­neis­ta tut­tu Jukka Hildén. Vuo­ren­so­la on teh­nyt sa­maan ai­kaan myös tois­ta jat­ko-osaa, kii­na­lai­sy­lei­söl­le suun­nat­tua Iron Sky: The Ar­kia. Elokuva saa en­si-il­tan­sa Kii­nas­sa myö­hem­min en­si vuon­na.

Elo­ku­van nais­pää­osaa esit­tää La­ra Ros­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.