Van­taan rai­tio­vau­nul­le toi­vo­taan yö­lii­ken­net­tä

HS Metro - - UUTISET -

Van­taa suun­nit­te­lee ryh­ty­vän­sä Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen va­na­ve­des­sä kau­pun­gik­si, jos­sa on jouk­ko­lii­ken­net­tä rai­tio­vau­nuil­la.

Val­mis­te­lun tuek­si Van­taa jär­jes­ti lo­ka­kuus­sa nel­jä asu­kas­ti­lai­suut­ta ja ke­rä­si pa­lau­tet­ta se­kä eh­do­tuk­sia kau­pun­ki­lai­sil­ta verk­ko­ky­se­lyl­lä.

Ky­se­lyyn vas­ta­si yli 600 ih­mis­tä.

Vas­taa­jat te­ki­vät kaik­ki­aan 1 703 eh­do­tus­ta rai­tio­vau­nu­py­säk­kien ja pyö­rä­park­kien si­jain­neik­si. Ni­mieh­do­tuk­sia py­sä­keil­le ker­tyi verk­ko­ky­se­lyn ja asu­kas­ti­lai­suuk­sien kaut­ta lä­hes 500.

”Niis­sä eh­do­tet­tiin py­säk­kien ni­meä­mis­tä kau­pun­gi­no­sien tai rei­tin var­rel­le osu­vien kes­keis­ten maa­merk­kien (esim. Heu­re­ka, kau­pun­gin­ta­lo, Ver­nis­sa), ka­tu­jen, ur­hei­lu­puis­to­jen, kou- lu­jen ja os­tos­paik­ko­jen mu­kaan”, Van­taan kau­pun­ki tie­dot­taa.

Avoi­mis­sa kom­men­teis­sa Van­taan kau­pun­gin mu­kaan puo­les­taan toi­vot­tiin esi­mer­kik­si, et­tä rai­tio­vau­nu oli­si no­pea, kul­ki­si ti­heil­lä vuo­ro­vä­leil­lä ja lii­ken­nöi­si myös öi­sin.

Alus­ta­vien suun­ni­tel­mien mu­kaan esi­mer­kik­si mat­ka Ha­ku­ni­las­ta Tik­ku­ri­laan kes­täi­si 12 mi­nuut­tia ja Tik­ku­ri­las­ta kaup­pa­kes­kus Jum­boon Pak­ka­laan 14 mi­nuut­tia.

Rai­tio­vau­nun vuo­ro­vä­lik­si on suun­ni­tel­tu ruuh­ka-ai­koi­na 7,5 mi­nuut­tia ja mui­na ai­koi­na 10–60 mi­nuut­tia vuo­ro­kau­de­na­jas­ta riip­puen.

Tai­tei­li­jan nä­ke­mys Van­taan rai­tio­vau­nuis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.