Po­lii­si ot­ti kiin­ni Dans­ke Ban­kin ex-työn­te­ki­jöi­tä

Kaik­kia kym­men­tä kiin­nio­tet­tua epäil­lään ra­han­pe­sun mah­dol­lis­ta­mi­ses­ta Dans­ke Ban­kis­sa Vi­ros­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Vi­ron kes­kus­ri­kos­po­lii­si ot­ti tiis­tai­na kiin­ni kuusi, ja kes­ki­viik­ko­aa­mu­na nel­jä en­tis­tä Dans­ke Ban­kin työn­te­ki­jää, Vi­ron val­tion­syyt­tä­jän­vi­ras­to il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na. Kaik­kia kym­men­tä kiin­nio­tet­tua epäil­lään ra­han­pe­sun mah­dol­lis­ta­mi­ses­ta Dans­ke Ban­kis­sa Vi­ros­sa. Li­säk­si yh­tä työn­te­ki­jää epäil­lään lah­jus­ten vas­taa­no­tos­ta.

”He ovat enim­mäk­seen työn­te­ki­jöi­tä, joi­den teh­tä­vä oli eh­käis­tä ra­han­pe­sua”, sa­noi val­tion­syyt­tä­jä Lav­ly Per­ling leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa Tal­lin­nas­sa kes­ki­viik­ko­na.

Ri­kol­li­sen ra­han al­ku­pe­räk­si epäil­lään pää­osin kah­ta val­tio­ta, Geor­gi­aa ja Azer­baidža­nia, jois­ta on pe­räi­sin 300 mil­joo­naa eu­roa epäi­lyk­se­na­lais­ta ra­haa. Geor­gias­sa epäil­ty ri­kos­ni­mi­ke on pe­tos, Azer­baidža­nis­sa ve­ro­ri­kos.

Dans­ke Ban­kin kiin­ni otet­tu- jen en­tis­ten työn­te­ki­jöi­den epäil­lään tie­nan­neen 1,5 mil­joo­naa eu­roa ri­kol­li­sel­la toi­min­nal­laan. Epäi­lyn mu­kaan he toi­mi­vat ver­kos­to­na.

”Toi­min­ta oli sys­tee­maat­tis­ta, koor­di­noi­tua ja pää­mää­rä­tie­tois­ta”, tut­kin­nan joh­ta­ja Ai­var Ala­ve­re kes­kus­ri­kos­po­lii­sis­ta sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa Tal­lin­nas­sa.

”Pan­kin oh­jeet oli­vat muo­dol­li­set. Kont­rol­li puut­tui käy­tän­nös­sä ko­ko­naan”, sa­noi Ala­ve­re.

Epäil­lyt työs­ken­te­li­vät ul­ko­mai­sia asiak­kai­ta pal­ve­le­val­la, niin sa­not­tu­jen non-re­si­dent­tien osas­tol­la. Yk­si epäil­lyis­tä on en­ti­nen osas­to­joh­ta­ja ja muut työn­te­ki­jöi­tä asia­kas­pal­ve­lus­ta. En­tis­tä Dans­ke Ban­kin Vi­ron-haa­ran joh­ta­jaa ei täs­sä vai­hees­sa tut­kin­taa epäil­lä.

Epäil­ty­jen kiin­teis­tö­jä ja omai­suut­ta on ta­ka­va­ri­koi­tu ja ti­le­jä jää­dy­tet­ty. Vi­ron vi­ran­omais­ten mu­kaan epäil­ty­jä tu­lee tut­kin­nan ai­ka­na to­den­nä­köi­ses­ti li­sää.

Epäil­lyis­tä osa on sa­mo­ja, joi­ta yh­dys­val­ta­lai­nen lii­ke­mies Wil­liam Brow­der on esit­tä­nyt oman tut­ki­muk­sen­sa 26 epäil­lyn lis­tal­la.

”Ky­se on fi­nans­sia­lan, Vi­ron fi­nans­sia­lan ja ko­ko Vi­ron mai­nees­ta. On teh­tä­vä kaik­ken­sa to­tuu­den sel­vit­tä­mi­sek­si”, sa­noi Ala­ve­re.

Dans­ken Ban­kin Vi­ron-yk­siön kaut­ta liik­kui vuo­si­na 2007–2015 yli 200 mil­jar­dia eu­roa. Pank­ki jul­kai­si si­säi­sen ra­por­tin ai­hees­ta tä­nä syk­sy­nä. Hä­mä­rän ra­han al­ku­pe­rää epäil­lään ri­kol­li­ses­ti han­ki­tuk­si tai sen epäil­lään kuu­lu­van Ve­nä­jän vas­tai­sel­la pa­ko­te­lis­tal­la ole­vil­le hen­ki­löil­le.

Dans­ke Bank on lo­pet­ta­nut Vi­ron ul­ko­puo­lel­la asu­vien asiak­kai­den non-re­si­dent -palvelut ja aja­nut sa­mal­la alas mui­ta­kin Vi­ron-toi­min­to­jaan. Pank­ki lo­pet­taa myös Vi­ros­sa asu­vien yk­si­tyis­asiak­kai­den ja vi­ro­lais­ten yri­tys­ten palvelut.

”Ky­se on fi­nans­sia­lan, Vi­ron fi­nans­sia­lan ja ko­ko Vi­ron mai­nees­ta.” Ai­var Ala­ve­re

HEIKKI SAUKKOMAA/ LEHTIKUVA

Ku­vas­sa Dans­ke Ban­kin kont­to­ri Tal­lin­nas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.