Rei­lus­ti pai­kal­li­nen

HS Metro - - NEWS - ANTERO MUKKA

HS Metro syn­tyi run­sas kak­si vuot­ta sit­ten, kun Metro-leh­ti ja ko­tei­hin jaet­tu HS Mes­ta yh­dis­tet­tiin. Syn­ty­nyt il­mais­ja­ke­lu­leh­ti on tar­jon­nut laa­du­kas­ta uu­tis- ja re­por­taa­si­si­säl­töä ti­lat­ta­van HS:n rin­nal­la. Yh­dis­tel­mä on ta­voit­ta­nut jo­pa yli puo­li mil­joo­naa asu­kas­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la.

Pa­ket­ti on osa HS:n me­nes­tys­ta­ri­naa, jos­sa niin leh­den le­vik­ki, lu­ki­ja­mää­rä kuin asia­kas­mää­rä­kin on kään­net­ty jäl­leen nousuun.

Nyt on tul­lut ai­ka kään­tää uusi leh­ti Hel­sin­gin seu­dun leh­ti­mark­ki­nas­sa. Pian HS Met­ron työ­tä jat­kaa uusi leh­ti­per­he, jo­ka on ai­em­paa rei­lum­min pai­kal­li­nen.

Tam­mi­kuus­sa il­mes­ty­vät HS Hel­sin­gin, HS Es­poon ja HS Van­taan en­si­nu­me­rot. Ko­ti­ta­louk­siin jaet­ta­vat kau­pun­ki­leh­det täy­den­tä­vät HS:n van­has­taan tuot­ta­maa vah­vaa pai­kal­lis­si­säl­töä.

Uu­det leh­det jae­taan pää­kau­pun­ki­seu­dun ko­tei­hin il­mais­ja­ke­lu­na 16. tam­mi­kuu­ta al­kaen. Tors­tai­sin HS:n pää­kau­pun­ki­seu­dun ti­laa­jat saa­vat oman­sa liit­tee­nä pai­ne­tun HS:n vä­lis­sä.

HS Metro jat­kaa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä jaet­ta­va­na leh­te­nä maa­nan­tai­sin ja per­jan­tai­sin.

”On tul­lut ai­ka kään­tää uusi leh­ti.”

HS:n verk­ko­si­vuil­la ale­taan sa­mal­la jul­kais­ta en­tis­tä enem­män ar­tik­ke­lei­ta pai­kal­li­sai­heis­ta, esi­mer­kik­si lii­ken­tees­tä, kiin­nos­ta­vis­ta ra­ken­nuk­sis­ta, lä­hiöi­den tun­ne­tuis­ta hah­mois­ta ja pai­kal­lis­his­to­rias­ta. Ta­voit­tee­na on ker­toa asiois­ta, jot­ka ovat ai­dos­ti ih­mis­ten ar­kea.

Uusien kau­pun­ki­leh­tien myö­tä HS ha­lu­aa ol­la mu­ka­na vah­vis­ta­mas­sa kau­pun­kien asuk­kai­den yh­tei­syyt­tä ja pai­kal­lis­ta iden­ti­teet­tiä.

Laa­du­kas pai­kal­lis­si­säl­tö kiin­nos­taa to­dis­te­tus­ti lu­ki­joi­ta. Di­giai­ka­na jour­na­lis­tis­ta on­nis­tu­mis­ta on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta re­aa­liai­kai­ses­ti.

Uusi leh­ti­per­he on vas­taus myös pai­kal­lis­ten il­moit­ta­jien tar­pei­siin. Pik­kuil­moi­tuk­set­kin ovat olen­nai­nen osa si­säl­töä. Mai­nos­ta­jal­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä on se, et­tä HS Hel­sin­gin, HS Es­poon ja HS Van­taan peit­to alueil­laan on sar­jas­saan yli­voi­mai­nen.

Ter­ve­tu­loa kans­sam­me uu­den ajan al­kuun!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.