JA­SON MO­MOA HEITTÄYTYI AQUA­MA­NIN ROOLIIN

Täh­ti toi huu­mo­ria myös tuo­reim­paan su­per­san­ka­ri­roo­liin­sa Aqua­ma­ni­na.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Näyt­te­li­jä Ja­son Mo­moa ku­vai­lee it­se­ään huu­mo­rin­ta­jui­sek­si ih­mi­sek­si, jo­ka on ai­na ha­lun­nut viih­dyt­tää. Raa­mik­kaan ul­ko­muo­ton­sa an­sios­ta Mo­moa on kui­ten­kin pää­ty­nyt esit­tä­mään ko­via ja vaa­ral­li­sia mie­hiä, ku­ten Ga­me of Th­ro­ne­sin khal Dro­goa. Hä­net tun­ne­taan myös vuo­den 2011 Co­nan Bar­baa­ri -elo­ku­vas­ta.

39-vuo­tias näyt­te­li­jä tu­lee nyt val­ko­kan­kail­le Aqua­ma­nin roo­lis­sa. Ja­mes Wa­nin oh­jaa­ma su­per­san­ka­ri­ta­ri­na saa en­si-il­tan­sa 21. jou­lu­kuu­ta. Mo­moa pää­see näyt­te­le­mään elo­ku­vas­sa sel­lais­ten ni­mien kuin Wil­lem Da­foe ja Nico­le Kid­man kans­sa.

Mi­tä yh­teis­tä Ja­son Mo­moal­la ja Aqua­ma­nil­la on?

”Roo­li tai­taa ol­la tä­hä­nas­ti­sis­ta töis­tä­ni lä­him­pä­nä mi­nua it­seä­ni. Ai­na­kin ra­kas­tam­me yli kai­ken per­het­täm­me, pi­däm­me ve­siur­hei­lus­ta, sil­lä ra­kas­tan surf­faus­ta, mut­ta eh­kä eni­ten meil­lä on yh­tei­nen ha­lu tais­tel­la epä­koh­tia vas­taan. Mi­nul­la on kak­si las­ta ja teen ai­na roo­li­ni hei­tä aja­tel­len, jot­ta he voi­si­vat ol­la yl­pei­tä elo­ku­vis­ta­ni.”

Mil­lai­sia haas­tei­ta koh­ta­sit Aqua­ma­nin ku­vauk­sis­sa?

”Työ­läim­piä oli­vat toi­min­ta­koh­tauk­set, kos­ka ne vaa­ti­vat fy­sii­kal­ta pal­jon. Tree­na­sin ku­ri­na­lai­ses­ti kuu­kausia. Toi­saal­ta ku­vauk­sis­sa oli to­del­la haus­kaa ja sain pal­jon apua ko­ko tii­mil­tä.”

Yk­si elo­ku­van pää­tee­mois­ta on sil­to­jen ra­ken­ta­mi­nen eri maa­il­mo­jen vä­lil­le. Luu­let­ko, et­tä se aja­tus on ka­don­nut oi­keas­ta elä­mäs­tä?

”Mi­nus­ta tä­mä tee­ma on tär­kein kai­kis­ta. Elo­ku­vas­sa kak­si maa­il­maa ryh­tyy yh­teis­työ­hön var­mis­taak­seen ole­mas­sao­lon­sa ja pe­las­taak­seen kan­san­sa. Se on unoh­tu­nut ny­ky-yh­teis­kun­nas­ta. Eläm­me niin mo­ni­mut­kai­ses­sa maa­il­mas­sa, et­tä mei­dän oli­si syy­tä tu­kea toi­siam­me enem­min­kin kuin ko­ros­taa eri­lai­suut­tam­me. Mei­dän pi­täi­si yh­dis­tyä ih­mis­kun­ta­na.”

Elo­ku­vas­sa on myös ko­me­dial­li­sia ai­nek­sia. Hei­jas­taa­ko se per­soo­nal­li­suut­ta­si?

”To­del­la­kin. Hah­mo­ni on vä­hem­män synk­kä su­per­san­ka­ri kuin vaik­ka­pa Bat­man tai Su­per­man, jo­ten meil­lä oli mah­dol­li­suuk­sia tuo­da hie­man huu­mo­ria­kin ta­sa­pai­not­ta­maan va­ka­via het­kiä. Pi­dän it­seä­ni myön­tei­se­nä ja iloi­se­na hep­pu­na, jo­ten hah­moa oli help­po il­men­tää.”

Mil­lais­ta oli työs­ken­nel­lä Am­ber Hear­din, Nico­le Kid­ma­nin ja Wil­lem Da­foen kans­sa?

”Us­ko­mat­to­man hie­noa. Olen ihail­lut hei­tä jo pit­kään. Ei ol­lut iso­ja ego­ja tai huo­no­ja fii­lik­siä, vaan tuim­me toi­siam­me. Ku­kaan ei pan­nut pa­hak­seen, vaik­ka uusim­me koh­tauk­sia kyl­mäs­tä vä­ris­ten. Tun­nel­ma oli hy­vä ja vit­sai­lim­me pal­jon.”

MARIO ANZUONI / REU­TERS

Ja­son Mo­moan mie­les­tä Aqua­man ei ole yh­tä synk­kä hah­mo kuin vaik­ka­pa Bat­man on.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.