HOTAKAINEN KIRJOITTI IHMISEN OSAN UUSIKSI

Elo­ku­van kä­si­kir­joit­ta­mi­nen on Ka­ri Ho­ta­kai­sen mu­kaan to­del­la vai­ke­aa.

HS Metro - - FRONT PAGE - PAULI JOKINEN

Ihmisen osa on en­sim­mäi­nen elo­ku­va, jo­hon kir­jai­li­ja Ka­ri Hotakainen on teh­nyt kä­si­kir­joi­tuk­sen. Hän kirjoitti sen yh­des­sä oh­jaa­ja Ju­ha Leh­to­lan kans­sa.

”Ihan he­ti en tar­tu vas­taa­vaan työ­hön uu­des­taan. Kä­si­kir­joit­ta­mi­nen on vai­kein kir­joit­ta­mi­sen muo­to, mi­tä olen ko­keil­lut. Täs­tä sit­ten vaan koh­ti oop­pe­ra­lib­ret­toa”, Hotakainen veis­te­lee.

Kir­jai­li­jan mu­kaan elo­ku­va on ar­mot­to­mam­pi tai­teen­la­ji kuin proo­sa.

”Elo­ku­van jo­kai­nen ku­va ja koh­taus pi­tää ol­la to­del­la hy­vä. Kir­jaa voi se­lail­la ja lu­kea uu­del­leen, mut­ta elo­ku­vaa ei voi ke­la- ta 16 se­kun­tia taak­se­päin, jos ei ym­mär­tä­nyt jo­tain”, Hotakainen an­taa esi­mer­kin.

Hotakainen jul­kai­si Ihmisen osa -ro­maa­nin vuon­na 2009 ja sii­tä teh­tiin vä­lit­tö­mäs­ti elo­ku­va­kä­si­kir­joi­tus, jo­ka ei kui­ten­kaan pää­ty­nyt tuo­tan­toon. Uusi kä­si­kir­joi­tus ja sii­tä syn­ty­nyt elo­ku­va muis­tut­ta­vat al­ku­pe­räis­tä kir­jaa vain ni­mel­li­ses­ti.

”Voi­si sa­noa, et­tä kir­ja toi­mi vain ins­pi­raa­tion läh­tee­nä. Elo­ku­vas­sa ja kir­jas­sa on ko­vin vä­hän yh­teis­tä. Elo­ku­van ni­mi­kin voi­si ol­la jo­kin toi­nen”, sa­noo Hotakainen.

Elo­ku­va ker­too mie­hes­tä, jo­ka on me­net­tä­nyt kai­ken kon­kurs­sis­sa, mut­ta ei pys­ty pal­jas­ta­maan si­tä per­heel­leen. Per­heen jä­se­net ovat ko­vin etäi­siä toi­sil­leen, ja Tal­lin­nan elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la ih­me­tel­tiin­kin, voi­vat­ko suo­ma­lai­set ol­la niin etäi­siä ja kyl­miä. Pää­osas­sa Pek­ka Mal­mi- kun­nak­sen roo­lis­sa näh­dään Han­nu-Pek­ka Björk­man.

”Roo­li oli help­po näy­tel­lä, va­leh­te­lu on ny­ky­ään niin yleis­tä”, hän vit­sai­lee.

Ra­han­sa ja omai­suu­ten­sa me­net­tä­nyt pää­hen­ki­lö kuok­kii vie­rai­den hau­ta­jai­sis­sa, syö pum­mil­la ra­vin­to­lois­sa, ton­kii ros­kik­sia ja asuu pu­ret­ta­vas­sa lii­ke­kes­kuk­ses­sa.

”Pää­hen­ki­löön so­pii sa­non­ta, jon­ka mu­kaan köy­hä saa ol­la, mut­tei neu­vo­ton. Hä­neen oli help­po sa­mais­tua, sil­lä hän on kai­kes­ta huo­li­mat­ta hy­vän­tah­toi­nen, ku­ten mi­nä­kin. Hän liik­kuu ko­ko ajan tra­ge­dian ja ko­me­dian ra­jal­la, ris­ti­rii­tai­sia hah­mo­ja on mu­ka­va näy­tel­lä”, Björk­man sa­noo.

Elo­ku­vas­sa on koh­taus, jos­sa pää­hen­ki­lö lau­laa Na­rink­ka­to­ril­la ja yrit­tää ke­rä­tä ra­haa.

”Ka­me­ra oli niin kau­ka­na, et­tei­vät ih­mi­set näh­neet si­tä. Ohi­kul­ki­jat ih­met­te­li­vät, kun näyt­te­li­jä huu­taa kes­kel­lä to­ria”, Björk­man nau­res­ke­lee.

Björk­ma­nin mu­kaan Ho­ta­kai­sen teks­tiä on ilo näy­tel­lä. Hän on näy­tel­lyt ai­kai­sem­min Ho­ta­kai­sen kir­joit­ta­mas­sa Ven­la-pal­ki­tus­sa tv-sar­jas­sa Tum­mien ve­sien tul­kit se­kä KOM-teat­te­rin näy­tel­mäs­sä Pu­na­huk­ka.

”Ho­ta­kai­sen lausees­sa on tark­ka si­säl­tö, kie­li on erit­täin huo­lel­lis­ta ja so­pii hy­vin näyt­te­li­jän suu­hun.”

Ihmisen osa ensi-il­las­sa tä­nään.

”Kir­ja toi­mi vain ins­pi­raa­tion läh­tee­nä.”

Ka­ri Hotakainen

PAULI JOKINEN

Ka­ri Hotakainen kirjoitti pää­roo­lin Han­nu-Pek­ka Björk­ma­nil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.