AILO-PORO SAA VIISI TÄHTEÄ

Ailo-po­ron kas­vu­ta­ri­na on ai­toa draa­maa ai­dos­ta luon­nos­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE - TERO TOIVANEN

AILO – PIENEN PO­RON SUU­RI SEIKKAILU toi­min­ta

Tuo­tan­to­yh­tiö MRP Ma­ti­la Röhr on esi­tel­lyt Suo­men luon­toa ul­ko­mais­ten do­ku­men­tin­te­ki­jöi­den suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la an­siok­kaas­ti elo­ku­vis­sa Met­sän ta­ri­na, 2012 ja Jär­ven ta­ri­na, 2016. Nyt kä­siin osui kui­ten­kin täy­so­su­ma, rans­ka­lai­sen Guil­lau­me Mai­datc­hevs­kyn kä­si­kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma ker­to­mus vil­lin po­ron kas­va­mi­ses­ta.

Suo­ma­lais-rans­ka­lai­nen ku­vaus­ryh­mä te­ki puo­li­tois­ta vuot­ta töi­tä La­pis­sa. Se seu­ra­si po­ro­jen vael­lus­ta ja tal­tioi sa­mal­la ai­nut­laa­tui­sia otok­sia muis­ta poh­joi­sen eläi­mis­tä. Tu­lok­se­na oli 500 tun­tia ma­te­ri­aa­lia, jos­ta lei­kat­tiin Ailo-po­ron kas­vu­ta­ri­na kaik­ki­ne ki­pui­neen. Vas­ta­syn­ty­nees­tä it­se­näi­sek­si nuo­rek­si vil­li­po­rok­si.

Kau­pun­gis­sa tu­han­nen ki­lo­met­rin pääs­sä lä­him­mäs­tä po­ro­to­kas­ta asu­val­le jo pel­käs­tään vil­lien po­ro­jen vuo­sit­tai­nen vael­luk­sen nä­ke­mi­nen lä­hel­tä on ko­ke­mus. Sel­vi­ää, et­tei näil­lä luon­non vaa­ro­jen ar­moil­la ja sen an­ti­mien va­ras­sa elä­vil­lä ul­jail­la eläi­mil­lä ei ole pal­jon te­ke­mis­tä ai­tauk­seen sul­je­tun ke­syn jou­lu­pu­kin po­ron kans­sa.

Myös mai­se­mat ovat ko­mei­ta ja mo­net koh­tauk­set poh­joi­sen pik­ku pe­to­jen, ku­ten nää­tien ja ah­mo­jen kans­sa en­nen­nä­ke­mät­tö­miä. San­ka­ri­po­ro Ai­lon jän­nit­tä­vät, traa­gi­set ja vä­lil­lä koo­mi­set kas­vu­ki­vut py­sy­vät kui­ten­kin vi­sus­ti mie­len­kiin­non kes­ki­pis­tees­sä. Pe­ter Franze­nin ker­to­ja­nää­ni pe­rus­te­lee hie­nos­ti eläin­ten jo­kai­sen kat­seen ja toi­men – il­man se­los­tus­ta me kau­pun­ki­lais­per­heet nä­ki­sim­me val­ko­kan­kaal­la var­maan vain ek­soot­ti­sia po­ro­ja tun­tu­ris­sa.

Suu­ren tun­te­mat­to­man löy­tä­mi­sek­si ei ai­na tar­vit­se su­kel­taa sy­vyyk­siin tai kur­kot­taa ava­ruuk­siin. Kieh­to­vim­mat seik­kai­lut voi­vat ta­pah­tua ai­van täs­sä lä­hel­lä – ja ihan oi­keas­ti.

MRP MA­TI­LA RÖHR PRODUCTIONS

Ai­los­ta kas­vaa vuo­den kes­tä­väl­lä vael­luk­sel­la ul­jas po­ro­nuo­ru­kai­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.