”Mik­si pi­tää pet­tää it­se­ään ja mui­ta os­ta­mal­la tai lait­ta­mal­la kas­vis­kink­kua?”

Lä­he­tä nu­me­roon 17181

HS Metro - - FRONT PAGE -

Tä­mä ny­kyi­nen ta­pa os­taa lah­jo­ja opet­ta­jil­le, voi ol­la esi­mer­kik­si kol­men kou­lui­käi­sen lap­sen yk­sin­huol­ta­jal­le sen ver­ran han­ka­la asia, et­tä täy­tyy oi­kein miet­tiä, mis­tä muus­ta voi­si sit­ten tin­kiä. Toi­saal­ta kun ei tah­toi­si saat­taa lap­si­aan kiusal­li­seen ase­maan, jos muut op­pi­laat tuo­vat opet­ta­jal­leen lah­jan. HUOLI LAS­TEN PUOLESTA

Pel­ler­vo sel­vi­tel­lyt, et­tä ruu­an hin­ta pu­don­nut tun­tu­vas­ti vuo­des­ta 2014 vuo­teen 2017. Ja on ol­lut uu­ti­sia sii­tä, kuin­ka vil­je­li­jät ovat pi­ka­vip­pi kier­tees­sä. Min­kä­hän al­la täs­sä men­nään? Maa­ta­lous­tu­kiai­siin tu­los­sa jäl­leen ker­ran mil­jar­di­luo­kan nousu? KORTTI TUO JA KORTTI VIE, MUT­TA VILJELYS ON ONNEN KAUPPAA

Täs­sä men­nään: olet­ko har­hai­nen, vai voit­ko ker­toa mi­kä on se vaa­li­lu­paus, jot­ta per­sut ei­vät pet­tä­neet? RANMA 1/ 2

Iho. Ker­roit Nor­deas­ta, et­tä van­hem­mat ih­mi­set ol­laan he­li­se­mäs­sä... Olen 80v. Pi­dän kir­jaa pank­ki­kort­tios­tois­ta, sai­raa­la­mak­suis­ta, ap­teek­ki­las­kuis­ta ja jos nos­tan ra­haa, kuin­ka pal­jon siis eu­ro­ja. Las­kut me­ne­vät ns suo­ra­mak­sui­na esim asun­non yh­tiö­vas­ti­ke. Muut E-las­kui­na. Ti­liot­tees­ta on help­po seu­ra­ta . Kun lait­taa omaan ku­luseu­ran­taan päi­vä­mää­rän. Kun kk on lop­pu, aloit­taa uu­den kk:den. Vaik­ka ti­liotd tu­lee jos­kus pal­jon­kin myö­häs­sä ei se hait­taa, kun on ona seu­ran­ta ajan ta­sal­la. HY­VÄÄ JOU­LUA JA V 2019

Voi Tai­vas tä­tä hy­vien ja mak­sut­to­mien neu­vo­jen mää­rää, kuin­ka viet­tää jou­lu ym­pä­ris­töä ra­sit­ta­mat­ta. Olet­han vä­ker­tä­nyt it­se lah­jat mie­luus­ti kier­rä­tys­ta­va­ras­ta,käyt­tä­nyt sa­no­ma­leh­tiä pa­ke­toin­tiin (tä­mä met­ro­kin käy) tai tiet­ty an­nat ai­neet­to­mia lah­jo­ja. Pe­las­tat sii­nä si­vus­sa maa­il­man lap­set ja yk­si­näi­set vanhukset. Ei­kä mä­te­tä ma­han täy­del­tä rii­si­puu­roa ja kink­kua. Vaan oh­ra­puu­roa ja to­fu­kink­kua - kas­vik­sia to­ki rei­lus­ti,ai­na­kin ha­pan­kaa­lia,nam! Mi­tä­pä jos jo­kai­nen sai­si viet­tää jou­lun­sa ihan kuin ha­lu­aa il­man syyl­lis­tä­mis­tä? Ihan il­man nii­tä pa­ria mie­len­sä­pa­hoit­ta­kaa,joi­den mie­les­tä kou­lun jou­lu­juh­lis­sa ei saa ker­toa,mik­si jou­lua vie­te­tään. Ei­kö maa­il-

man pe­las­ta­mi­sen kan­nal­ta ole tär­keäm­pää,mi­ten ku­lu­tan ym­pä­ri vuo­den,kuin pa­ri juh­la­päi­vää? RAUHOITETTUA JOU­LUA KAI­KIL­LE

On kal­lis­ta säh­kö ja kaa­suau­toa. Mut­ta mis­sä vii­pyy puu­kaa­su­tin au­tot ? Tä­mä 100 vuot­ta van­ha kek­sin­tö nyt kii­rees­ti uus­tuo­tan­toon meil­le maa­lai­sil­le. ON PERÄMEHTÄÄ POLTTOAINEENA

Ni­mim. IHO Lin­ja au­tois­sa li­pun myyn­ti ja lu­ku­lai­teet omis­taa HSL Reis­tai­le­vat usein ei­vät­kä hy­väk­sy voi­mas­sa lip­pu­ja! Li­säk­si ovat sel­lai­ses­sa kul­mas­sa et­tei kul­jet­ta­ja näe. Lin­jal­la 550 on avo­ra­has­tus ei­kä kul­jet­ta­ja voi vai­kut­taa mi­ten­kään. Es­poon tap­pe­lu nu­ja­kan jäl­keen tus­kin mo­ni kul­jet­ta­ja on enää kiin­nos­tu­nut sii­tä on­ko asiak­kaal­la lip­pu vai ei. Jos mil­jar­dei mak­sa­neet lait­teet ei­vät toi­mi se on voi voi! DÖSÄ KUSKI

Nm. Se­pe­susi on jos­tain kuul­lut kuin­ka pal­jon yk­si ris­tei­ly­alus saas­tut­taa ja pi­tää kuu­le­maan­sa ihan to­te­na Voi si­nua susi­par­kaa kaik­kea sul­le­kin syö­te­tään ja kai­ken sä us­kot. KESSU

Kyl­lä nyt jo täy­tyy us­koa et­tä Ve­nä­jä on sot­keu­tu­nut USA n vaa­lei­hin kun sii­tä ker­ro­taan meil­le jo­ka päi­vä. USKOTKOS

Kyl­lä Jean-Clau­de Junc­ke­rin käy­tös syö us­kot­ta­vuut­ta EU kun kaik­ki pel­kää­vät oman pal­lin me­ne­tys­tä jos ar­vos­te­lee. NIMETÖN

Se 80v: Tot­ta mo­nel­la et­tä pa­pin­kin työ on vain työ kos­ka teo­lo­gi­nen tie­de­kun­ta opet­taa raa­ma­tun sa­tu­na. Mut­ta kaik­ki­han me pi­däm­me si­tä sa­tu­na, ne­kin joi­den mie­les­tä heil­lä on se oi­kea us­ko ja Py­hän hen­gen an­ta­ma tie­to kuin­ka us­kos­sa elää. Voi vain et­siä 'äi­ti Te­re­san' jo­ka an­taa hei­kol­le ai­kan­sa. KATI

'Pep­su' Pert­ti Mus­to­nen Kii­tos, se­kä Maa­rit Tyrk­kö. Köy­hä lau­la­ja ja lau­la­jan poi­ka. Ai­van iha­na kir­ja oli iha­na pik­ku Pep­su. Kaik­kea hy­vää. YKS ' BOSKO'

Kun Ca­ru­na ja Ele­nia ovat saa­neet kaa­pe­lin­sa maa­han, si­joit­ta­jat odot­ta­vat uut­ta ku­lut­ta­jil­ta lyp­set­tä­vää ra­has­tus pro­jek­tia. NIMETÖN

Ja mi­nä­hän en mi­tään kor­vi­ke­ruo­kia tai ma­to­ja ru­pea syö­mään, var­sin­kaan Jou­lu­na. Kun­non li­has­ta pais­tet­tua kink­kua ja mui­ta oi­kei­ta ruo­kia pi­tää ol­la. IHRA

Höh, eka­luok­ka­lai­sen opet­ta­ja jää jou­lu­lo­mal­le tors­tai­na .. per­jan-

tai­na jou­lu­juh­la/ to­dis­tus­ten ja­ko ( kait ne ny­ky­ään jae­taan) on tod nä­kö­ses­ti pai­na­va syy. MUMMO

Olen huo­man­nut, et­tä hoi­to­työs­sä prio­ri­soi­daan niin, et­tä ikäih­mi­set lue­taan toi­sen luo­kan kan­sa­lai­sik­si. Ovat­pa yh­teis­kun­nal­le hyö­dyt­tö­miä ra­sit­tei­ta. An­ne­taan nii­den maa­tua yk­sin lou­kois­saan. On oi­kein edus­kun­nan tah­to, et­tä luo­vu­taan hoi­to­lai­tok­sis­ta. Pel­kää­vät var­maan, et­tä voi­vat niis­sä niin hy­vin, et­tä elä­vät vie­lä pi­tem­pään! Ny­ky­ään yhä useam­mal­la 80vuo­ti­aal­la on elin­ai­kaa vie­lä 15-20 vuot­ta. Ja ne vuo­det ovat hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la yh­tä tär­kei­tä kuin elä­män ai­kai­sem­mat 20vuo­tis­jak­sot. Päät­tä­jil­tä on mo­raa­li­ton­ta vii­ta­ta kin­taal­la täl­le to­si­sei­kal­le. 81-VUO­TIAS JÄTE

Po­lii­sin käyt­töön tu­lee 15 pans­sa­roi­tua au­toa. Eli tu­loe­ro­jen lii­al­li­nen kas­vu al­kaa jo vi­ral­li­ses­ti nä­ky­mään ka­tu­ku­vas­sa. ESALMI

Kuin­ka voi edes luul­la, et­tä suur­val­to­jen rii­te­lyt ei­vät kuu­lu myös Suo­mel­le? Niin yk­si­tyi­sih­mi­nen kuin ko­ko kan­sa­kun­ta pi­täi­si toi­mia ku­ten on oi­kein. Eli puo­lus­taa se mi­tä on oi­kein tois­ten­kin rii­te­lys­sä. Kun Hit­ler juu­ri en­nen toi­sen maa­il­man­so­dan syt­ty­mis­tä esit­ti Puo­lal­le vaa­ti­muk­sia - sil­loi­nen Puo­lan ul­ko­mi­nis­te­ri pi­di pu­heen edus­kun­nas­sa, jo­ka oli sa­mal­la vas­taus Hit­le­ril­le: ' Me puo­la­lai­set em­me tun­te kä­si­tet­tä rau­ha hin­nal­la mil­lä ta­han­sa. On vain yk­si asia ih­mis­ten, kan­so­jen, val­tioi­den kes­ku­des­sa, jo­ka on kor­vat­to­ma-

nar­vo­kas ja se on kun­nia.' Mie­lis­te­le­mäl­lä naa­pu­ria kos­ka on suu­ri ja mah­ta­va, ei saa­vu­te­ta mi­tään hy­vää. Alis­tu­mi­nen on kun­nia­ton kuo­le­ma. Siis Na­toon! DOMICELA

Suo­ma­lai­nen tv on ih­meel­li­nen...kun löy­de­tään 'uu­det kas­vot' hä­net ote­taan jo­ka oh­jel­maan kun­nes kan­sa vi­haa hän­tä. Sit­ten seu­raa roo­lit pa­nee­leis­sa täyt­tee­nä. NIMETÖN

Ih­mi­nen: kyl­lä­pä noi­ta eläi­miä hoi­de­taan hy­vin Ylio­pis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la tv2! Toi­voi­sit ole­va­si eläin! Et­tä­kö et soi­si eläi­mel­le hy­vää hoi­toa? Kat­so Friil­tä vaih­teek­si: Hous­to­nin eläin­po­lii­sit! Esi­ma­kua sii­tä mi­tä kär­si­mys­tä, jul­muut­ta vain ih­mi­nen pys­tyy eläi­mel­le tuot­ta­maan. Ihmisen apu­na ovat koi­rat mm, po­lii­si, Tul­li jne, eläi­met imi­sen ys­tä­vi­nä, uh­rau­tu­vat lää­ke­tie­teel­le, et­tä si­nä­kin saat ' lääk­kee­si' tarv vai­voi­hi­si! OVAT OIKEUTETTU HYVÄÄN HOITOON, SII­NÄ KUIN IH­MI­NEN

Iso, iso kii­tos Vi­ron­nie­men ham­mas­hoi­to­lan osaa­val­le hen­ki­lö­kun­nal­le. NIMETÖN

Säh­kö­au­to­ja­kin eko­lo­gi­sem­pi on pol­kuau­to. NIMETÖN

Olen niin kyl­läs­ty­nyt kaik­kiin suo­ma­lai­siin ns. viih­deoh­jel­miin ja näi­hin sa­moi­hin naa­moi­hin oh­jel­mas­sa kuin oh­jel­mas­sa. Mut­ta yk­si poik­keus yl­lä­tyk­sek­se­ni on FOX ka­na­val­ta tu­le­va Too­sa. Se on ker­ta­kaik­ki­ses­sa älyt­tö­myy­des­sään­kin jo­ten­kin haus­ka ja Ch­ris­tal

Snow (tu­li­ko­han oi­kein) näyt­tää­kin ole­van erit­täin lois­ta­va näyt­te­li­jä. Ai­na­kin näin muu­ta­man ker­ran kat­sot­tua­ni ko. oh­jel­maa, olen tä­tä miel­tä. AI­NA­KIN TOIS­TAI­SEK­SI AION KATSOA

Mo­ni­toi­mi­hal­li Oo­diin saa­ta­va myös pai­kat esim. au­ton­pe­si­jöil­le. NIMETÖN

Hei, nyt on mie­les­tä­ni 'as­tut­tu nuo­ri­son var­pail­le', kos­ka ai­kui­set ovat al­ka­neet pu­hu­maan hei­dän tyy­liin, vaik­ka pi­täi­si pu­hua kun­nol­lis­ta ai­kui­sen tyy­liin. Voi si­tä hy­väk­syn­tää muul­la­kin ta­val­la, heil­le on tär­ke­ää ol­la hei­dän omis­sa pii­reis­sään ja muut, ai­kui­set omis­sa. Ai­kui­nen voi kyl­lä 'hul­lu­tel­la' omal­la ta­val­laan. Ei se ole ke­nel­tä­kään. IHMETTELEVÄ KATSOJA

Suo­ma­lai­sia lap­sia on käy­tet­ty häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti hy­väk­si. Mik­si 'meil­lä on unel­ma' ih­mi­set ei­vät jär­jes­tä kan­sa­lais­to­ril­le suur­ta mie­le­no­soi­tus­ta? Vai ei­kö suo­ma­lais­las­ten jul­ma koh­ta­lo ole sen vai­van ar­voi­nen? MIK­SI HILJAISUUS?

Et­tä näin. Ku­dot­tu=neu­lot­tu. Neu­le ku­do­taan. SAMA ASIA

Suo­men hä­vit­tä­jä­han­kin­nat voi­si pe­ruut­taa ja suun­na­ta ne­kin ra­hat Ou­lun seu­dun hä­dä­na­lais­ten pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­seen. Ra­haa sääs­tyi­si ja Suo­mi voi­si ul­kois­taa il­ma­puo­lus­tuk­sen Ve­nä­jän il­ma­voi­mil­le. VASENLAITA LAVEA

Teks­ti­vies­tit jat­ku­vat si­vul­la 16

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.