Ran­ta­nen nousi Cros­byn rin­nal­le

Suo­ma­lai­sel­la on 58 pis­tet­tä 35 ot­te­lus­sa täl­lä kau­del­la NHL:ssä.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Mik­ko Ran­ta­nen on ke­rän­nyt 58 pis­tet­tä 35 ot­te­lus­sa täl­lä kau­del­la NHL:ssä. Sid­ney Cros­by on edel­li­nen sa­maan pys­ty­nyt pe­laa­ja.

Mik­ko Ran­ta­nen pa­la­si nor­maa­liin päi­vä­jär­jes­tyk­seen tors­taiyön NHL-kier­rok­sel­la, kun Co­lo­ra­do Ava­lanc­he koh­ta­si ko­ti­jääl­lään Mont­real Ca­na­dien­sin.

Edel­li­ses­sä ot­te­lus­sa Ran­ta­sen 14 ot­te­lun pis­te­put­ki kat­ke­si, mut­ta Ca­na­dien­sia vas­taan 22vuo­tias suo­ma­lais­hyök­kää­jä pa­la­si ti­las­toi­hin te­hoil­la 1+1, kun Ava­lanc­he ot­ti 2–1-voi­ton.

Ky­sees­sä oli Ran­ta­sen juh­laot­te­lu, hä­nen NHL-uran­sa 200. pe­li. Ran­ta­nen ta­soit­ti lu­ke­mik­si 1–1 Nat­han MacKin­non lois­ta­vas­ta esi­työs­tä toi­ses­sa eräs­sä.

Maa­li oli NHL:n pis­te­pörs­sin kär­jes­sä keik­ku­val­le Ran­ta­sel­le kau­den 16:s.

Ava­lanc­hen isot po­jat oli­vat asial­la uu­des­taan he­ti toi­sen erän alus­sa. Ran­ta­nen ja MacKin­non alus­ti­vat ja Gab­riel Lan­des­kog te­ki kau­den 23. maa­lin­sa.

Sa­mal­la Lan­des­kog siir­tyi maa­li­pörs­sis­sä ta­soi­hin Pat­rik Lai­neen kans­sa.

Kau­den 35. ot­te­lun­sa pe­lan­nut Ran­ta­nen joh­ti kier­rok­sen jäl­keen pis­te­pörs­siä te­hoil­la 16+42=58. Ran­ta­sen pis­te­tah­ti 35 ot­te­lun jäl­keen on NHL:n ko­vin kah­dek­saan vuo­teen.

Ran­ta­nen naut­ti juh­la­pe­lis­tään, ja toi­voi, et­tä edes­sä oli­si run­saas­ti uusia virs­tan­pyl­väi­tä.

”Kun lap­se­na unel­moi NHL:stä, si­tä unel­moi ni­men- omaan isos­ta pe­li­mää­räs­tä. Toi­vot­ta­vas­ti pe­le­jä tu­lee li­sää”, Ran­ta­nen kom­men­toi seu­ran­sa verk­ko­si­vuil­la.

Sid­ney Cros­by oli edel­li­nen pe­laa­ja, jo­ka ke­rä­si 58 pis­tet­tä kau­den 35 en­sim­mäi­ses­sä ot­te­lus­sa kau­del­la 2010–11.

Ran­ta­nen liit­tyi har­vi­nai­seen jouk­koon, sil­lä Ran­ta­sen li­säk­si 2000-lu­vul­la ai­noas­taan nel­jä pe­laa­jaa on teh­nyt vä­hin­tään 58 pis­tet­tä kau­den 35 en­sim­mäi­ses­sä ot­te­lus­sa. He ovat Ja­ro­mir Jagr 59 pis­tet­tä kau­del­la 1999–2000, Ma­rio Le­mieux 63 pis­tet­tä kau­del­la 2002–03, Jev­ge­ni Mal­kin 59 pis­tet­tä kau­del­la 2008–09 ja Cros­by.

Ran­ta­sel­le Ca­na­diens-ot­te­lu oli NHL-uran 200:s run­ko­sar­jas­sa. Kiih­ty­väl­lä tah­dil­la pis­tei­tä ta­ko­va TPS:n kas­vat­ti on teh­nyt nuo­ren NHL-uran­sa ai­ka­na 180 (65+115) pis­tet­tä.

Kau­des­ta 1987–88 läh­tien ai­no- as­taan Tee­mu Se­län­ne on teh­nyt suo­ma­lai­sis­ta Ran­tas­ta enem­män pis­tei­tä NHL-uran en­sim­mäi­ses­sä 200 run­ko­sar­jaot­te­lus­sa. Se­län­ne ke­rä­si ai­ka­naan 262 (134+128) pis­tet­tä uran­sa en­sim­mäi­sen 200 ot­te­lun jäl­keen.

Ran­ta­sel­la on me­nos­sa nel­jäs kausi. En­sim­mäi­sel­lä kau­del­laan (2015–2016) hän pe­la­si yh­dek­sän ot­te­lua il­man te­ho­pis­tei­tä, mut­ta toi­sel­la kau­del­la pis­tei­tä ker­tyi jo 38 ja vii­me kau­del­la pe­rä­ti 84.

”Nau­tin elä­mäs­tä­ni ja pe­laa­mi­ses­ta nyt täy­sil­lä, jo­ten ti­lan­ne on oi­kein mu­ka­va.”

”Nau­tin elä­mäs­tä­ni ja pe­laa­mi­ses­ta nyt täy­sil­lä.” Mik­ko Ran­ta­nen

RON CHENOY/ USA TODAY SPORTS

Co­lo­ra­don Mik­ko Ran­ta­nen (oik.) yrit­ti ohit­taa Mont­rea­lin puo­lus­ta­jan Shea We­be­rin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.