Val­koi­nen jou­lu on täy­sin var­ma

Pak­ka­nen ki­ris­tyy ja uut­ta lun­ta­kin sa­taa vie­lä en­nen jou­lun­py­hiä.

HS Metro - - FRONT PAGE - ANUELINA ERVASTI HS

Ar­ki­va­pai­ta voi ol­la vuo­des­sa enin­tään kym­me­nen.

Ar­ki­sin töis­sä käy­vät ovat tä­nä vuon­na saa­neet naut­tia useis­ta ar­ki­va­pais­ta. Nyt edes­sä ovat jou­lun pit­kät py­hät – eten­kin niil­lä, jot­ka ovat saa­neet si­joi­tet­tua lo­mi­aan vä­li­päi­vil­le.

Ensi vuon­na ti­lan­ne on sa­man­tyyp­pi­nen. Ar­ki­päi­vil­le osu­via va­paa­päi­viä on suu­rin mah­dol­li­nen mää­rä, ja jou­lu­na tar­jol­la on taas ti­lai­suus eri­kois­pit­kään va­paa­seen. It­se­näi­syys­päi­vä osuu ensi vuon­na per­jan­tail­le, eli lu­vas­sa on kol­men päi­vän vii­kon- lop­pu. Jou­lun­py­hiä vie­te­tään tiis­tais­ta tors­tai­hin.

Jos siis va­raa ensi vuon­na va­paa­päi­vät maa­nan­tail­le 23. jou­lu­kuu­ta ja per­jan­tail­le 27. jou­lu­kuu­ta, lu­vas­sa on run­saan vii­kon mit­tai­nen va­paa. Jos vie­lä seu­raa­vat maa­nan­tai ja tiis­tai jär­jes­ty­vät va­paak­si, lo­mail­la voi ai­na kes­ki­viik­koon eli uu­den­vuo­den­päi­vään as­ti.

”Ja jos ot­taa vie­lä tam­mi­kuun toi­sen ja kol­man­nen päi­vän, niin kuu­del­la päi­väl­lä saa yli kah­den vii­kon va­paan [lau­an­tai 21. jou­lu­kuu­ta – maa­nan­tai 6. tam­mi­kuu­ta]. Sii­nä­hän on jo sit­ten ihan kun­non lo­mat joil­le­kin”, sa­noo eri­kois­suun­nit­te­li­ja As­ko Pal­viai­nen Hel­sin­gin yli­opis­ton al­ma­nak­ka­toi­mis­tos­ta.

Suo­ma­lai­ses­sa ka­len­te­ris­sa on 11 sel­lais­ta liik­ku­vaa py­hä­päi­vää, jot­ka osu­vat ai­na tai jos­kus ar­ki- päi­väl­le. Mu­kaan on las­ket­tu myös jou­lu- ja ju­han­nusaat­to, jot­ka ovat työ­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kaan va­paa­päi­viä. Käy­tän­nös­sä ai­na­kin yk­si liik­ku­va py­hä osuu vii­kon­lo­pul­le. Ar­ki­va­pai­ta voi ol­la vuo­des­sa enin­tään 10.

Py­his­sä poik­keuk­sel­lis­ta on se, et­tä pää­siäi­nen on vas­ta 19.–22. huh­ti­kuu­ta. Se ei so­vi pe­rin­tei­seen muis­ti­sään­töön, jon­ka mu- kaan pää­siäis­tä vie­te­tään ke­vät­päi­vän­ta­saus­ta seu­raa­van täy­den­kuun jäl­kei­se­nä sun­nun­tai­na. Ke­vät­päi­vän­ta­saus on ensi vuon­na 20. maa­lis­kuu­ta ja täy­si­kuu 21. maa­lis­kuu­ta.

”Mo­ni on jo soi­tel­lut, on­ko al­ma­na­kas­sa vir­he, kun pää­siäi­nen on kuu­kau­den myö­häs­sä.”

Vir­he ajoit­tuu jo 300-lu­vul­le, jol­loin pää­siäi­sen ajan­koh­das­ta pää­tet­tiin Ni­kean kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa. Täh­ti­tie­de ei ol­lut yh­tä ke­hit­ty­nyt­tä kuin ny­ky­ään, ei­kä Kuun kier­toa osat­tu las­kea tark­kaan. Pal­viai­sen mu­kaan pää­siäi­sen ajan­koh­taa ei las­ke­ta to­del­li­sen, vaan las­ken­nal­li­sen täy­den­kuun mu­kaan – jo­ka on en­nen ke­vät­päi­vän­ta­saus­ta.

Maa­nan­tai­na 17. jou­lu­kuu­ta mai­se­ma muut­tui lu­mi­sek­si myös Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa.

LAURI ROTKO

Ensi vuon­na­kin jou­lu­lo­mas­ta on mah­dol­li­suus teh­dä vii­kon mit­tai­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.