Pai­kal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta

HS Metro - - PE - PAULI JOKINEN [email protected]

Hel­sin­ki­läi­set pää­se­vät vai­kut­ta­maan OmaS­ta­di-pro­jek­tin kaut­ta ko­ti­kul­mien­sa ke­hit­tä­mi­seen. Kau­pun­ki on kor­va­mer­kin­nyt bud­je­tis­ta 4,4 mil­joo­naa eu­roa kau­pun­ki­lais­ten pää­tet­tä­väk­si. Hel­sin­gin eri alueil­le on an­net­tu ra­haa asu­kas­mää­rän mu­kaan.

Asuk­kaat ovat saa­neet eh­dot­taa, mi­tä ko­ke­vat tär­keäk­si. Suu­ta­ri­lan täyt­tö­mäel­le eh­do­tet­tiin por­tai­ta, Sil­ta­mäen os­ta­ril­le kun­toi­lu­lait­tei­ta ja Pih­la­ja­mä­keen lii­kun­ta­hal­lia. Eh­do­tuk­sia tu­li yli 1 200.

OmaS­ta­di on oi­kean suun­tai­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa, mut­ta kai­paan tu­ke­vam­paa lä­hi­de­mok­ra­ti­aa. Hel­sin­gis­sä pi­täi­si ol­la kau­pun­gi­no­sa­val­tuus­tot, jot­ka päät­tä­vät oman alu­een­sa asiois­ta. Val­tuus­tot voi­si va­li­ta vaa­leil­la kun­nal­lis­vaa­lien yh­tey­des­sä. Eh­dol­le voi­si aset­tua kau­pun­gi­no­sien ak­tii­ve­ja, pai­kal­li­sia po­lii­tik­ko­ja ja yri­tys­ten edus­ta­jia.

”Kai­paan tu­ke­vam­paa lä­hi­de­mok­ra­ti­aa.”

Esi­mer­kik­si Kä­py­län val­tuus­to päät­täi­si Kä­py­län asiois­ta, joil­le kau­pun­ki mää­rit­te­lee raa­mit ja bud­je­tit. Jos kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää, et­tä Kä­py­lään pi­tää ra­ken­taa asun­to­ja 5 000 ih­mi­sel­le, niin sil­loin pai­kal­li­nen kau­pun­gi­no­sa­val­tuus­to päät­tää, mi­ten se to­teu­te­taan. Pai­kal­lis­val­tuus­to päät­tää an­ne­tun bud­je­tin puit­teis­sa, ra­ken­ne­taan­ko puis­toon skeit­ti­ramp­pi vai ank­ka­lam­pi, to­teut­taa­ko os­ta­rin tai­de­teok­sen Kaa­ri­na Kaik­ko­nen vai Pert­tu Sak­sa, to­teu­te­taan­ko ur­hei­lu­pis­toon pa­del-kent­tä vai ten­nis­kent­tä.

Pai­kal­lis­de­mok­ra­tial­la oli­si val­ta­vat ja uu­den­lai­set mah­dol­li­suu­det ak­ti­voi­da ih­mi­siä osal­lis­tu­maan pää­tök­sen te­koon.

OmaS­ta­di on as­kel oi­ke­aan suun­taan, mut­ta se tai­si vie­lä men­nä mo­nel­ta ohi. Tä­mä oli en­sim­mäi­nen ker­ta, kun Helsinki va­ra­si ra­haa kau­pun­ki­lais­ten pää­tet­tä­väk­si. OmaS­ta­di-si­vus­tol­le kir­jau­tui yli 3 000 ih­mis­tä an­ta­maan ideoi­taan. Mää­rää on pi­det­ty hy­vä­nä, mut­ta se on vas­ta 0,48 pro­sent­tia hel­sin­ki­läi­sis­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.