Re­lo­tius vää­ren­si Suo­mes­sa

HS Metro - - UUTISET -

Der Spie­gel -leh­des­sä laa­ja­mit­tai­sis­ta val­heis­ta re­por­taa­seis­saan kiin­ni jää­neen toi­mit­ta­jan Claas Re­lo­tiuk­sen työ­his­to­ri­aan kuu­luu myös val­hei­ta si­säl­tä­nyt jut­tu Suo­mes­ta. Re­lo­tius kirjoitti vuon­na 2014 sveit­si­läi­sen Neue Zürc­her Zei­tung -sa­no­ma­leh­den kuu­kausit­tain il­mes­ty­vään NZZFo­lio-liit­tee­seen ju­tun lah­te­lai­ses­ta kam­paa­mos­ta.

”Spie­ge­lin tie­to­jen tul­tua on täy­sin sel­vää, et­tä Re­lo­tiuk­sen jut­tu suo­ma­lais­kam­paa­jas­ta on vää­ren­nös”, sa­noo NZZ-Fo­lion pää­toi­mit­ta­ja Da­niel We­ber HS:lle.

Ju­tun lu­ke­nut suo­ma­lai­nen nai­nen huo­ma­si teks­tis­sä ou­touk­sia.

Ei ih­me, sil­lä ju­tus­sa esiin­ty­vä ”Han­nu” on nai­nen, ja nai­so­le­tet­tu­na hän­tä kä­si­tel­lään myös teks­tis­sä. Myö­hem­min toi­mi­tus kor­ja­si etu­ni­men Han­nak­si ju­tun verk­ko­ver­sioon.

”Il­man suo­ma­lais­nai­sen lä­het­tä­mää pa­lau­tet­ta em­me oli­si osan­neet epäil­lä ju­tus­sa mi­tään”, We­ber sa­noo.

Suo­ma­lai­nen kirjoitti ju­tun kom­ment­tio­sioon epäi­le­vän­sä toi­mit­ta­jan se­koit­ta­neen kam­paa­mon ja kam­paa­jan ni­men ja kai­ken li­säk­si myös paik­ka­kun­nan. Kam­pis­sa si­jait­see ni­mit­täin lii­ke ni­mel­tä Kam­paa­mo Han­nu Sun­dell. Fo­lion pa­pe­ri­leh­des­sä on myös ku­va ky­sei­ses­tä kam­paa­mos­ta.

Ku­va­kaap­paus leh­den pai­ne­tus­sa ver­sios­sa jul­kais­tus­ta ju­tus­ta kam­paa­mos­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.