Pääs­tö­hui­jauk­sen hin­ta 28 mil­jar­dia eu­roa

Jo 372000 sak­sa­lais­ta ha­kee kor­vauk­sia Volkswa­ge­nil­ta pääs­tö­hui­jauk­sen vuok­si.

HS Metro - - UUTISET -

Jo 372 000 sak­sa­lais­ta on liit­ty­nyt ryh­mä­kan­tee­seen, jol­la au­to­val­mis­ta­ja Volkswa­ge­nil­ta hae­taan kor­vauk­sia die­se­lau­to­jen pääs­tö­hui­jauk­sen vuok­si. Asias­ta uu­ti­soi Reuters.

Sak­san ku­lut­ta­ja­jär­jes­tö­jen kat­to-or­ga­ni­saa­tion VZBV:n alul­le pa­ne­man kan­teen mu­kaan Volkswa­gen ai­heut­ti asiak­kail­leen tie­toi­ses­ti va­hin­koa myy­mäl­lä näil­le au­to­ja, joi­den pien­hiuk­kas­pääs­töt ei­vät vas­tan­neet vi­ral­li­sia tes­ti­tu­lok­sia, ja asiak­kaat ovat sik­si oi­keu­tet­tu­ja kor­vauk­siin.

Yh­dys­val­tain ym­pä­ris­tö­vi­ras­to kä­räyt­ti vuon­na 2015 Volkswa­ge­nin pääs­tö­tes­ti­hui­jauk­ses­ta. Volkswa­gen jou­tui lo­pul­ta myön­tä­mään, et­tä se oli asen­ta­nut 11 mil­joo­naan die­se­lau­toon oh­jel­mis­ton, jol­la au­ton typ­piok­si­di­pääs­töt näyt­ti­vät la­bo­ra­to­rioo­lois­sa to­del­li­suut­ta vä­häi­sem­mil­tä.

AVZBV nos­ti jouk­ko­kan­teen Volkswa­ge­nia vas­taan mar­ras­kuus­sa, jol­loin Sak­sas­sa as­tui voi­maan uusi la­ki, jo­ka sal­lii uu­den­lai­set ku­lut­ta­jien yh­des­sä nos­ta­mat kan­teet yri­tyk­siä vas­taan.

Pääs­tös­kan­daa­li on tä­hän men­nes­sä mak­sa­nut Volkswa­ge­nil­le yli 28 mil­jar­dia eu­roa. Yh­tiö on jou­tu­nut ve­tä­mään ta­kai­sin au­to­ja se­kä mak­sa­maan sak­ko­ja ja kor­vauk­sia.

Volkswa­ge­nin au­to­ja odot­ta­mas­sa asiak­kail­le toi­mi­tus­ta Wolfs­bur­gis­sa Sak­sas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.