LUX HELSINKI SOTKEE LIIKENNETTÄ

Valofestivaali vai­kut­taa lii­ken­tee­seen eri­tyi­ses­ti Etu-Töö­lös­sä. Osa Baa­nas­ta on il­tai­sin sul­jet­tu pyö­räi­li­jöil­tä.

HS Metro - - FRONT PAGE - JU­HO JOKINEN HS

● Lux Helsinki -valofestivaali jär­jes­te­tään nyt Etu-Töö­lös­sä. Kym­me­niä va­lo­tai­de­teok­sia si­säl­tä­vän kier­rok­sen läh­tö­paik­ka on Musiik­ki­ta­lon ja uu­den kes­kus­ta­kir­jas­to Oo­din vä­lis­sä si­jait­se­va Kan­sa­lais­to­ri.

Lau­an­tai­na al­ka­van Lux Hel­sin­gin ta­pah­tu­ma­paik­ka muut­tuu täy­sin edel­li­ses­tä ta­pah­tu­mas­ta, jo­ka jär­jes­tet­tiin Kaar­tin­kau­pun­gis­sa ja Se­naa­tin­to­rin ym­pä­ris­tös­sä. Vuo­des­ta 2009 läh­tien jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma on vaih­del­lut ai­em­min­kin si­jain­ti­aan pit­kin Hel­sin­gin kes­kus­taa.

Mak­sut­to­man va­lo­fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­jien mu­kaan Lux Helsinki tu­lee ole­maan suu­rem­pi kuin kos­kaan ai­em­min. Teok­sia tu­lee ole­maan noin 30. To­sin teok­sis­ta vain 12 on var­si­nai­sel­la rei­til­lä, ja lo­put löy­ty­vät niin sa­not­tui­na sa­tel­liit­ti­teok­si­na.

”Kan­sa­lais­to­ril­ta Fin­lan­dia-ta­lon ja Tai­de­hal­lin kaut­ta Kan­sal­lis­museol­le kul­ke­va reit­ti on tar­koi­tet­tu kul­jet­ta­vak­si dra­ma­tur­gi­se­na ko­ko­nai­suu­te­na alus­ta lop­puun nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä”, Lux Helsinki ker­toi tie­dot­tees­sa.

Va­lo­tai­de­teok­sia tu­lee se­kä ko­ti­mai­sil­ta et­tä kan­sain­vä­li­sil­tä te­ki­jöil­tä. Esi­mer­kik­si Tai­de­hal­lin sei­nään hei­jas­te­taan yh­dys­val­ta­lai­sen Zach Lie­ber­ma­nin Reflec­tion Stu­dies -pro­ji­soin­ti, jo­ta fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jät kut­su­vat leik­ki­säk­si. Lie­ber­ma­nin teos myös mah­dol­lis­taa ylei­sön tai­tei­lun va­lo­pöy­dän ää­res­sä.

Reit­ti päät­tyy Kan­sal­lis­museon puu­tar­haan, jos­sa mek­si­ko­lai­nen Ghi­ju Díaz de Léon he­rät­tää museon jul­ki­si­vun eloon ark­ki­teh­tuu­ria ma­ni­pu­loi­val­la Shel­ter See­kers -vi­deo­teok­sel­laan. Se kä­sit­te­lee siir­to­lai­suut­ta ja il­mas­ton­muu­tos­ta uha­na­lais­ten mo­nark­ki­per­hos­ten kaut­ta.

Sa­tel­liit­ti­teok­sia ja -teos­ko­ko­nai­suuk­sia on mah­dol­lis­ta näh­dä Van­hal­la, An­nan­ta­lol­la, Kaa­pe­li­teh­taal­la ja Ha­na­saa­ren ruot­sa­lais-suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa.

► Lux Helsinki 5.–9.1.2019

AHTI KANNISTO

Ha­ka­sal­men hu­vi­lan pi­haa val­mis­tel­tiin lau­an­tai­na al­ka­vaa Lux Hel­sin­kiä var­ten.

Lux Hel­sin­gis­sä on kym­me­niä va­lo­tai­de­teok­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.