”Äi­ti­köö­ri ei kuun­nel­lut toi­si­aan.”

HS Metro - - PE -

Taak­se jää­nyt jou­lu oli siis jo toi­nen, jol­loin su­vun mes­ta­ruu­des­ta tais­te­li kol­me jouk­kuet­ta: mie­het, vart­tu­neem­mat nai­set ja nuo­ret nai­set. Ja taas lop­pu­tu­los oli muser­ta­va, van­hem­man nais­väen kan­nal­ta. Mie­het ja nuo­ret nai­set hal­lit­si­vat pe­liä täy­sin. Syy­tä ei tar­vit­se et­siä kau­kaa: äi­ti­köö­ri ei kuun­nel­lut toi­si­aan, pu­hui pääl­le, ei­kä pääs­syt yk­si­mie­li­syy­teen mis­tään asias­ta. Pait­si jäl­ki­vii­sas­te­lus­ta.

Kaup­pa­leh­ti ju­lis­ti vuo­den lo­pul­la ju­tus­saan, mi­ten ky­ky yh­teis­työ­hön tu­lee tu­le­vai­suu­des­sa ole­maan tär­kein tae me­nes­tyk­sel­le. Tai­to kuun­nel­la tois­ta, myön­tää tar­vit­taes­sa omat vir­heet ja tun­nus­taa mui­den oi­keas­sa ole­mi­nen on­kin ai­ka lyö­mä­tön valt­ti. Ku­ten myös tai­to py­syä hil­jaa, jos tie­toa – tai mie­li­pi­det­tä - ei ole. Pä­tee niin po­li­tii­kas­sa, työ­elä­mäs­sä – kuin myös su­vun lau­ta­pe­li­her­ruu­des­ta ki­sat­taes­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.