Yk­si­tyi­sau­toil­le tu­lee hää­tö Hä­meen­tiel­tä

Maa­lis­kuun al­ku­puo­lel­la al­ka­va pe­rus­kor­jaus sul­kee Hel­sin­gin Hä­meen­tien lo­pul­li­ses­ti lä­pia­jol­ta ja tuo vä­liai­kai­sia muu­tok­sia myös rai­tio­vau­nu­jen rei­teil­le.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Juu­ri kun kan­ta­kau­pun­gin län­si­lai­dal­la ale­taan toi­pua Mec­he­li­nin­ka­dun pit­käs­tä ka­tu-ura­kas­ta, kau­pun­gin itä­lai­dal­la avau­tuu lii­ken­ne­jär­jes­te­lyil­tään vie­lä lä­hes yh­tä pit­kä­kes­toi­nen ja han­ka­la pe­rus­kor­jausu­rak­ka.

Hä­meen­tien pe­rus­kor­jaus sy­sää nel­jä rai­tio­lin­jaa poik­keus­rei­teil­le useik­si kuu­kausik­si maa­lis­kuun 4. päi­väs­tä läh­tien.

Hä­meen­tiel­lä lii­ken­nöi­vien rai­tio­lin­ja 6:n ja 7:n li­säk­si myös Kur­vis­ta Hel­sin­gin­ka­dul­le kul­ke­vien 1:n ja 8:n reit­ti­ka­dut muut­tu­vat lä­hes vuo­dek­si. Lin­jat 6 ja 7 pa­laa­vat Hä­meen­tiel­le ar­viol­ta puo­len­tois­ta vuo­den ku­lut­tua elo­kuus­sa vuon­na 2020.

Bus­sien on mää­rä kul­kea Hä­meen­tiel­lä ko­ko urak­ka-ajan, mut­ta yk­si­tyi­nen lä­pia­jo­lii­ken­ne oh­ja­taan Sör­näis­ten ran­ta­tiel­le he­ti ura­kan alus­sa.

Re­mont­ti mer­kit­see sa­mal­la myös yh­den ai­ka­kau­den pää­tös­tä. Au­to­jen lä­pia­jo­lii­ken­ne ei pa­laa Hä­meen­tiel­le ura­kan jäl­keen­kään. Au­to­jen pois­tu­mi­nen mer­kit­see muun muas­sa si­tä, et­tä Hä­meen­tiel­le saa­daan pyö­räi­li­jöil­le omaa ti­laa.

Muu­tos on sym­bo­li­ses­ti mer­kit­tä­vä. Ky­sees­sä on en­sim­mäi- nen ker­ta, kun Helsinki nos­taa mer­kit­tä­väl­lä ka­dul­la pyö­räi­lyn sel­keäs­ti au­toi­lun ylä­puo­lel­le.

Liikennejärjestelyt voi­vat vie­lä täs­men­tyä. Tar­jous­pyyn­nön mu­kai­ses­ti ura­koit­si­jal­le on va­rat­tu 1,5 kuu­kau­den eril­li­nen työn­suun­nit­te­lu­jak­so.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Väi­sä­nen kau­pun­kiym­pä­ris­tön toi­mia­lal­ta sa­noo, et­tä työ­maan yk­si- tyis­koh­tai­sis­ta jär­jes­te­lyis­tä neu­vo­tel­laan ura­koit­si­jan kans­sa, kun ni­met ovat so­pi­mus­pa­pe­reis­sa. Tar­jous­kil­pai­lun voit­ta­jak­si sel­vi­si vuo­den vaih­tees­sa Des­tia oy. Pää­tök­sen va­li­tusai­ka on vie­lä kes­ken.

Lä­hes 17 mil­joo­nan eu­ron ura­kas­sa pe­rus­kor­ja­taan kun­nal­lis­tek­niik­kaa ko­ko Hä­meen­tien osuu­del­ta se­kä Sör­näis­ten met­roa­se­man vuo­ta­va kat­to Kur­vis­sa.

Hä­meen­tie muut­tuu Sil­ta­saa­ren­ka­dun ja Hel­sin­gin­ka­dun vä­lil­lä ja­lan­ku­lul­le, pyö­räi­li­jöil­le ja jouk­ko­lii­ken­teel­le tar­koi­te­tuk­si ka­duk­si. Ajo Hä­meen­tien ta­lo­jen ton­teil­le se­kä yri­tys­ten ja­ke­lu­lii­ken­ne sal­li­taan.

Helsinki nos­taa mer­kit­tä­väl­lä ka­dul­la pyö­räi­lyn au­toi­lun ylä­puo­lel­le.

Hä­meen­tiel­lä lii­ken­nöi­vien rai­tio­lin­jo­jen reit­ti­ka­dut muut­tu­vat maa­lis­kuus­ta al­kaen lä­hes vuo­dek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.