KÄVELYLLÄ HEVIMUSAN PAIKOILLA

Hea­vy Wal­kil­la tu­tus­tu­taan Hel­sin­kiin musiik­ki­fa­nien nä­kö­kul­mas­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE - Free Helsinki Hea­vy Walk 12. tam­mi­kuu­ta kel­lo 14.30.

He­vi hou­kut­te­lee mo­nia tu­ris­te­ja Hel­sin­kiin. He ha­lua­vat näh­dä Vil­le Va­lon isän por­no­kau­pan ja Ta­vas­tian. Hap­py Gui­de Helsinki jär­jes­tää englan­nin­kie­li­siä Hea­vy Wal­ke­ja, jois­sa pe­reh­dy­tään Hel­sin­gin ras­kaan musii­kin his­to­ri­aan. Op­pai­na toi­mi­vat Kar­ri Korp­pi, Mat­ti Väi­sä­nen ja chi­le­läi­nen Fe­li­pe Diaz.

”Vaik­ka kier­rok­sem­me ovat englan­nin­kie­li­siä, mu­ka­na on yleen­sä puo­let pai­kal­li­sia, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet he­vis­tä”, sa­noo Korp­pi.

Lau­an­tai­na Hea­vy Walk jär­jes­te­tään il­mais­kier­rok­se­na, jon­ka

Apäät­teek­si asiak­kaat voi­vat pal­ki­ta op­paat ha­lua­mal­laan sum­mal­la. Mat­kaan läh­de­tään Ta­vas­tian edes­tä ja sen jäl­keen kier­re­tään kes­kus­tan aluet­ta ja Pu­na­vuor­ta. Vas­taan tu­le­vat muun muas­sa The 69 Eye­sin stu­diot ja HIMin en­ti­sen rum­pa­lin Gas Lips­tic­kin kan­ta­kah­vi­la. Li­säk­si kier­rok­sel­la esi­tel­lään le­vy­kaup­po­ja ku­ten Kel­tai­nen jään­sär­ki­jä.

”Kaik­ki tie­tä­vät The Beat­le­sin Yel­low Sub­ma­ri­nen, mut­ta mik­sei le­vy­kau­pan ni­mi ole Kel­tai­nen su­kel­lus­ve­ne? Se tie­ten­kin viit­taa sii­hen, et­tä Suo­mes­sa on su­kel­lus­ve­neet kiel­let­ty”, Korp­pi ker­too.

Eri­koi­nen anek­doot­ti liit­tyy Nir­va­naan. Bän­di oli jul­kais­sut en­sim­mäi­sen le­vyn­sä Bleac­hin ja buu­kan­nut pit­kän kier­tu­een­sa yh­tey­teen kei­kan Hel­sin­kiin ja Le­pak­koon. Mut­ta sit­ten bän­dil­tä il­mes­tyi Ne­ver­mind-le­vy ja suo­sio rä­jäh­ti kä­siin. Mo­nil­la oli jo lip­pu Le­pa­kon-kei­kal­le.

”Nir­va­na os­ti it­sen­sä ulos so­pi­muk­ses­ta, ei­kä tul­lut Le­pak­koon. Jot­kut pa­laut­ti­vat li­pun ja sai­vat ra­hat ta­kai­sin. Jot­kut sääs­ti­vät li­pun, jo­ka on nyt to­del­li­nen har­vi­nai­suus. Nii­tä myy­dään ko­val­la hin­nal­la. Olen ta­van­nut kak­si ih­mis­tä, joil­la on Nir­va­nan Le­pa­kon-kei­kan lip­pu”, Korp­pi ker­too.

Hap­py Gui­de Helsinki jär­jes­tää myös ta­val­li­sia opas­kier­rok­sia tu­ris­teil­le, mut­ta Väi­sä­nen ker­too, et­tä Hea­vy Wal­kin kal­tai­sil­la tee­ma­kier­rok­sil­la on ky­syn­tää.

”Helsinki on pie­ni kau­pun­ki ja näh­tä­vyy­det on no­peas­ti näh­ty. Nii­den jäl­keen ih­mi­set ha­lua­vat ko­kea jo­tain eri­lais­ta. Myös pai­kal­li­set ih­mi­set ovat kiin­nos­tu­nei­ta ta­ri­nois­ta, jot­ka opet­ta­vat omas­ta ko­ti­kau­pun­gis­ta jo­tain uut­ta”, poh­tii Väi­sä­nen.

Hea­vy Wal­kil­la on näh­ty muun muas­sa aa­sia­lai­sia, sak­sa­lai­sia, ro­ma­nia­lai­sia ja es­pan­ja­lai­sia tu­ris­te­ja.

Ylei­sö on asian­tun­te­vis­sa kä­sis­sä. Väi­sä­nen in­nos­tui Iron Mai­de­nis­ta 12-vuo­ti­aa­na ja on sen jäl­keen soit­ta­nut useis­sa yh­ty­eis­sä. Korp­pi on työs­ken­nel­lyt jo 1990-lu­vul­la le­vy-yh­tiöis­sä ja keik­ka­jär­jes­tä­jä­nä.

”Helsinki on pie­ni kau­pun­ki ja näh­tä­vyy­det on no­peas­ti näh­ty.” Mat­ti Väi­sä­nen

PAULI JOKINEN

Kar­ri Korp­pi (vas.) ja Mat­ti Väi­sä­nen ovat op­pai­na Helsinki Hea­vy Wal­kis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.