Pa­hin fluns­sa-aal­to on vas­ta is­ke­mäs­sä

HS Metro - - UUTISET -

Nu­ha­kuu­meet ja influens­saa näyt­tä­vät le­viä­vän Suo­mes­sa. Mo­ni kär­sii sy­väl­tä keuh­kois­ta kum­pua­vas­ta ys­käs­tä, jo­ta on vai­kea hil­li­tä.

Pa­hin tau­ti­aal­to on kui­ten­kin vie­lä edes­sä. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen THL:n mu­kaan tal­ven influens­sae­pi­de­mia ei ole vie­lä edes kun­nol­la käyn­nis­ty­nyt, vaik­ka influens­saa on to­det­tu kai­kis­sa sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä ja kai­ken ikäi­sil­lä.

”Jos vie­lä ei ole hank­ki­nut ro­ko­tus­ta, se kan­nat­taa edel­leen ot­taa. Influens­sae­pi­de­mia kes­tää usei­ta viik­ko­ja ja voi jat­kua pit­käl­le ke­vää­seen”, ker­too THL:n eri­tyis­asian­tun­ti­ja Nii­na Iko­nen.

Influens­saa vas­taan voi suo­jau­tua myös pe­se­mäl­lä kä­siä ah­ke­ras­ti. Jos olet jo sai­ras­tu­nut, muis­ta suo­ja­ta suusi ja ne­nä­si ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­nal­la kun ys­kit tai ai­vas­tat. Lai­ta käy­tet­ty ne­nä­lii­na ros­kiin. Jos si­nul­la ei ole ne­nä­lii­naa, ys­ki tai ai­vas­ta puse­ron hi­haan, älä kä­sii­si.

Influens­san kal­tais­ten tau­tien vuok­si teh­dyt käyn­nit ter­veys­a­se­mil­la ovat vii­me viik­koi­na li­sään­ty­neet.

”Epi­de­mia­kyn­nys­tä ei ole vie- lä yli­tet­ty”, Iko­nen sa­noo.

”Kun epi­de­mia on hui­pus­saan, influens­sa-ak­tii­vi­suus on yleen­sä sel­keäs­ti ko­hon­nut lä­hes ko­ko maas­sa”, Iko­nen sa­noo.

Hen­gi­tys­tei­hin jä­mäh­tä­neen li­man saa liik­keel­le pu­hal­ta­mal­la pul­loon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.