Löf­ven on nyt vah­voil­la pää­mi­nis­te­rik­si

HS Metro - - FRONT PAGE -

RUOTSI Ruotsi voi pit­kän vään­nön jäl­keen saa­da so­si­aa­li­de­mok­raat­tien ja ym­pä­ris­tö­puo­lu­een hal­li­tuk­sen.

Ruot­sis­sa li­be­raa­lit seu­ra­si­vat sun­nun­tai­na kes­kus­tan esi­merk­kiä ja päät­ti­vät tu­kea so­si­aa­li­de­mok­raat­tien Ste­fan Löf­ve­niä pää­mi­nis­te­rik­si. Puo­lue­val­tuus­ton ää­nes­tys oli kui­ten­kin pal­jon tiu­kem­pi kuin kes­kus­tal­la lau­an­tai­na. Puo­lue­joh­don esi­tys voit­ti ää­nin 62–30.

Pää­tös tar­koit­taa, et­tä Ruotsi voi saa­da so­si­aa­li­de­mok­raat­tien ja ym­pä­ris­tö­puo­lu­een vä­hem­mis­tö­hal­li­tuk­sen. Val­tio­päi­vien tär­keis­sä ää­nes­tyk­sis­sä hal­li­tus­ta tu­ke­vat op­po­si­tio­puo­lu­eet kes­kus­ta ja li­be­raa­lit.

”Tä­mä on yksi tär­keim­mis­tä pää­tök­sis­tä, joi­ta puo­lu­eem­me on ny­ky­ajas­sa teh­nyt”, sa­noi li­be­raa­lien pu­heen­joh­ta­ja Jan Björklund puo­lue­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa Af­tonb­la­de­tin mu­kaan.

Hän pe­rus­te­li puo­lue­joh­don yh­teis­työ­esi­tys­tä sil­lä, et­tä puo­lue saa lä­pi omia ta­voit­tei­taan. Sa­mal­la es­te­tään hä­nen mu­kaan­sa na­tio­na­lis­ti­puo­lue ruot­si­de­mok­raat­tien mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa po­li­tiik­kaan.

Löf­ve­nin pää­mi­nis­te­riys ei kui­ten­kaan ole vie­lä var­ma, sil­lä hän tar­vit­see myös va­sem­mis­to­puo­lu­een tuen.

Ruot­sis­sa pää­mi­nis­te­ri tulee va­li­tuk­si, jos hän ei saa val­tio­päi­vil­tä ei-ään­ten enem­mis­töä.

Uu­tis­toi­mis­to TT ker­toi sun­nun­tai­na, et­tä va­sem­mis­to­puo­lu­ees­sa on pal­jon vas­tus­tus­ta ja puo­lue oli­si kal­lis­tu­mas­sa Löf­ve­nin vas­tus­ta­mi­seen. Va­sem­mis­to­puo­lu­een kan­nan pi­täi­si var­mis­tua maa­nan­tai­na.

Pää­mi­nis­te­ris­tä ää­nes­te­tään kes­ki­viik­ko­na. Pu­he­mies il­moit­ta­nee maa­nan­tai­na, on­ko eh­dol­la ää­nes­tyk­ses­sä Ste­fan Löf­ven vai ko­koo­muk­sen Ulf Kris­ters­son.

”Tä­mä on yksi tär­keim­mis­tä pää­tök­sis­tä, joi­ta puo­lu­eem­me on ny­ky­ajas­sa teh­nyt.” Jan Björklund

Ste­fan Löf­ven.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.