Lan­ka­pu­he­li­met hä­viä­mäs­sä Suo­mes­ta

Van­taa­lai­nen Juhani Leh­to­nen ei ole kos­kaan omis­ta­nut kän­nyk­kää.

HS Metro - - FRONT PAGE - ANU- ELINA ERVASTI HS

PUHELIMET Lan­ka­pu­he­lin­verk­koa aje­taan vauh­dil­la alas, mut­ta osa suo­ma­lais­ta ei vie­lä­kään ha­lua kän­nyk­kää.

Van­taa­lai­nen Juhani Leh­to­nen, 48, ei sa­no­jen­sa mu­kaan ole kos­kaan omis­ta­nut kän­nyk­kää. Se te­kee hä­nes­tä har­vi­nai­sen se­kä ys­tä­vä­pii­ris­sään et­tä laa­jem­min­kin suo­ma­lais­ten jou­kos­sa.

”On si­tä vä­hän ih­me­tel­ty. Jos­kus jo­ku on sa­no­nut, et­tä kos­ka han­kit kän­ny­kän”, Leh­to­nen ker­too.

Tois­tai­sek­si syy­tä ei ole ol­lut. Mat­ka­pu­he­lin­ta­han pi­täi­si muis­taa la­da­ta, toi­sin kuin lan­ka­pu­he­lin­ta, jon­ka voi pi­tää ai­na kiin­ni säh­kö­ver­kos­sa. Mo­net kän­ny­kän käyt­tä­jät vas­taa­vat pu­he­li­meen vaik­ka kes­kel­lä ka­tua, kai­lot­ta­vat asian­sa tun­te­mat­to­mien kuul­len ja jou­tu­vat vaih­ta­maan uu­teen mal­liin muu­ta­man vuo­den vä­lein; si­tä Leh­to­nen ei ha­lua.

Leh­to­nen ei tar­vit­se kän­nyk­kää työ­teh­tä­viin, kos­ka ei täl­lä het­kel­lä ole työ­elä­mäs­sä. Hän ei myös­kään ole ko­va mat­kus­te­le­maan.

”Ei mi­nul­la ole aja­tus­ta, et­tä tar­vit­si­si ol­la ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa”, hän poh­tii.

Mie­leen ovat jää­neet myös spe­ku­laa­tiot, joi­den mu­kaan kän­ny­köis­tä voi­si läh­teä ter­vey- del­le hai­tal­lis­ta sä­tei­lyä:

”En tie­dä, pi­tää­kö se paik­kan­sa, mut­ta kän­ny­köi­tä on ol­lut niin vä­hän ai­kaa, et­tä mis­tä si­tä tie­tää.”

Juhani Leh­to­sen kal­tai­sia suo­ma­lai­sia on yhä vä­hem­män, sil­lä kän­nyk­kä löy­tyy jo lä­hes jo­kai­sen tas­kus­ta. Sa­mal­la tar­peet­to­mak­si jää­vää lan­ka­pu­he­lin­verk­koa aje­taan vauh­dil­la alas.

Vii­me vuo­den puo­les­sa­vä­lis­sä suo­ma­lais­ko­deis­sa oli vi­ras­ton tie­to­jen mu­kaan mu­kaan vie­lä 136 000 kiin­teän ver­kon pu­he­lin­liit­ty­mää. Ti­las­to­kes­kuk­sen Ku­lut­ta­ja­ba­ro­met­ri puo­les­taan ker­too, et­tä lan­ka­pu­he­lin­liit­ty­mä oli mar­ras­kuus­sa 5,4 pro­sen­til­la 15–74-vuo­tiai­den ko­ti­ta­louk­sis­ta ja 6,6 pro­sen­til­la 15–84-vuo­tiai­den ta­louk­sis­ta.

Te­lia Fin­land ker­toi vii­me vii­kol­la lo­pet­ta­van­sa lan­ka­pu­he­lin­pal­ve­lun­sa vuo­den lop­puun men­nes­sä. Ti­lal­le tar­jo­taan yh­tiön mu­kaan mat­ka­pu­he­lin­pal­ve­lui­ta.

”Vä­hän pe­läs­tyin, et­tä kos­kee­ko se mi­nua­kin, mut­ta sit­ten luin ne­tis­tä et­tä Elisa ei lo­pe­ta”, Leh­to­nen sa­noo.

Elisa on alan suu­rin toi­mi­ja, jo­ka Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton mu­kaan ope­roi noin 44:ää pro­sent­tia lan­ka­pu­he­lin­liit­ty­mis­tä. Yh­tiö ker­toi HS:lle vii­me vii­kol­la, et­tei aio lak­kaut­taa lan­ka­pu­he­li­mia. Myös useat pie­nem­mät yh­tiöt ovat ai­em­pi­na vuo­si­na luo­pu­neet pe­rin­tei­sis­tä lan­ka­pu­he­lin­pal­ve­luis­ta – jos­kin ai­na­kin osa on tar­jon­nut vaih­toeh­dok­si pait­si mo­bii­li­pal­ve­lui­ta, myös va­lo­kui­tu­verk­koa.

Näh­dään­kö pian jo päi­vä, jol­loin vii­mei­nen­kin lan­ka­pu­he­lin vai­ke­nee Suo­mes­sa? Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton ke­hi­tys­pääl­li­kön Joo­nas Or­ko­lan mu­kaan si­tä on vai­kea ar­vioi­da.

”Se on nyt kiin­ni sii­tä, mis­sä vauh­dis­sa yri­tyk­set te­ke­vät näi­tä lii­ke­toi­min­ta­pää­tök­siä”, hän sa­noo.

”Näi­tä on odo­tet­ta­vis­sa lä­hi­vuo­si­na li­sää, mut­ta voi­han ol­la, et­tä vaik­ka jo­kin pie­ni pai­kal­li­nen yri­tys nä­kee tar­peel­li­sek­si tar­jo­ta lan­ka­pu­he­li­mia vä­hän pi­dem­pään.”

Alu­eel­li­sia pu­he­li­nyh­tiöi­tä edus­ta­van Fin­net-lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Jar­mo Ma­ti­lai­nen ar­vioi, et­tä pe­rin­tei­set ku­pa­ri­set ”pu­he­lin­lan­gat” pois­tu­vat käy­tös­tä jo lä­hi­vuo­si­na. Hä­nen mu­kaan­sa osa to­sin kor­vat­tai­siin kiin­teil­lä, va­lo­kui­tu­kaa­pe­lien kaut­ta toi­mi­vil­la laa­ja­kais­tayh­teyk­sil­lä.

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Or­ko­la puo­les­taan ar­vioi, et­tä har­va ole­mas­sa ole­vis­ta lan­ka­pu­he­lin­liit­ty­mis­tä on enää ak­tii­vi­ses­sa käy­tös­sä.

”Ei tar­vit­se ol­la ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa.” Juhani Leh­to­nen

MARKUS JOKELA / HS

Van­taan Kai­vok­se­las­sa asu­va Juhani Leh­to­nen käyt­tää vain lan­ka­pu­he­lin­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.