Sa­noil­la on vä­liä

HS Metro - - MA -

Jut­te­lin jo­kin ai­ka sit­ten ka­ve­ri­ni kans­sa, jo­ka on mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­ja. In­toi­lin, et­tä bi­leil­ta oli ol­lut ihan hul­lu. Ka­ve­ri sa­noi, et­tä haus­ka jut­tu, mut­ta voi­sin­ko ol­la käyt­tä­mät­tä sa­naa hul­lu. Kor­ja­sin, et­tä il­ta oli ol­lut vil­li.

Veik­kaan, et­tei ku­kaan ha­lua, et­tä hän­tä ku­va­taan louk­kaa­val­la sa­nal­la tai et­tä hä­nen vii­te­ryh­mään­sä liit­ty­viä sa­no­ja käy­te­tään vää­räs­sä yh­tey­des­sä. Ja har­va tah­too ol­la törp­pö, jo­ka tur­haan louk­kaa mui­ta.

Käy­mie­ni kes­kus­te­lu­jen pe­rus­teel­la jois­ta­kin tun­tuu sil­ti han­ka­lal­ta tark­kail­la sa­na­va­lin­to­jaan. Eni­ten tun­tu­vat pur­naa­van ne, jot­ka kuu­lu­vat ta­val­li­seen enem­mis­töön. Syn­tyy yli­mie­li­nen vai­ku­tel­ma, kun mo­nin ta­voin etuoi­keu­tet­tu ih­mi­nen sa­noo, et­tä hä­nes­tä on teen­näis­tä, kun ei voi enää käyt­tää sa­no­ja, jot­ka huo­nom­mas­sa ase­mas­sa ole­vat ko­ke­vat hei­tä hal­ven­ta­vik­si.

”Har­va tah­too ol­la törp­pö.”

Mo­ni ko­kee, et­tä on vai­kea muis­taa, mi­tä sa­no­ja ei saa käyt­tää. To­tut­tu­ja ta­po­ja on hi­das­ta muut­taa, mut­ta lop­pu­jen lo­puk­si sy­no­nyy­mien käyt­tö on help­poa. Li­säk­si me­hän opim­me ko­ko ajan uusia sa­no­ja: vuon­na 2018 kie­li­toi­mis­ton sa­na­kir­jaan li­sät­tiin rei­lut 600 uut­ta sa­naa ku­ten tu­bet­taa.

Sa­nat myös vai­kut­ta­vat to­del­li­suu­teen. Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä kun am­mat­ti­ni­mik­keet ovat sek­sis­ti­siä, se vai­kut­taa palk­kauk­seen ja am­ma­tin su­ku­puo­li­ja­kau­maan. Tar­pee­ton su­ku­puo­len ko­ros­ta­mi­nen te­kee myös nä­ky­mät­tö­mik­si muun­su­ku­puo­li­set ja su­ku­puo­let­to­mat. Uusiin ni­mik­kei­siin tot­tuu no­peas­ti: tie­de­mie­hes­tä on tul­lut tut­ki­ja, la­ki­mie­hes­tä ju­ris­ti.

Har­vas­sa ovat ne mie­het, jot­ka ot­tai­si­vat esi­mer­kik­si am­mat­ti­ni­mik­keen bin­goe­män­tä. Kun mie­hiä al­koi ha­kea len­toe­män­nik­si, syn­tyi hei­tä var­ten uusi ni­mi­ke: stuert­ti. Au­lae­män­nän ti­lal­le kek­sit­tiin vas­taa­not­to­vir­kai­li­ja, ei­vät­kä nai­set pyö­ri­tel­leet sil­mi­ään.

Jos jo­ku huo­maut­taa si­nul­le van­hen­tu­nees­ta sa­na­va­lin­nas­ta­si, ky­sy roh­keas­ti li­sää, jos et ym­mär­rä, ja ole avoin vas­ta­vuo­roi­seen kes­kus­te­luun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.