300

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa on avoin­na yli 300 opet­ta­jan vir­kaa. Vir­ko­ja on avoin­na se­kä pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa et­tä lu­kiois­sa. Mää­rä ei ole poik­keuk­sel­li­sen pal­jon ei­kä vä­hän, hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja Kirs­ti Tant­tu Hel­sin­gin kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen toi­mia­lal­ta sa­noo. Tan­tun mu­kaan jot­kut läh­te­vät eläk­keel­le, toi­set ha­lua­vat lu­ku­vuo­den vaih­tues­sa syk­syl­lä vaih­taa kou­lua. Mer­kit­tä­vä syy on kui­ten­kin se, et­tä Helsinki kas­vaa. Ha­ku Hel­sin­gin suo­men­kie­lis­ten pe­rus­kou­lu­jen ja lu­kioi­den va­ki­nai­siin opet­ta­jan vir­koi­hin päät­tyy 21. tam­mi­kuu­ta ja ruot­sin­kie­lis­ten pe­rus­kou­lu­jen ja lu­kioi­den opet­ta­jan vir­koi­hin 28. tam­mi­kuu­ta.

”Hel­sin­gis­sä se tar­koit­taa mak­su­jen nos­toa.” HS:n haas­tat­te­le­ma Hel­sin­gin so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­mes­ta vas­taa­va apu­lais­por­mes­ta­ri San­na Ve­si­kan­sa (vihr) us­koo, et­tä Helsinki jou­tuu luo­pu­maan mak­sut­to­mis­ta lää­kä­rin vas­taa­not­to­käyn­neis­tä ter­veys­kes­kuk­sis­sa, mi­kä­li hal­li­tuk­sen so­te- ja maa­kun­ta­uu­dis­tus ete­nee.

Hel­sin­gis­sä on taas avoin­na sa­to­ja opet­ta­jan vir­ko­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.