Rä­jäh­dyk­sen uh­ri­lu­ku nousi

HS Metro - - UUTISET -

Pa­rii­sin kes­kus­tas­sa lau­an­tai­na aa­mul­la ta­pah­tu­neen kaa­su­rä­jäh­dyk­sen uh­ri­lu­ku nousi nel­jään, kun pe­las­tus­työn­te­ki­jät löy­si­vät sun­nun­tai­na rau­niois­ta nai­sen ruu­miin, uu­tis­toi­mis­to AFP ker­too. Hän­tä ei ole vie­lä tun­nis­tet­tu.

Rä­jäh­dyk­ses­sä kuo­li myös kak­si pa­lo­mies­tä ja yksi es­pan­ja­lai­nen nai­nen, jo­ka oli Pa­rii­sis­sa tu­ris­ti­mat­kal­la.

Kuol­leis­ta pa­lo­mie­his­tä toi­nen oli 27-vuo­tias ja toi­nen 28vuo­tias. Rä­jäh­dys ta­pah­tui, kun pa­lo­mie­het oli­vat ra­ken­nuk­ses­sa si­säl­lä. He oli­vat saa­pu­neet pai­kal­le, kos­ka il­moi­tuk­sen mu­kaan koh­tees­sa oli kaa­su­vuo­to.

Li­säk­si rä­jäh­dyk­ses­sä louk- kaan­tui 47 ih­mis­tä, heis­tä kym­me­nen va­ka­vas­ti, AFP ker­too.

Rä­jäh­dyk­sen ar­vel­laan ol­leen on­net­to­muus, mut­ta mi­tään syy­tä ei ole vie­lä sul­jet­tu pois.

Pi­ka­vies­ti­pal­ve­lu Twit­te­ris­sä me­dioi­den jul­kai­se­mis­sa ku­vis­sa nä­kyy tu­les­sa ole­va ker­ros­ta­lo, jon­ka asuk­kai­den ker­ro­taan paen­neen ulos ko­deis­taan. AFP:n mu­kaan rä­jäh­dyk­sen ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa oli sam­mut­ta­mas­sa kak­si­sa­taa pa­lo­mies­tä.

Me­dial­le ta­pah­tu­ma­pai­kal­la pu­hu­neen si­sä­mi­nis­te­ri Ch­ris­top­he Cas­ta­ne­rin mu­kaan pe­las­tus­lai­tos aut­toi ih­mi­siä siir­ty­mään suo­jaan lä­his­tön mui­hin ra­ken­nuk­siin.

Pa­lo­mie­het työs­ken­te­li­vät rä­jäh­dys­pai­kal­la lau­an­tai­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.