IRON MAIDENIN BRUCE DICKINSON TULEE SUOMEEN PUHUMAAN

Bruce Dickinson avaa esi­tyk­ses­sään elä­mään­sä haus­ko­jen ker­to­mus­ten kaut­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Vuon­na 2017 What Does This But­ton Do -ni­mi­sen omae­lä­mä­ker­ran jul­kais­sut Iron Mai­den -lau­la­ja Bruce Dickinson voi­si ol­la täl­lä het­kel­lä lo­mal­la, mut­ta jou­te­no­lo ei mies­tä kiin­nos­ta.

Sen si­jaan hän kier­tää maa­il­maa kir­jaan­sa liit­ty­vän spo­ken word -esi­tyk­sen ke­ra. Hän ker­too show'ssa ta­ri­noi­ta elä­mäs­tään yh­den maa­il­man me­nes­ty­neim­män me­tal­libän­din nok­ka­mie­he­nä, mut­ta mu­ka­na on huo­mat­ta­van pal­jon muu­ta­kin.

”Elä­mä­ker­ran il­mes­tyt­tyä reis­sa­sin pro­moa­mas­sa si­tä siel­lä sun tääl­lä. Ti­lai­suuk­sis­sa luin ot­tei­ta kir­jas­ta, jo­ka oli vä­hän tyl­sää tou­hua. Mie­tin mi­ten se voi­si ol­la haus­kem­paa, ja sii­tä syn­tyi idea spo­ken word -keik­koi­hin, jois­sa ylei­sö saa kuul­la miet­tei­tä­ni ja ta­ri­noi­ta vä­hän kai­kes­ta. Kat­so­jat it­se ovat kei­koil­la myös tär­keäs­sä roo­lis­sa”, Dickinson sa­noo.

Ylei­sö saa osal­lis­tua esi­tyk­seen esit­tä­mäl­lä Dick­sin­so­nil­le ky­sy­myk­siä, joi­den hän toi­voo kä­sit­te­le­vän jo­tain muu­ta kuin it­ses­tään­sel­viä bän­diai­hei­ta. Kei­kois­ta tulee täl­lä ta­val­la vä­ki­sin­kin toi­sis­taan poik­kea­via.

”Esi­tys on jaet­tu kah­teen osaan, jois­ta en­sim­mäi­ses­sä jut­te­len omia stoo­re­ja­ni ja toi­ses­sa vas­tai­len kat­so­jien ky­sy­myk­siin. Tie­tys­ti ker­ron joi­tain sa­mo­ja jut­tu­ja il­las­ta toi­seen, mut­ta ky­sy­myk­siin vas­taa­mi­nen pi­tää tou­hun tuo­ree­na. Jen­gi rus­taa tie­dus­te­lun­sa pa­pe­ril­le ja vä­lia­jal­la va­lit­sen niis­tä par­haim­mat. Mik­ro­fo­nia en ai­na­kaan vie­lä ole ylei­söl­le an­ta­nut, sil­lä sii­tä seu­rai­si to­den­nä­köi­ses­ti kaa­os.”

Mo­ni­toi­mi­mie­hen kir­jas­sa Iron Mai­den ei ole pää­osas­sa, vaik­ka tie­tys­ti si­tä­kin si­vu­taan. Pu­he­kei­kat on ka­sat­tu sa­maan tyy­liin ja myös ne viih­dyt­tä­vät hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti, vaik­ka kat­so­ja ei tie­täi­si Dic­kin­so­nis­ta yh­ti­käs mi­tään.

”Ko­ko hom­man idea on juu­ri se et­tä pai­kal­le voi tul­la ku­ka ta­han­sa, vaik­ka mu­ka­na on myös jut­tu­ja jois­ta Iron Mai­den -fa­nit saa­vat eni­ten ir­ti. Ku­ten mo­net muut­kin asiat elä­mäs­sä­ni, niin tä­mä­kin syn­tyi mel­kein va­hin­gos­sa. Mie­tin hom­man mie­lek­kyyt­tä oi­keas­taan vas­ta kun luin en­sim­mäi­set ar­vos­te­lut, jot­ka oli­vat ke­hu­via.”

Dic­kin­so­nil­ta il­mes­tyi 1990-lu­vul­la kak­si ro­maa­nia, jo­ten oli it­ses­tään­sel­vää et­tä hän rus­taa myös elä­mä­ker­tan­sa it­se.

Re­nes­sans­si­mies Dic­kin­so­nil­la on myös lii­ken­ne­len­tä­jän lu­pa­kir­ja ja hän on len­tä­nyt len­to­ko­nei­ta kier­tueil­la. Li­säk­si hän on juon­ta­nut ra­dio- ja tv-oh­jel­mia se­kä pe­rus­ta­nut il­mai­lua­lan yri­tyk­sen. Miek­kai­lu­har­ras­tuk­ses­saan mies on lä­hel­lä kil­pa­ta­soa. Mi­tä uut­ta Dickinson ha­luai­si teh­dä ja op­pia vuon­na 2019?

”Op­pia ot­ta­maan au­rin­koa pa­la­mat­ta”, Dickinson nau­raa it­sei­ro­ni­ses­ti.

”Myös kat­so­jat ovat kei­koil­la tär­keäs­sä roo­lis­sa.” Bruce Dickinson

Bruce Dickinson kier­tää nyt maa­il­maa kir­jaan­sa liit­ty­vän spo­ken word -esi­tyk­sen ke­ra.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.