”Ko­ris­te­va­lo­ja voi käyt­tää niin pit­kään kuin pok­ka kes­tää.”

Lä­he­tä nu­me­roon 17181

HS Metro - - FRONT PAGE -

Do­gu­ment­ti kam­paa­ja, meik­ki­tai­tei­li­ja Ris­to He­li­nis­tä tu­li tv:tä! En­sim­mäi­nen kam­paa­mo oli Mal­min­ka­dul­la Hgis­sä, hän tu­li sin­ne Tert­tu Laak­son op­pii jos­kus kuusi­kym­men­lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Muis­tan tä­män, kos­ka olin sa­mas­sa kam­paa­mos­sa op­pi­laa­na, kun Ris­to tu­li ja jon­ku­na­jan ku­lut­tua mi­nä vaih­doin alaa ja otin suun­nan toi­saal­le! Ka­ve­ri pää­si sit­tem­min am­ma­tis­sa pit­käl­le! HKI

On suo­ras­taan ri­kol­lis­ta väit­tää, et­tä tu­han­nen ih­mi­sen haastattelu ker­toi­si vie­lä mi­tään suo­ma­lais­ten to­del­li­sis­ta tun­nois­ta saa­ti, et­tä sii­tä lei­vo­taan ko­ko Suo­men yleis­tä mie­li­pi­det­tä, et­tä suo­ma­lai­set to­del­la tah­toi­si sa­mo­ja van­ho­ja puo­luei­ta edus­kun­taan! NO HUH HUH

On­han se hy­vä jut­tu, et­tä Suo­mi me­nes­tyy vie­lä edes jos­sa­kin la­jis­sa ku­ten nuor­ten jää­kiek­koi­lus­sa, mut­ta mi­tä ta­pah­tuu lop­puot­te­lun hä­vin­neen os­a­puo­len var­ta vas­ten val­mis­te­tuil­le lip­pa­la­keil­le?? Sii­nä­pä päi­vän kink­ki­nen ky­sy­mys! ROSKISKAMAA? Suo­mi oli jos­kus ko­va ylei­sur­hei­lus­sa (Nur­mi, Ri­to­la, Vi­ren ym), mä­ki­hy­pys­sä (Ny­kä­nen ym) ja jo­pa hiih­dos­sa (Ha­ku­li­nen, Män­ty­ran­ta, Ran­ta­nen ym), mut­ta mi­tä ih­met­tä on ta­pah­tu­nut vuo­si­kym­men­ten ja vuo­sien var­rel­la? Tä­män päi­vän kan­sain­vä­li­set hui­put yk­si­lö­ur­hei­lus­sa on las­ket­ta­vis­sa yh­den kä­den sor­mil­la kaik­ki la­jit yh­teen las­kien! Häm­mäs­tyt­tä­vää.

Val­tio Hoi. Val­tion vi­ras­tot suo­men­kie­li­se­nä, kos­ka vie­lä ai­na­kin olem­me suo­men­kie­li­siä, em­me ul­ko­maan­kie­li­siä. Kun­nioit­ta­kaa suo­men kiel­tä, olem­me ai­nut­laa­tui­sia. VAI MI­TÄ Ko­ko­lail­la! Mi­kä ' pöl­jä' sa­na! KO­KO­NAAN

Kuun­te­lin Yle Pu­he/Po­li­tiik­ka ra­dion kes­kus­te­lua sii­tä­kin, et­tä mik­si USA:lai­set va­lit­si­vat D. Tram­pin pre­si­den­tik­si ja muu­rin­ra­ken­ta­mi­nen­kin Mek­si­kon ra­jal­le mai­nit­tiin. Mik­si ra­ken­taa? No, mie­tin, et­tä olis­ko pa­ren­pi kau­as­kan­toi­sem­paa an­taa muu­rin hin­nan ver­ran ke­hi­tys­a­pua mai­hin, jois­ta pa­ko­lai­set maa­han­muut­ta­jat läh­te­vät koh­ti USA:ta? Siis kou­lu­tus­ta ym tar­peel­lis­ta, et­tä voi­si­vat 'sei­soa omil­la ja­loil­laan'hoi­taa it­se hy­vin asian­sa. K.o mai­den dik­taat­to­rit tai­ta­vat ol­la eräs vai­keus kan­sa­lais­ten pyr­ki­myk­sil­le?

Ym­pä­ris­tön pi­laan­tu­mis­ta voi­daan eh­käis­tä tai ai­na­kin vä­hän hi­das­taa vaih­ta­mal­la pie­nis­sä muu­ta­man hen­ki­lön ta­louk­sis­sa tis­ki­ko­ne tis­ki­har­jaan. Ko­ne ku­lut­taa säh­köä ja pääs­te­lee li­peä­pi­toi­sia li­ka­ve­siä. Kä­sin tis­ka­tes­sa voi ve­den­ku­lu­tus­ta­kin vä­hen­tää, kun toi­mii hy­väs­sä käy­tän­nöl­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Niin us­kon. KÄSINTISKAAJA

On tääl­lä it­se­päi­nen kan­sa, jon­ka kyy­ne­leis­tä sai­si mon­ta val­ta­mer­ta. On poh­jan­täh­den al­la, mut­ta kaik­ki hy­vin on v 19. NIMETÖN Ko­ris­te­va­lo­ja voi käyt­tää niin pit­kään kuin pok­ka kes­tää. LAKI EI KIELLÄ

Kii­tos, kun pi­dät­te vie­lä jou­lu­va­lo­ja. Kii­tos naa­pu­rei­den jou­lu­täh­dis­tä ja kynt­ti­löis­tä. Kii­tos va­lo­sar­jois­ta. Vas­ta en­si py­hä­nä kor­ja­taan pois. 'Pa­ha Nuut­ti pois sen vie­pi' ku­ten sa­nan­par­si opet­taa. Ny­kyi­nen va­lin­nan­va­paus toi­mii si­ten, et­tä voit­te va­li­ta ihan va- paas­ti min­kä­lai­sia työ­vä­li­nei­tä ja 'vem­pai­mia'/työ­ka­lu­ja yms kuin ha­luat­te (siis kun­han va­lit­set­te jo­tain di­gi­taa­lis­ta/mie­lell.jo­ta­kin uu­tuut­ta). Di­gi­taa­li­suus on 'ajan hen­ki/päi­vän sa­na'. Jos po­ru­kat ei­vät os­ta jos­tain syys­tä di­gi­taa­li­ses­ti toi­mi­mi­via uu­tuusap­pa­raat­te­ja, sil­loin val­mis­ta­jat yms ta­hot ot­ta­vat käyt­töön (me­ne­tel­män ni­mel­tä pak­ko) ja pois­ta­vat va­li­koi­mis­taan van­hem­pia hy­vin toi­mi­via tuot­tei­taan. Siis ei voi os­taa muu­ta kuin si­tä mi­tä 'tar­jo­taan'. Se me­ne­tel­mä toi­mii yh­teis­kun­nan muil­la­kin toi­mia­loil­la. Et­tä näin mei­dän 'va­paa­ta'tah­toam­me oh­jail­laan ha­lua­maan si­tä, mi­tä tar­jo­taan. ??? Ei on­ni kär­si kat­seit ih­mis­ten. NIMETÖN

Kyl­lä on po­lii­ti­kot kak­si­naa­mas­ta po­ruk­kaa. En­sin ol­laan luon­nos­ta niin huo­lis­saan niin huo­lis­saan. Sit­ten vuon­na 2011 laa­di­taan kai­vos­la­ki, jon­ka no­jal­la ul­ko­maa­lai­set kai­vos­yh­tiöt saa­vat va­paas­ti rais­ka­ta luon­toam­me. Voi her­ran piek­sut. NIMETÖN

Clint Eastwood ja Char­les Brons­son, sii­nä par­haat! Kii­tos näis­tä län­ne­ne­lo­ku­vis­ta! ABC

Si­pi­lä ja Or­po ---ke­le! Uu­det 2019 ve­ro­pro­sen­tit. Mik­si elä­ket­tä ve­ro­te­taan enem­män kuin vas­taa­vaa palk­ka­tu­loa tai pää­oma­tu­loa? MAKE

Mi­kael Jung­ner uusi­nut fri­syy­rin­sä! Hius­ten ul­ko­nä­kö, on kuin te­ho­se­koit­ti­men ai­kaan­saa­ma. Tu­lee­ko­han nuo­ril­ta ai­kui­sil­ta ää­niä, kun kuon­ta­lo on, pör­rö­tä, pör­rö­tä han­du­jen kans­sa, kan­paa ei tä­hän muo­toi­luun tar­vi­ta! VAIHTELU VIRKISTÄÄ

Nyt uu­ti­soi­tiin, et­tä po­lii­si jät­tää suu­ren osan ri­kok­sis­ta tut­ki­mat­ta? Me kan­sa­lai­set ja ve­ron­mak­sa­jat vaa­dim­me tie­tää, mit­kä ri­kok­set jä­te­tään tut­ki­mat­ta. VERONMAKSAJA

Voi­si­ko Kul­tai­nen Ven­la-ää­nes­tyk­ses­sä va­li­ta ns. 'Sää­li-Ven­la' niil­le, jot­ka ei­vät kos­kaan pää­se la­val­le, vaik­ka us­ko­vat ole­van­sa ko­ko kan­san ra­kas­ta­ma yk­kö­nen. NIMETÖN

Jul­ki­sis­sa ka­ja­te­taan omia asioi­ta ko­ko hen­ki­lö­tun­nuk­sil­la. Ei­kö pi­täi­si ol­la va­ro­vai­nen, et­tei jou­du vää­riin kä­siin tie­dot. NIMETÖN

Har­va enää kiit­tää mis­tään, ni­mi­merk­ki: Kuusen­mä­ki kiit­ti saa­mas­taan jou­lu­kor­tis­ta. Toi­vo­tan kaik­kea hy­vää vuo­del­le 2019!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.