Kaup­pa­hal­lin suur­re­mont­ti vii­väs­ty­mäs­sä

Ha­ka­nie­men hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen us­ko­taan val­mis­tu­van vas­ta ke­vääl­lä 2021.

HS Metro - - UUTISET -

Suo­jel­lun Ha­ka­nie­men kaup­pa­hal­lin rau­niot py­sy­vät nyt ka­sas­sa vä­liai­kai­sil­la tu­ki­pi­la­reil­la, kos­ka van­hat, ra­ken­nus­ta tu­ke­neet iki­van­hat puu­paa­lut on kai­vet­tu esiin. Heik­ko­kun­toi­sik­si to­de­tut van­hat puu­paa­lut ly­hen­ne­tään ja nii­den pääl­le jun­ta­taan ny­ky­ai­kai­set te­räs­paa­lut.

Ura­kas­ta vas­taa­van työn­joh­ta­ja Ri­ku Ko­po­sen mu­kaan kaup­pa­hal­li on val­mis­tu­mas­sa ke­vääl­lä 2021. Alun pe­rin maa­liin pi­ti pääs­tä vuo­den 2020 lo­pus­sa. Ko­po­nen us­koo, et­tä tä­män­ker­tai­seen ta­voi­te­ai­ka­tau­luun pääs­tään suun­ni­tel­lus­ti.

”Jo­hon­kin se vii­va pi­tää ve­tää, ja si­tä koh­ti men­nään här­kä­mäi­ses­ti”, Ko­po­nen sa­noo.

”Mi­kä sit­ten on ke­vään ja ke­sän ra­ja, si­tä voi jo­kai­nen kui­ten­kin poh­tia”, hän li­sää vie­lä nau­rah­taen.

Ai­ka­tau­lun ve­ny­mi­seen syy­nä ovat ol­leet työ­maan esi­ra­ken­ta­mi­sop­tiot, jot­ka pää­tet­tiin­kin to­teut­taa ra­hoi­tuk­sen var­mis­tut­tua. Esi­ra­ken­ta­mis­hank­kees­sa ra­ken­ne­taan maa­na­lai­seen py­sä­köin­ti­lai­tok­seen joh­ta­via por­ras- ja his­si­kui­lu­ja se­kä nii­den tar­vit­se­maa tek­niik­kaa, vaik­kei to­ri­par­kin ra­ken­ta­mi­ses­ta vie­lä ole edes teh­ty pää­tös­tä.

Li­säk­si va­rau­du­taan kaup­pa­hal­lin maa­na­lai­seen huol­to­pi­haan ja his­siyh­tey­teen Ha­ka­nie­men met­roa­se­mal­le. Ko­po­nen on tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä op­tioi­den to­teu­tu­mi­ses­ta saa­tiin tie­tää näin­kin ai­kai­sin.

Ai­kaa ja vai­vaa on ku­lu­nut myös maan­puh­dis­tus­töi­hin, sil­lä ko­ko hal­lin al­le jää­vä maa-ai­nes osoit­tau­tui en­nal­ta teh­dyis­sä tes­teis­sä saas­tu­neek­si. Saas­tu­nut­ta maa­ta on kus­kat­tu Hel-

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.