Nor­ja­lai­nen par­tu­ri­ket­ju kas­vaa no­peas­ti

Var­tin kam­paa­mot ovat me­nes­ty­neet eri­tyi­ses­ti kaup­pa­kes­kuk­sis­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Cut­ters-pi­ka­par­tu­ri­ket­ju A on avan­nut Hel­sin­kiin vii­si lii­ket­tä rei­lus­sa puo­les­sa vuo­des­sa.

”Asia­kas voi käy­dä os­tok­sil­la jo­no­tusai­ka­na.” Aki­pek­ka Iko­nen, Cut­ters

A Liu­ku­hih­nal­ta si­sään ja vii­des­sä­tois­ta mi­nuu­tis­sa ulos. Näin toi­mii Suo­meen tä­nä vuon­na ran­tau­tu­nut nor­ja­lai­nen pi­ka­kam­paa­mo­ket­ju Cut­ters, jo­ka on rei­lus­sa puo­les­sa vuo­des­sa avan­nut pel­käs­tään Hel­sin­kiin vii­si lii­ket­tä.

Cut­ter­sin kam­paa­mot ovat rii­sut­tu­ja ver­sioi­ta ta­van­omai­sis­ta sa­lon­geis­ta. Ovel­la odot­taa au­to­maat­ti­kas­sa, jos­sa va­ra­taan ai­ka ja mak­se­taan leik­kaus. Hin­ta on ai­na sa­ma 25 eu­roa ja leik­kausai­ka 15 mi­nuut­tia. Hin­nat ei­vät siis vaih­te­le hius­ten pi­tuu­den tai sen mu­kaan, on­ko ky­sees­sä lap­si vai ai­kui­nen.

Jos asia­kas ei pää­se suo­raan tuo­liin, hän voi seu­ra­ta jo­no­tusai­kaan­sa re­aa­liai­kai­ses­ti kam­paa­mon so­vel­luk­ses­sa.

”Tä­mä toi­mii eten­kin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, jois­sa asia­kas voi käy­dä os­tok­sil­la jo­no­tusai­ka­na”, Cut­ters Fin­lan­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki­pek­ka Iko­nen sa­noo.

Iko­sen mu­kaan Cut­ter­sin me­nes­tys Suo­mes­sa pe­rus­tuu osit­tain juu­ri kaup­pa­kes­kuk­siin. Yh­tiöl­lä on liik­keet kol­mes­sa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä: Kam­pis­sa. Ci­tycen­te­ris­sä ja Triplas­sa. Iko­sen mu­kaan Cut­ter­sin hin­noit­te­lu­po­li­tiik­ka ve­to­aa eri­tyi­ses­ti per­hei­siin, joi­ta kaup­pa­kes­kuk­sis­sa on usein pal­jon. Myös kil­pai­lu­ti­lan­ne kaup­pa­kes­kuk­sis­sa on tun­tu­nut Iko­sen mu­kaan ol­leen otol­li­nen.

Cut­ters on kyen­nyt laa­jen­tu­maan no­peas­ti, kos­ka sil­lä on taus­tal­laan nor­ja­lai­nen emo­yh­tiön­sä. Emo­yh­tiön ra­hoit­ta­jia ovat muun muas­sa elekt­ro­niik­ka­jät­ti Gi­gan­tin ja ur­hei­lu­kaup­pa XXL:n pe­rus­ta­jat.

Iko­nen it­se vas­ta­si ai­em­min vaa­te­lii­ke Jack and Jo­ne­sin toi­min­nas­ta Suo­mes­sa. Hän läh­ti mu­kaan Cut­ter­siin, kos­ka us­koi kon­sep­tin yk­sin­ker­tai­suu­teen ja tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­seen.

Täy­sin vas­taa­vaa pal­ve­lua tar­joa­vaa kil­pai­li­jaa Cut­ter­sil­la Suo­men-mark­ki­noil­la vie­lä ole, mut­ta Iko­nen sa­noo ih­met­te­le­vän­sä, mi­kä­li sel­lais­ta ei jos­sain vai­hees­sa il­maan­nu. Hy­vin hal­val­la, 10–15 eu­rol­la leik­kaus­ta tar­joa­via par­tu­rei­ta on il­mes­ty­nyt mark­ki­noil­le, sa­moin kuin il­man ajan­va­raus­ta vas­taa­not­ta­via kam­paa­moi­ta. Mo­ni yri­tys tar­jo­aa myös on­li­ne-ajan­va­raus­ta.

Suo­men Hius­yrit­tä­jien toi­min­nan­joh­ta­ja Mar­ja Pah­ka­la ker­too, et­tä par­tu­ri–kam­paa­mo-käyn­ti mak­saa nyrk­ki­sään­tö­nä vä­hin­tään eu­ron per mi­nuut­ti. Lo­pul­li­nen mi­nuut­ti- tai tun­ti­hin­ta riip­puu tie­tys­ti pal­jon sii­tä, mi­tä hiuk­sil­le teh­dään ja mi­kä on yri­tyk­sen ku­lu­ra­ken­ne.

Yksi syy Cut­ter­sin edul­li­siin hin­toi­hin on se, et­tä ket­ju ei tee mi­tään mui­ta hius­pal­ve­lui­ta kuin leik­kauk­sia.

Leik­kauk­sis­sa kam­paa­moon jää­vä ka­te on sel­väs­ti esi­mer­kik­si vär­jäyk­siä ja per­ma­nent­te­ja suu­rem­pi. Kun kam­paa­jaa vär­jää tai lait­taa per­ma­nent­tia, tu­lee käyn­nin ai­ka­na odot­te­luai­kaa. Hin­to­ja ei sil­ti voi nos­taa sa­moi­hin kat­tei­siin no­pei­den leik­kaus­ten kans­sa, jot­ta pal­ve­luil­le oli­si vie­lä ky­syn­tää.

Vaik­ka pi­ka­kam­paa­mot yleis­ty­vät, ha­lu­aa Pah­ka­lan mu­kaan suu­rin osa asiak­kais­ta vie­lä pe­rin­tei­sen hius­ten­leik­kuun.

”Mo­ni asia­kas ha­lu­aa is­tua sa­lon­gis­sa kai­kes­sa rau­has­sa ja naut­tia”, Pah­ka­la sa­noo.

MIKA RANTA / HS

Cut­ter­sil­la on lii­ke muun muas­sa Ci­tycen­te­ris­sä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.