Kii­nan opis­ke­lu kiin­nos­taa kou­lu­lai­sia

Haas­tee­na on ope­tuk­sen va­kiin­nut­ta­mi­nen al­kuin­nos­tuk­sen jäl­keen. Myös pä­te­vis­tä opet­ta­jis­ta on pu­laa.

HS Metro - - FRONT PAGE - PAULIINA GRÖNHOLM HS

Suo­men pe­rus­kou­luis­sa ● ja lu­kiois­sa ele­tään nyt pie­ni­muo­tois­ta kii­nan kie­len opis­ke­lun buu­mia.

● Niúnăi – suo­mek­si leh­män­mai­to. Se on Is­la Ran­ta­sen, 11, mie­les­tä kii­nan kie­len ki­voin sa­na.

”Se oli en­sim­mäi­nen, jo­ka jäi mie­leen, kun se oli niin has­su”, Ran­ta­nen ker­too.

Ran­ta­nen opis­ke­lee kii­naa Au­ro­ran kou­lus­sa Es­poos­sa nyt kol­mat­ta vuot­ta. Hän aloit­ti kii­nan opis­ke­lun kol­man­nel­la luo­kal­la niin sa­not­tu­na A1-kie­le­nä eli pit­kä­nä vie­raa­na kie­le­nä.

”Se tun­tui ek­soot­ti­sel­ta ja haus­kal­ta”, Ran­ta­nen ker­too.

Kii­nan opis­ke­lu on hä­nen mie­les­tään ol­lut mel­ko help­poa.

”Mer­kit ovat ol­leet vie­lä ai­ka yk­sin­ker­tai­sia, ja olem­me har­joi­tel­leet pal­jon pu­hu­mis­ta.”

Suo­men pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa ele­tään nyt pie­ni­muo­tois­ta kii­nan kie­len opis­ke­lun buu­mia. Es­poon li­säk­si kii­nan kiel­tä voi opis­kel­la useis­sa pe­rus­kou­luis­sa ai­na­kin Hel­sin­gis­sä, Tu­rus­sa se­kä Tam­pe­reel­la.

Li­säk­si va­lin­nai­se­na vie­raa­na kie­le­nä kii­nan kiel­tä voi puo­les­taan lu­kea jo li­ki 20 lu­kios­sa.

Au­ro­ran kou­lus­sa kii­naa on ope­tet­tu nyt jo nel­jä vuot­ta. Kiel­tä opis­ke­lee Es­poos­sa nyt noin 100 op­pi­las­ta kol­man­nel­ta luo­kal­ta ai­na seit­se­män­teen, sil­lä täs­tä syk­sys­tä läh­tien Au­ro­ran kii­nan kie­len lukijat ovat voi­neet jat­kaa kie­len opis­ke­lua myös ylä­kou­lus­sa Jär­ven­pe­rän kou­lus­sa.

Kii­nan kie­leen on voi­nut tu­tus­tua jo toi­sel­la luo­kal­la kie­li­suih­kut­te­lun avul­la, min­kä vuok­si mo­ni on us­kal­tau­tu­nut va­lit­se­maan it­sel­leen vie­raam­man kie­len.

Vuo­den­vaih­teen jäl­keen A1­kie­li aloi­te­taan jo en­sim­mäi­sel­tä luo­kal­ta. Kii­naa Au­ro­ran ja Jär­ven­pe­rän kou­luil­la opet­ta­va Os­mo Hupli ar­ve­lee, et­tä sen myö­tä kii­naa opis­ke­le­vien mää­rä voi hie­man las­kea.

”Van­hem­mat ei­vät vält­tä­mät­tä us­kal­la va­li­ta niin vie­ras­ta kiel­tä lap­sel­leen pit­käk­si kie­lek­si”, ar­vioi Hupli.

Es­poo­lai­ses­sa Ete­lä-Ta­pio­lan lu­kios­sa puo­les­taan aloi­tet­tiin tois­sa syk­sy­nä B3-op­pi­mää­rän mu­kai­set kii­nan kie­len verk­ko­kurs­sit etä­nä, joi­ta voi­vat suo­rit­taa myös mui­den paik­ka­kun­tien lu­kio-opis­ke­li­jat. Opin­to­ja ra­hoit­taa Ope­tus­hal­li­tus.

Kurs­seil­le on tä­nä syk­sy­nä il­moit­tau­tu­nut yh­teen­sä 77 opis­ke­li­jaa, jois­ta 28 on Es­poon ul­ko­puo­lel­ta, Es­poon kau­pun­gin lu­kio­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­li­ja Jaak­ko Tur­pei­nen ker­too.

Verk­ko-opin­toi­na on ol­lut mah­dol­lis­ta suo­rit­taa kurs­sit 1–3. Osal­lis­tu­jia on Es­poon li­säk­si ol­lut Hel­sin­gis­tä, Kau­niai­sis­ta, Kirk­ko­num­mel­ta, Vih­dis­tä, Hä­meen­lin­nas­ta, Lah­des­ta, Lap­peen­ran­nas­ta ja Po­ris­ta.

Ke­vääl­lä jär­jes­te­tään en­si ker­taa kurs­sit 1–4.

”Ta­voit­tee­na on, et­tä verk­ko­kurs­sit ta­voit­tai­si­vat niin pal­jon kii­nan kie­len opis­ke­li­joi­ta, et­tä sen kaut­ta oli­si mah­dol­lis­ta jär­jes­tää kii­nan kie­les­tä kaik­ki kah­dek­san kurs­sia.”

Tä­mä oli­si edel­ly­tys, et­tä ly­hyen vie­raan kie­len voi kir­joit­taa yli­op­pi­las­ko­kees­sa.

Kii­nan kie­len saa­mi­nen kir­joi­tet­ta­vak­si ai­neek­si on pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voi­te, mut­ta si­tä en­nen kie­len opis­ke­li­ja­mää­rien tu­li­si ol­la ny­kyis­tä suu­rem­mat, ker­too Aasian ja Af­ri­kan kiel­ten hank­keen koor­di­naat­to­ri, apu­lais­reh­to­ri Päi­vi Sil­ta­la-Kei­nä­nen Hel­sin­gin kie­li­lu­kios­ta.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­man hank­keen ta­voit­tee­na on in­nos­taa kii­nan kie­len opis­ke­luun kan­sal­li­ses­ti se­kä va­kiin­nut­taa kii­nan kiel­tä kou­lu­jen ope­tus­tar­jon­nas­sa.

Lu­paa­vas­ti al­ka­nut ope­tus voi al­kuin­nos­tuk­sen jäl­keen saa­da myös ta­ka­pak­kia.

Ke­ra­val­la aloi­tet­tiin kak­si vuot­ta sit­ten kii­nan ope­tus va­lin­nai­se­na B2-kie­le­nä kau­pun­gin yh­tei­sel­lä ryh­mäl­lä. Tä­nä vuon­na kau­pun­gis­sa kie­len opis­ke­li­joik­si ei enää saa­tu tar­peek­si op­pi­lai­ta, jot­ta ryh­mä oli­si voi­tu pe­rus­taa.

Uu­den vie­raan kie­len ope­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­sa on haas­teen­sa, ker­too Ke­ra­van kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen suun­nit­te­li­ja Ka­ti Ai­ris­nie­mi. Esi­mer­kik­si ryh­mä­ko­ko voi alun jäl­keen pie­nen­tyä.

Niin käy­nyt myös Ke­ra­val­la. Vii­me vuon­na aloit­ta­nees­ta 16 op­pi­laas­ta on jäl­jel­lä 11.

”Kai­kil­la kun­nil­la on sa­ma haas­te, mi­ten saa­daan kaik­ki op­pi­laat si­tou­tu­maan va­paa­eh­toi­sen kie­len ope­tuk­seen va­lin­nan te­ke­mi­sen jäl­keen”, Ai­ris­nie­mi ker­too.

Li­säk­si haas­tee­na voi myös ol­la pä­te­vien opet­ta­jien rek­ry­toin­ti, jos ope­tet­ta­va tun­ti­mää­rä jää pie­nek­si.

Har­vi­nai­sis­sa pie­nis­sä kie­lis­sä voi ol­la han­ka­laa löy­tää op­pi­laan ikä­ta­soon so­vel­tu­vaa val­mis­ta ope­tus­ma­te­ri­aa­lia. Usein opet­ta­ja jou­tuu val­mis­ta­maan ma­te­ri­aa­lia it­se.

Huplil­le haas­teet kie­len ope­tuk­ses­sa ovat tut­tu­ja. Hän ker­too te­ke­vän­sä lä­hes­tul­koon kai­ken ope­tus­ma­te­ri­aa­lin it­se, sil­lä suo­men­kie­lis­tä ope­tus­ma­te­ri­aa­lia ei ole saa­ta­vil­la.

”Jos al­ka­va kie­li on englan­nin si­jaan kii­na, ei englan­nin­kie­li­siin ope­tus­ma­te­ri­aa­lei­hin voi oi­kein tur­vau­tua”, Hupli ker­too.

Huplin apu­na ope­tuk­ses­sa on myös kii­nan­kie­li­nen opet­ta­ja, jo­ka aut­taa kes­kus­te­luis­sa ja ään­tä­mi­sen har­joit­te­lus­sa.

En­si syk­sy­nä Jär­ven­pe­rän kou­lus­sa har­ki­taan myös va­lin­nai­sen B-kie­len kii­nan ope­tus­ta, Hupli ker­too.

”Kii­nan kie­li tun­tui ek­soot­ti­sel­ta ja haus­kal­ta.”

Is­la Ran­ta­nen, 11

MI­KA RANTA / HS

Kii­nan kie­len opis­ke­lu yleis­tyy Suo­men kou­lus­sa. Au­ro­ran kou­lus­sa kii­naa on voi­nut opis­kel­la jo nel­jä vuot­ta. Opet­ta­ja Os­mo Hupli kir­joit­ti tau­lul­le ra­vin­to­la­dia­lo­giin liit­ty­viä lausei­ta kii­nak­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.