Ii­vo Nis­ka­sel­la vah­va mc-avaus

Nai­sis­sa Nor­jan The­re­se Jo­haug hal­lit­si vii­kon­lo­pun kil­pai­lu­ja. Kris­ta Pär­mä­kos­ki jak­soi kuu­den­nek­si sun­nun­tain ta­kaa-ajo­kil­pai­lus­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE - JUS­SI-PEKKA REPONEN HS, RUKA

Olym­pia­voit­ta­ja sai ● pal­jon on­nis­tu­mi­sia maa­il­mancu­pin avaus­vii­kon­lop­pu­na Kuusa­mon Ru­kal­la.

● Ii­vo Nis­ka­sen saa­vu­tuk­set Ru­kan maa­il­mancu­pin avauk­ses­sa oli­vat mo­ni­muo­toi­set.

Voit­to lau­an­tai­na, kol­mas si­ja eli kaik­kien ai­ko­jen pa­ras suo­ma­lais­si­joi­tus Ru­kan mi­ni­tou­ril­ta sun­nun­tai­na, lä­hes 15 000 euroa pal­kin­to­ra­haa se­kä tie­to sii­tä, et­tä kun­to on jo huip­pu­luok­kaa.

Li­säk­si Nis­ka­nen ke­rä­si jäl­leen näyt­töä sii­tä, et­tä eväät me­nes­tyä myös va­paal­la hiih­to­ta­val­la ovat en­tis­tä pa­rem­mat.

Nis­ka­nen läh­ti sun­nun­tain 15 km:n (v) ta­kaa-ajoon kol­man­te­na, ja si­joi­tus oli sa­ma myös maa­lis­sa.

Nis­ka­nen ja Nor­jan Emil Iver­sen ajoi­vat kär­jes­sä läh­te­neen Nor­jan Jo­han­nes Høsflot Klae­bon kiin­ni.

Lop­pu­ki­ris­sä Nis­ka­nen oli jo asee­ton, kos­ka vas­tas­sa oli kak­si tä­män het­ken ko­vin­ta ki­ri­mies­tä. Voi­ton vei Klae­bo.

Mat­kan var­rel­la Nis­ka­nen ryh­tyi pa­riin ot­tee­seen to­sis­saan har­ven­nus­hak­kaa­jak­si eli yrit­ti ir­tiot­toa, mut­ta nor­ja­lai­set pys­tyi­vät roik­ku­maan pe­räs­sä.

Nis­ka­nen oli nyt en­sim­mäis­tä ker­taa pal­kin­to­ko­rok­keel­la mco­sa­kil­pai­lus­sa, jos­sa maa­liin tul­tiin va­paal­la hiih­to­ta­val­la.

”Oli ihan hy­vä vii­kon­lop­pu ja hy­vä va­paan hiihto. Ei jää­nyt ai­na­kaan yrit­tä­mi­ses­tä kiin­ni. Tar­koi­tus oli hiih­tää roh­keas­ti. Ai­em­min on jää­nyt tun­ne, et­tä ei ole ol­lut us­kal­lus­ta läh­teä tar­peek­si ajois­sa pi­tä­mään vauh­tia. Lo­pus­sa ei ol­lut enää mi­tään ja­koa. Olin tyh­jen­tä­nyt oman pa­jat­son jo tuon­ne pit­kän työ­pät­kän pääl­le”, Nis­ka­nen sum­ma­si.

Kris­ta Pär­mä­kos­ki mais­te­li lau­an­tai­na maa­il­man par­haan nais­hiih­tä­jän vauh­tia hiih­don maa­il­mancu­pin ras­kaim­piin kuu­lu­val­la la­dul­la Ru­kal­la.

Tu­lok­se­na oli nor­ja­lai­sen ve­toa­vun an­sios­ta toi­nen si­ja pe­rin­tei­sen kym­pil­lä.

Maa­lis­sa Pär­mä­kos­ki jou­tui ke­räi­le­mään it­se­ään lu­mes­sa maa­ten.

Sun­nun­tai­na hän saat­toi mak­saa lu­jil­le jou­tu­mi­ses­ta pien­tä ve­roa, kun vuo­ros­sa oli 10 km:n ta­kaa-ajo (v).

Pär­mä­kos­ki pu­to­si star­tin kol­man­nel­ta si­jal­ta kuu­den­nek­si. Nor­jan The­re­se Jo­haug voit­ti ki­san yli­voi­mai­ses­ti.

”Se­kin [lau­an­tain kil­pai­lu] saat­toi vä­hän vai­kut­taa, mut­ta ei sii­hen voi ve­do­ta. Kaik­ki ovat täs­sä ki­so­ja hiih­tä­neet. Tä­mä oli mi­nul­ta kui­ten­kin hy­vä vii­kon­lop­pu. Tä­nään ei ol­lut täy­del­li­nen suo­ri­tus, mut­ta ei mi­kään ka­ta­stro­fi­kaan”, Pär­mä­kos­ki sa­noi.

Hän si­vusi pa­ras­ta tu­los­taan eli kuu­det­ta si­jaa Ru­kan kol­men osa­kil­pai­lun mi­ni­tou­reil­la.

”En ole kos­kaan hiih­tä­nyt tä­tä Ru­kan triplaa hy­vin. Olen ihan tyy­ty­väi­nen, et­tä sel­viy­dyin näin­kin hy­vin.”

”Tar­koi­tus oli hiih­tää roh­keas­ti.”

Ii­vo Nis­ka­nen

HEIK­KI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Ii­vo Nis­ka­nen ve­ti Emil Iver­se­niä ja Jo­han­nes Høsflot Klae­boa pe­räs­sään, mut­ta jou­tui lo­pul­ta tai­pu­maan nor­ja­lai­sil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.