Ko­vat tuu­let run­te­li­vat kau­pun­kia

Vii­kon puo­li­vä­lis­sä on odo­tet­ta­vis­sa uusi lou­nais­myrs­ky.

HS Metro - - FRONT PAGE - MINJA RANTAVAARA HS

Sun­nun­tain vas­tai­se­na yö­nä is­ke­nyt myrs­ky te­ki tu­ho­jaan ta­sai­ses­ti ym­pä­ri Hel­sin­kiä.

● Lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­sen yön ko­va myrs­ky pi­ti Hel­sin­gin pe­las­tus­lai­tok­sen kii­rei­se­nä sun­nun­tai­na.

Myrs­kyn myö­tä muun muas­sa kat­to­pel­te­jä ir­to­si, säh­kö­lin­jo­ja ja lii­ken­ne­va­lais­tuk­sia me­ni rik­ki, ve­nei­tä ja mui­ta aluk­sia ir­to­si lai­tu­reis­ta ja pui­ta kaa­tui, ker­toi päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Sa­mi Lap­pa­lai­nen.

Lap­pa­lai­sen mu­kaan myrs­ky te­ki tu­ho­jaan ta­sai­ses­ti ym­pä­ri Hel­sin­kiä ja muu­ta pää­kau­pun­ki­seu­tua.

”Kun yön jäl­keen aa­mu val­ke­ni ja ih­mi­set läh­ti­vät liik­keel­le, il­moi­tuk­sia esi­mer­kik­si kaa­tu­neis­ta puis­ta al­koi tul­la pal­jon”, Lap­pa­lai­nen ker­too.

Lap­pa­lai­nen muis­tut­taa, et­tä vaa­raa ai­heut­ta­vis­ta myrs­ky­vau­riois­ta tu­lee soit­taa hä­tä­nu­me­roon. Sel­lai­sia ovat esi­mer­kik­si ajo­väy­lil­le tai muil­le teil­le kaa­tu­neet puut, jot­ka ovat eh­kä kaa­tu­neet säh­kö­lin­jo­jen pääl­le tai rep­sot­ta­vat kat­to­pel­lit.

”To­del­la pal­jon on myös vaa­rat­to­mia tu­ho­ja, ku­ten kaa­tu­neet puut puis­toa­lueil­la. Niis­tä tu­lee il­moit­taa kau­pun­kiym­pä­ris­tön toi­mia­laan, ei hä­tä­kes­kuk­seen.”

Ko­va tuu­li oli ir­rot­taa myö­hään lau­an­tai­na muun muas­sa räys­tään kor­keas­ta asuin­ta­los­ta Ul­lan­lin­nas­sa. Hel­sin­gis­sä pe­las­tet­tiin myös lau­an­tai­na il­lal­la ku­mi­ve­neel­lä liik­keel­lä ol­lut nuo­reh­ko mies.

Myrs­kyn jäl­keen sun­nun­tai­na aa­mul­la Il­ma­tie­teen lai­tos an­toi myös ve­den­kor­keus­va­roi­tuk­sen. Suo­men­lah­del­la me­ri­ve­si on kor­keal­la, jon­ka myö­tä esi­mer­kik­si To­koin­ran­nas­sa tul­vi sun­nun­tai­na aa­mul­la.

”Täs­sä on nyt ol­lut täl­lais­ta lä­hes tauo­ton­ta sykliä, voi­mak­kai­ta ma­ta­la­pai­nei­ta tu­lee pa­rin päi­vän vä­lein. Se ai­heut­taa ve­si­puls­se­ja Tans­kan­sal­mel­ta Itä­me­reen, jos­ta se pak­kaan­tuu Suo­men­lah­teen ja Poh­jan­lah­teen”, ker­toi Ja­ri Tuo­vi­nen Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta.

Tuu­li hel­lit­ti yön myrs­kyn jäl­keen sun­nun­tai­na, mut­ta tä­män vii­kon puo­li­vä­lis­sä on odo­tet­ta­vis­sa jäl­leen ko­vaa tuul­ta ja lou­nais­myrs­kyä, ker­too Tuo­vi­nen.

”Il­moi­tuk­sia esi­mer­kik­si kaa­tu­neis­ta puis­ta tu­li pal­jon.” Sa­mi Lap­pa­lai­nen, pa­lo­mes­ta­ri

AHTI KANNISTO

To­koin­ran­nas­sa tul­vi sun­nun­tai­aa­mu­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.