Ki­ky-kiis­ta voi ai­heut­taa iso­ja lak­ko­ja

Lak­koi­hin me­ni­si yh­teen­sä 23 000 työn­te­ki­jää.

HS Metro - - FRONT PAGE - JUHA-PEKKA RAESTE HS, TEEMU LUUKKA HS

Pa­pe­ri- ja ke­mian­teol­li­suut­ta uh­kaa­vat ki­ky-kiis­tan ta­kia laa­jat la­kot tam­mi­kuun lo­pul­la.

● Sel­lu-, pa­pe­ri- ja kar­ton­ki­teol­li­suu­den ja ke­mian­teol­li­suu­den työn­te­ki­jät uh­kaa­vat työ­nan­ta­jia laa­joil­la työ­tais­te­luil­la, jot­ka al­ka­vat 27. tam­mi­kuu­ta.

Pa­pe­ri­puo­lel­la la­kot kes­täi­si­vät en­nä­tyk­sel­li­set kak­si viik­koa. Ne kos­ki­si­vat 67:ää työ­paik­kaa eli käy­tän­nös­sä ko­ko Suo­men ke­mial­lis­ta met­sä­teol­li­suut­ta ja nii­hin osal­lis­tui­si­vat 9 000 Pa­pe­ri­lii­ton jä­sen­tä.

”Ky­se on ni­me­no­maan pää­na­vauk­ses­ta 24 tun­nin kiis­taan. Se pi­tää saa­da rat­kais­tua”, Pa­pe­ri­lii­ton

pu­heen­joh­ta­ja Pet­ri Van­ha­la ker­too HS:lle.

Näis­tä niin sa­not­tu­jen ki­ky­tun­tien pois­tu­mi­ses­ta so­vit­tiin jo palk­ka­neu­vot­te­lu­jen pää­na­vauk­se­na pi­de­tys­sä tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den so­pi­muk­ses­sa.

Hä­nen mu­kaan la­ko­nu­hil­la on tar­koi­tus vauh­dit­taa neu­vot­te­lu­ja.

”Pai­net­ta pi­tää saa­da pönt­töön, muu­ten tä­mä ei oi­ke­ne. Ken­tän pa­lau­te on se, et­tä tä­mä pi­tää hoi­taa.”

Ke­mian­teol­li­suu­den työn­te­ki­jät il­moit­ti­vat ne­kin sun­nun­tai­na omis­ta työ­tais­te­lu-uhis­taan.

Sii­nä la­kon pii­ris­sä oli­si 14 000 työn­te­ki­jää, ja koh­dey­ri­tyk­si­nä oli­si­vat suu­rim­mat ke­mian­teol­li­suu­den yri­tyk­set ku­ten Nes­te. Mu­ka­na on myös me­kaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den yri­tyk­siä.

Työ­tais­te­lu­toi­men­pi­teet kos­ki­si­vat myös sa­mo­jen yri­tys­ten huol­toa ja kun­nos­sa­pi­toa. Yli­työ­kiel­lon pii­ris­sä on 35 000 työn­te­ki­jää.

Niin ikään am­mat­ti­liit­to Pro il­moit­ti ei­len kah­den vii­kon työn­sei­sauk­ses­ta lu­kui­sil­la aloil­la.

Teol­li­suus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Ri­ku Aal­to myön­tää, et­tä Pa­pe­ri­liit­to ja Teol­li­suus­liit­to ovat miet­ti­neet työ­tais­te­lu-uh­ki­aan koor­di­noi­dus­ti, kos­ka vas­ta­puo­le­na on sa­ma kump­pa­ni eli me­kaa­ni­nen met­sä­teol­li­suus.

Met­sä­teol­li­suu­den työ­mark­ki­na­joh­ta­ja Jyr­ki Hollmén kat­soo Suo­men suu­rim­mak­si työ­mark­ki­na­kiis­tak­si nous­sut­ta kiis­taa täy­sin päin­vas­tai­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Hä­nen mu­kaan­sa työ­nan­ta­jal­la ei ole mi­tään kyn­nys­ky­sy­myk­siä palk­ka­neu­vot­te­lui­hin läh­det­täes­sä, kos­ka Met­sä­teol­li­suus ha­lu­aa vain pi­tää kiin­ni van­has­ta työ­eh­to­so­pi­muk­seen kir­ja­tus­ta kol­men päi­vän työ­ajan pi­den­nyk­ses­tä.

Hollmé­nin mie­les­tä täs­sä ta­lous­ti­lan­tees­sa lak­ko oli­si ”ta­lou­del­li­nen ka­ta­stro­fi ja omaan jal­kaan am­pu­mis­ta”.

Aal­to va­roit­taa sii­tä, et­tä lak­ko­jen vai­ku­tuk­set voi­vat ol­la suu­ret. Esi­mer­kik­si polt­toai­neen ja­ke­lu uh­kaa vaa­ran­tua.

”Pai­net­ta pi­tää saa­da pönt­töön.”

Pet­ri Van­ha­la, Pa­pe­ri­liit­to

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Am­mat­ti­liit­to Pron lak­ko­vah­te­ja Orio­nin por­til­la Es­poos­sa vii­me jou­lu­kuus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.