Mä­kä­räi­nen voit­ti cu­pis­sa

Mä­kä­räi­nen am­pui vain yh­den sak­ko­kier­rok­sen Ober­ho­fin yh­teis­läh­tö­ki­sas­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE - RI­KU TEISKONLAH­TI HS

Ta­kaaa­jo­ki­san Sak­san Ober­ho­fis­sa voit­ta­nut suo­ma­lai­nen am­pui yh­den sak­ko­kier­rok­sen.

● Kai­sa Mä­kä­räi­sen am­pu­ma­hiih­to­kil­pai­lut ovat usein kaa­tu­neet lii­koi­hin sak­ko­kier­rok­siin, mut­ta sun­nun­tai­na Ober­ho­fis­sa pen­kal­la näh­tiin pa­ras­ta Mä­kä­räis­tä. Se kään­si ti­lan­teen täy­sin toi­seen suun­taan.

12,5 ki­lo­met­rin maa­il­mancu­pin yh­teis­läh­dön tu­los­lis­tal­ta löy­tyy kah­dek­san ja yh­dek­sän sa­kon nai­sia, hän­nil­le jää­neet ve­nä­läis­kil­pai­li­jat am­pui­vat jo­pa kym­me­nen ja yk­si­tois­ta lau­kaus­ta ohi. Toi­ses­sa pääs­sä kol­meen sak­koon yl­si kak­si kil­pai­li­jaa, kah­teen ei ku­kaan.

Mut­ta Mä­kä­räi­nen yl­si yh­teen. Ai­noas­taan en­sim­mäi­ses­sä am­mun­nas­sa vii­mei­nen lau­kaus me­ni ohi.

Mä­kä­räi­nen pää­si hiih­tä­mään maa­liin yl­häi­ses­sä yk­si­näi­syy­des­sään. Kun vii­mei­sen am­mun­nan jäl­keen eroa seu­raa­viin oli yli 45 se­kun­tia, oli pää­tös­kier­rok­sel­la va­raa naut­tia.

Voit­toa ei uhan­nut ku­kaan sen jäl­keen, kun vii­mei­ses­sä am­mun­nas­sa sa­man­ai­kai­ses­ti ol­lut Val­ko-Ve­nä­jän Iri­na Kriu­ko am­pui pe­rä­ti nel­jä sak­ko­kier­ros­ta ja pu­to­si kil­pai­lus­sa seit­se­män­nek­si.

Kriu­kon vie­res­sä am­pu­nut Mä­kä­räi­nen ot­ti am­mun­taan rei­lus­ti ai­kaa, mut­ta täl­lä ker­taa se pal­kit­si. Lau­kaus toi­sen­sa jäl­keen osui ja ero seu­raa­viin kas­voi rat­kai­se­vas­ti.

”Pys­tyn yhä kil­pai­le­maan nuo­rem­pia vas­taan.” Kai­sa Mä­kä­räi­nen

Ero oli niin suu­ri, et­tä yh­den li­sä­sa­kon­kin Mä­kä­räi­nen oli­si kes­tä­nyt.

”Mi­nun oli pak­ko odot­taa, ei ol­lut muu­ta vaih­toeh­toa. Kun tu­lin pai­kal­le ja otin asen­non, tuu­li oli hy­vä, mut­ta tääl­lä tuu­li muut­taa suun­taa no­peas­ti ei­kä ol­lut muu­ta vaih­toeh­toa kuin odot­taa”, Mä­kä­räi­nen sa­noi kan­sain­vä­li­sen am­pu­ma­hiih­to­lii­ton si­vuil­la.

SVT:n haas­tat­te­lus­sa Mä­kä­räi­nen myön­si, et­tä ei oli­si us­ko­nut 19 osu­maan 20 lau­kauk­sel­la, kun nä­ki aa­mu­päi­väl­lä mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa kil­pai­lu käy­dään.

Vii­mei­sel­lä kier­rok­sel­la Mä­kä­räi­sen ei tar­vin­nut lait­taa kaik­kea pe­liin, jo­ten lo­pul­li­nen ero toi­sek­si tul­lee­seen Nor­jan Ti­ril Eck­hof­fiin ka­pe­ni 30,2 se­kun­tiin. Kol­man­nek­si lop­pu­ki­ris­sä jää­nyt Mar­te Ols­bu Røi­se­land hä­vi­si Mä­kä­räi­sel­le 35 se­kun­tia.

Mä­kä­räi­nen täyt­ti lau­an­tai­na 37 vuot­ta. Ki­sa­jär­jes­tä­jien haas­tat­te­lus­sa hän vit­sai­li­kin, et­tä saa voi­ton jäl­keen ol­la muu­ta­man päi­vän il­man ky­sy­myk­siä iäs­tään. Mä­kä­räi­nen oli päi­vän kil­pai­lus­sa van­hin ur­hei­li­ja.

”To­dis­tin tä­nään, et­tä pys­tyn yhä kil­pai­le­maan nuo­rem­pia vas­taan”, Mä­kä­räi­nen sa­noi.

ari Eder oli kil­pai­lus­sa 16. 2.22,8 Mä­kä­räi­ses­tä jää­nee­nä. Eder am­pui kil­pai­lus­sa kah­dek­san sak­koa.

Maa­il­mancu­pis­sa Mä­kä­räi­nen on sun­nun­tain jäl­keen seit­se­män­te­nä. Ka­sas­sa on 247 pis­tet­tä. Yk­kös­paik­kaa pi­tä­väl­lä Ita­lian Do­rot­hea Wie­re­ril­lä on koos­sa 390 pis­tet­tä.

TOBIAS SCHWARZ

Kai­sa Mä­kä­räi­nen tuu­let­ti maa­liin saa­pues­saan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.