Kirk­ko yrit­tää pääs­tä eroon vess­ajo­nois­ta

Ves­saan jo­not­ta­via mat­kai­li­joi­ta ale­taan hä­tis­tel­lä puis­toon kont­tiin. Kirk­ko­her­ra toi­voo kau­pun­gil­ta li­sää tu­ris­ti­ves­so­ja.

HS Metro - - ETUSIVU - SATU PAJURIUTTA HS, MAIJA AAL­TO HS

● Ves­sa­hä­täi­set tu­ris­tit ovat tur­val­li­suusuh­ka Temp­pe­li­au­kion kir­kos­sa. Alu­eel­le on tu­los­sa wc-kont­ti.

● Tu­ris­tien suo­si­maan Temp­pe­li­au­kion kirk­koon liit­tyy eri­koi­nen on­gel­ma. Asia tu­li il­mi sen jäl­keen, kun po­lii­sil­la oli ter­ro­riuh­kae­päi­lyn ta­kia suu­ri ope­raa­tio kir­kon edus­tal­la ke­säl­lä 2017.

Kun tu­ris­te­ja on pal­jon, moni käy kir­kos­sa myös ves­sas­sa. Ter­ro­riuh­kae­päi­lyn jäl­keen seu­ra­kun­ta kä­vi ti­lan­net­ta lä­pi tur­val­li­suus­ja po­lii­si­vi­ran­omais­ten kans­sa.

Kä­vi il­mi, et­tä suu­rien tu­ris­ti­mää­rien ol­les­sa si­säl­lä ti­lois­sa vess­ajo­not­ta­jat muo­dos­tai­si­vat käy­tän­nös­sä ih­mis­muu­rin tuu­li­kaap­pi­ti­laan, jos­ta kul­je­taan ves­soil­le. Tä­mä hi­das­tai­si no­pe­aa eva­kuoin­tia.

Eva­kuoin­ti­syi­tä voi­si­vat ol­la esi­mer­kik­si ter­ro­rie­päi­ly tai tu­li­pa­lo.

Nyt kir­kon pi­täi­si siis pääs­tä vess­ajo­nois­ta eroon.

Mo­nel­la suo­si­tul­la tu­ris­ti­koh­teel­la ves­so­jen puu­te on on­gel­ma muu­ten­kin kuin tur­val­li­suus­syis­tä. En­si ke­säk­si seu­ra­kun­ta saa­nee Temp­pe­li­au­kion kir­kon lä­hel­le Sam­mon­puis­tik­koon wc­kon­tin. Seu­ra­kun­ta on so­pi­nut sel­lai­sen vuok­raa­mi­ses­ta sa­ni­teet­ti­ti­lo­ja toi­mit­ta­van No­vo­sa­ny­ri­tyk­sen kans­sa. Tä­män li­säk­si kir­kon si­säl­lä on ves­so­ja.

Töö­lön kirk­ko­her­ra Han­nu Ro­ni­mus ker­too, et­tä seu­ra­kun­ta on teh­nyt vuok­ra­so­pi­muk­sen 4+4-paik­kai­se­sa kont­ti­ves­sas­ta vii­dek­si vuo­dek­si.

Ky­sees­sä pi­täi­si ol­la vä­liai­kais­rat­kai­su ja Ro­ni­mus ker­too seu­ra­kun­nan neu­vo­tel­leen py­sy­väm­män, kau­pun­gin toi­mes­ta to­teut­ta­van wc-rat­kai­sun jär­jes­tä­mi­ses­tä kir­kon tun­tu­maan.

”Tä­mä tu­ris­tien wc-fa­si­li­teet­ti on Hel­sin­gis­sä ihan lap­sen ken­gis­sä. Tu­ris­ti-wc-fa­si­li­toin­ti on sel­keäs­ti va­jaa tar­pee­seen näh­den”, Ro­ni­mus sa­noo.

Hän ko­ros­taa, et­tä asia ei kos­ke vain Temp­pe­li­au­kion kirk­koa.

Ro­ni­muk­sen mie­les­tä kan­sain­vä­li­siä mat­kai­li­joi­ta voi­mak­kaas­ti hou­kut­te­le­van kau­pun­gin pi­täi­si jär­jes­tää tu­ris­teil­le enem­män ves­so­ja.

”Jos tu­ris­ti­mää­rät kas­va­vat Hel­sin­gis­sä ja ha­luam­me, et­tä Hel­sin­gis­tä jää täs­sä­kin mie­les­sä hy­vä ku­va ul­ko­mai­sil­le kä­vi­jöil­le ja ko­ti­mai­sil­le tu­ris­teil­le, niin kyl­lä mei­dän eh­dot­to­mas­ti pi­täi­si saa­da tä­mä asia rat­kais­tua”, Ro­ni­mus sa­noo.

TOUKO HUJANEN

Temp­pe­li­au­kion kirk­ko kiin­nos­taa vuo­des­ta toi­seen tu­ris­te­ja. Ku­va on vuo­del­ta 2011.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.